PKO Parasolowy - Subfundusz Stabilnego Wzrostu Plus

Dlaczego warto?

Korzyści

Subfundusz mieszany, który ze względu na budowę swojego portfela inwestycyjnego może dostosować politykę inwestycyjną do aktualnej sytuacji rynkowej. Wzrost wartości portfela inwestycyjnego umożliwia obecność akcji, zaś instrumenty dłużne zwiększają bezpieczeństwo inwestycji. Subfundusz charakteryzuje się najniższym poziomem ryzyka spośród funduszy PKO TFI, zawierających element akcyjny w portfelu inwestycyjnym.

Subfundusz Stabilnego Wzrostu Plus, który ze względu na budowę swojego portfela inwestycyjnego może dopasowywać politykę inwestycyjną do aktualnej sytuacji rynkowej. Zawartość akcji w portfelu zapewnia udział w zyskach wynikających ze wzrostu wartości wyselekcjonowanych spółek giełdowych, zaś bony skarbowe i obligacje zwiększają bezpieczeństwo inwestycji. Poziom ryzyka w tym subfunduszu jest najniższy wśród Funduszy PKO, które zawierają akcje w swoich portfelach inwestycyjnych.

Cechy funduszu parasolowego:

W ramach jednego Funduszu Parasolowego dostępne są subfundusze o odrębnej polityce inwestycyjnej i różnych profilach ryzyka. Obecnie oferujemy 20 subfunduszy:

 • Papierów Dłużnych Plus,
 • Stabilnego Wzrostu Plus,
 • Zrównoważony Plus,
 • Akcji Plus,
 • Surowców Globalny,
 • Technologii i Innowacji Globalny,
 • Dóbr Luksusowych Globalny,
 • Infrastruktury i Budownictwa Globalny,
 • Skarbowy Plus,
 • Akcji Małych i Średnich Spółek Plus,
 • Rynku Pieniężnego,
 • Skarbowy,
 • Obligacji,
 • Obligacji Długoterminowych,
 • Stabilnego Wzrostu,
 • Strategicznej Alokacji,
 • Zrównoważony,
 • Akcji,
 • Akcji Nowa Europa,
 • Akcji Małych i Średnich Spółek.

Cechy funduszu:

 • Jest propozycją dla osób, które:
  • poszukują korzystnych form lokowania oszczędności, akceptując przy tym okresowe wahania wartości jednostki uczestnictwa,
  • chcą systematycznie oszczędzać nawet niewielkie kwoty z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków przyszłości (edukacja dzieci, dodatkowa emerytura, potrzeby mieszkaniowe);
 • Masz możliwość przenoszenia środków pomiędzy subfunduszami co pozwala Ci elastycznie reagować na aktualną sytuację rynkową.
 • Niezależnie od częstotliwości dokonywania zmian nie płacisz podatku od zysków kapitałowych przy przenoszeniu środków pomiędzy subfunduszami - na Twój zysk pracują wszystkie zgromadzone przez Ciebie środki.
 • Podatek zapłacisz dopiero od całkowitego zysku, przy wycofaniu środków z funduszu.
 • Minimalna wpłata 100 zł.

Szczegóły oferty

 • Opłaty

  Opłaty z tytułu nabycia, zbycia i konwersji jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych.

 • Prospekty informacyjne

 • Informacje o funduszu:

Ryzyka

Główne ryzyka, związane z inwestowaniem w Fundusze:


ryzyko rynkowe – wynikające z faktu, że ceny instrumentów finansowych podlegają wahaniom pod
wpływem ogólnych tendencji rynkowych. Ceny papierów wartościowych podlegają tendencjom
rynkowym w kraju i na świecie w zależności od oceny perspektyw rozwoju sytuacji przez inwestorów, co
może skutkować silnymi spadkami lub długoterminowymi trendami spadkowymi, w szczególności cen
akcji;
ryzyko stóp procentowych – zmiana rynkowych stóp procentowych wpływa bezpośrednio na wartość
dłużnych papierów wartościowych. W przypadku wzrostu stóp procentowych cena papierów dłużnych o
stałym oprocentowaniu ulega obniżeniu. Poziom rynkowych stóp procentowych wpływa na ceny
instrumentów rynku pieniężnego. Spadek stóp powoduje spadek rentowności tych instrumentów, a w
konsekwencji spadek tempa wzrostu WANJU. W polityce inwestycyjnej Funduszu powyższe ryzyko nie
odgrywa istotnej roli ze względu na jego skład portfela;
ryzyko kredytowe – związane z możliwością niewywiązania się ze swoich zobowiązań przez
kontrahenta, z którym Fundusz zawrze umowy lub transakcje na instrumentach finansowych będących
przedmiotem lokat Funduszu. W związku z zakładanym udziałem instrumentów finansowych o
charakterze dłużnym istnieje ryzyko, że niewypłacalność któregokolwiek z emitentów może negatywnie
wpłynąć na Wartość Aktywów Netto Funduszu i Wartość Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa.
Może zaistnieć sytuacja utraty wypłacalności emitenta skutkująca utratą części aktywów Funduszu;
ryzyko rozliczenia – związane z możliwością nieterminowego rozliczenia transakcji zawartych przez
Fundusz, co może skutkować poniesieniem przez Fundusz dodatkowych kosztów;
ryzyko płynności – wynikające z możliwości wystąpienia sytuacji, w której nie jest możliwe dokonanie
transakcji papierami wartościowymi bez znaczącego wpływu na ich cenę;
ryzyko walutowe – zmienność kursów walut jest nierozłącznym elementem związanym z
inwestowaniem środków pieniężnych, co przekłada się na zmienność wartości Jednostki Uczestnictwa
Funduszu;
ryzyko związane z przechowywaniem aktywów – w przypadku zaprzestania działalności przez
Depozytariusza lub subdepozytariusza lub ograniczenia takiej działalności istnieje przejściowe ryzyko
ograniczenia dysponowania przez Fundusz przechowywanymi papierami wartościowymi;
ryzyko związane z koncentracją aktywów lub rynków – wynikające z możliwości lokowania aktywów
Funduszu, w granicach określonych przez obowiązujące przepisy prawa, w papiery wartościowe lub
inne instrumenty finansowe emitowane przez niewielką liczbę emitentów lub emitentów działających na
jednym rynku;
ryzyko makroekonomiczne – wynikające z potencjalnego wpływu koniunktury gospodarczej w kraju
oraz na świecie na ceny rynkowe instrumentów finansowych znajdujących się wśród aktywów
Funduszu. Do najważniejszych wskaźników makroekonomicznych mogących wpływać na wartość
składników aktywów Funduszu należą m.in.: tempo wzrostu gospodarczego, poziom inflacji, poziom
bilansu budżetu oraz bilansu na rachunku obrotów bieżących;
ryzyko sytuacji politycznej - związane z możliwością destabilizacji sytuacji politycznej, co może
wpływać pośrednio lub bezpośrednio na działalność emitenta oraz na podejmowane przez inwestorów
decyzje inwestycyjne;
ryzyko nieuzyskania statusu spółki publicznej lub niedopuszczenia do obrotu na rynku
regulowanym - może mieć niekorzystny wpływ na wartość papieru wartościowego i/lub ograniczyć jego
zbywalność;
ryzyko działalności emitenta - związane z działalnością operacyjną emitenta. W przypadku, gdy
podejmowane decyzje nie są trafne, istnieje możliwość pogorszenia się sytuacji ekonomicznej emitenta,
utraty pozycji rynkowej itp.;

ryzyko utraty płynności i/lub wypłacalności emitenta (ryzyko kredytowe) - związane jest z sytuacją
finansową emitenta. W przypadku jej pogorszenia zachodzi możliwość nieterminowej spłaty zobowiązań
odsetkowych bądź nawet ich zaniechania. Zmiana wielkości ryzyka kredytowego emitenta wpływa
bezpośrednio na cenę rynkową papierów wartościowych;
ryzyko zdarzeń losowych lub świadomego działania na niekorzyść emitenta - w wyniku zdarzeń
losowych lub świadomego działania ludzi warunki ekonomiczne i perspektywy rozwoju emitenta mogą
ulec pogorszeniu;
ryzyko inwestycji w instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne
– związane z możliwością poniesienia strat w wyniku niekorzystnych zmian parametrów rynkowych,
takich jak ceny papierów wartościowych, stopy procentowe, kursy walut i indeksy giełdowe. Ze względu
na efekt dźwigni finansowej, możliwość zajmowania krótkiej pozycji oraz stopnia skomplikowania
wyceny takiego instrumentu, ryzyko to jest wyższe niż w przypadku instrumentów stanowiących bazę
tych instrumentów;
ryzyko związane z zawarciem określonych umów – podmioty, z którymi zawarto umowy o
prowadzeniem rejestru uczestników Funduszu, jak również podmioty pośredniczące w zbywaniu i
odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa Funduszu, mogą nie wywiązać się w sposób prawidłowy z
zawartych umów, co może skutkować nieprawidłową lub opóźnioną realizacją dyspozycji Uczestników;
ryzyko związane ze szczególnymi warunkami zawartych przez Fundusz transakcji
niestandardowe umowy i transakcje, w szczególności w zakresie instrumentów pochodnych, mogą
powodować dodatkowe ryzyka i koszty z nimi związane;
ryzyko związane z udzielonymi gwarancjami – podmioty, które gwarantują spełnienie określonych
zobowiązań innych podmiotów, mogą nie wywiązać się z zawartych umów gwarancji, w szczególności
gwarancji wykupu papierów dłużnych emitowanych przez przedsiębiorstwa oraz zapłaty kwot
umówionych odsetek;
ryzyko wystąpienia szczególnych okoliczności, na wystąpienie których Uczestnik Funduszu nie ma
wpływu lub ma ograniczony wpływ, a w szczególności: możliwość otwarcia likwidacji Funduszu,
przejęcie zarządzania Funduszem przez inne towarzystwo, zmiana depozytariusza, zmiana podmiotu
zarządzającego portfelem inwestycyjnym Funduszu, zmiana podmiotu obsługującego Fundusz,
połączenie Funduszu z innym funduszem, zmiana polityki inwestycyjnej Funduszu;
ryzyko niewypłacalności gwaranta – Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego i nie są
zawarte żadne umowy o gwarancję osiągnięcia celu inwestycyjnego;
ryzyko inflacji – ryzyko wzrostu poziomu cen oraz stóp procentowych;
ryzyko związane z regulacjami prawnymi dotyczącymi Funduszu, a w szczególności w zakresie
prawa podatkowego - ryzyko zmiany regulacji prawnych dotyczące emitentów, inwestorów lub innych
uczestników rynku, oraz ryzyko zmiany przepisów prawa podatkowego polegające na zmianie stawek
podatkowych, metody opodatkowania dochodu z tytułu udziału w Funduszu, zmianie umów
międzynarodowych w sprawie unikania podwójnego opodatkowania – zmiany tego rodzaju skutkować
mogą wyższymi obciążeniami podatkowymi Uczestników;
ryzyko operacyjne – ryzyko związane z możliwością poniesienia strat w wyniku nieadekwatnych lub
zawodnych procesów wewnętrznych, ludzkich błędów lub błędów systemów komputerowych, a także w
wyniku zdarzeń zewnętrznych. Może mieć miejsce błędne lub opóźnione rozliczenie transakcji, jak
również mogą zostać przeprowadzone transakcje nieautoryzowane. W wyniku błędów ludzkich lub
błędów systemów, jak również w wyniku zdarzeń zewnętrznych, istnieje ryzyko dokonania błędnej
wyceny WANJU lub dokonania takiej wyceny z opóźnieniem.

Zaloguj się do iPKO i zacznij inwestować w fundusze PKO.

Jeśli nie masz dostępu do iPKO, a chcesz inwestować - zostań naszym klientem.