Grafika

Kredyt lub pożyczka
ze stałą stopą procentową
przez 5 lat

Kredyt lub pożyczka ze stałą stopą procentową przez 5 lat


Jeżeli chcesz mieć pewność, że oprocentowanie kredytu lub pożyczki hipotecznej nie zmieni się przez 5 lat (ze względu na zmianę WIBOR), to może zainteresuje Cię kredyt ze stałą stopą.

Po tym okresie kredyt będzie oprocentowany z wykorzystaniem WIBOR. Wysokość Twoich rat będzie zatem zależna od jego wysokości.   

Masz jednak możliwość zmiany sposobu oprocentowania. Jeśli złożysz wniosek i podpiszesz aneks do umowy kredytu, będziesz mógł ponownie korzystać ze stałej stopy bazowej na nowych warunkach przez kolejne 5 lat. 

Wysokość stałej stopy procentowej ustala się jako suma 5-letnia stałej stopy bazowej i marży banku.

Pamiętaj: w okresie obowiązywania 5 letniej stałej stopy bazowej nie będziesz mieć możliwości zmiany oprocentowania na zmienne.

Sprawdź szczegóły 

Informacje o stałej stopie procentowej

Mam już kredyt lub pożyczkę hipoteczną i chcę zmienić jego oprocentowanie


Chcesz zmniejszyć przez 5 lat ryzyko zmienności stopy procentowej?

Możesz zmienić sposób oprocentowania swojego kredytu lub pożyczki hipotecznej* na stałą stopę przez 5 lat. Po tym czasie automatycznie powróci oprocentowanie zmienne z wykorzystaniem WIBOR. Wtedy możesz ponownie złożyć wniosek o zmianę na oprocentowanie z wykorzystaniem stałej stopy na nowych warunkach na kolejne 5 lat. 

Wystarczy, że podpiszesz aneks do swojej umowy on-line lub w dowolnym oddziale banku, bez żadnych dodatkowych opłat. 

Możesz zmienić sposób oprocentowania, jeżeli**:

  • kredyt jest w PLN,
  • kredyt/pożyczka zostały wypłacone w całości,
  • płacisz raty w terminie,
  • zostało Ci nie mniej niż 5 lat do końca okresu spłaty (od dnia zawarcia aneksu),
  • na dzień złożenia wniosku o przejście na stałą stopę do spłaty pozostały co najmniej 64 raty.

*pożyczka hipoteczna oraz kredyt hipoteczny MIX nie dotyczy umów zawartych z PKO Bankiem Hipotecznym SA

** nie dotyczy kredytów w walucie obcej. Istnieje możliwość zmiany sposobu oprocentowania, gdy do końca okresu spłaty zostało mniej niż 5 lat, w przypadku gdy walutą kredytu jest inna waluta niż PLN i jednocześnie został złożony wniosek o zmianę postanowień umowy kredytu/pożyczki w zakresie przewalutowania na PLN i zmiany sposobu oprocentowania kredytu/pożyczki oraz podpisany aneks w tym zakresie. O szczegóły spytaj pracownika banku.

Wskaźniki referencyjne i 5-letnia stała stopa bazowa (w %)


Sprawdź dotychczasowe wysokości WIBOR i 5-letniej stałej stopy bazowej w przykładowym okresie 27.08.2018 r. – 25.10.2022 r. i rozważ wybór sposobu oprocentowania kredytu. Przy podejmowaniu decyzji weź pod uwagę ryzyka i konsekwencje jakie wynikają z oprocentowania z wykorzystaniem WIBOR lub stałej stopy. Szczegółowe informacje znajdują się w Informacji o stałej stopie i Informacji o ryzyku.

Prezentowane poniżej wartości wskaźników referencyjnych oraz 5-letniej stałej stopy bazowej stanowią jedynie dane historyczne, mogą w przyszłości przyjmować zupełnie inne wartości oraz podlegać istotnym wahaniom, zależnym m.in. od kształtowania się poziomu inflacji, stóp referencyjnych NBP oraz zmian wartości PKB (produktu krajowego brutto). Pamiętaj, że wysokość stałej stopy bazowej określa Bank, zaś wskaźnik referencyjny WIBOR administrator tego wskaźnika, którym aktualnie jest GPW Benchmark S.A.

Sprawdź szczegółowe informacje o stałej stopie procentowej dla kredytu Własny Kąt hipoteczny lub zapytaj w placówce PKO Banku Polskiego.

PKO Bank Polski przy oferowaniu kredytów hipotecznych może występować jako kredytodawca albo jako powiązany pośrednik kredytu hipotecznego – PKO Banku Hipotecznego SA. PKO Bank Polski jako powiązany pośrednik kredytu hipotecznego działający wyłącznie w imieniu i na rzecz jednego kredytodawcy PKO Banku Hipotecznego SA wykonuje czynności pośrednika kredytu hipotecznego związane ze sprzedażą kredytu hipotecznego PKO Banku Hipotecznego SA, w tym obejmujące przygotowanie dokumentacji wymaganej dla udzielenia kredytu, przekazywanie klientowi wszelkich przed umownych informacji, w tym o decyzji kredytowej, zawieranie umowy o kredyt. 

Wniosek o kredyt Własny Kąt hipoteczny składany jest do obu banków, a rozpatrywany jest w pierwszej kolejności przez PKO Bank Hipoteczny. Informacja, który z banków (PKO Bank Hipoteczny czy PKO Bank Polski) będzie mógł być stroną umowy kredytu, przekazywana jest w decyzji kredytowej. 

Standardowym zabezpieczeniem kredytu/pożyczki jest hipoteka na finansowanej lub innej nieruchomości oraz przelew wierzytelności pieniężnej z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych nieruchomości.

Kredyt z oprocentowaniem zmiennym jest związany z ryzykiem zmiany stopy procentowej, w tym istotnej zmiany lub zaprzestania opracowywania wskaźnika referencyjnego – wzrost wartości wskaźnika referencyjnego, istotna zmiana lub zaprzestanie opracowywania i zastąpienie go alternatywnym wskaźnikiem referencyjnym albo wewnętrzną stopą procentową stosowaną w rozliczeniach z klientami mogą skutkować wzrostem wysokości odsetkowej części raty kredytu.

W przypadku kredytu lub pożyczki z oprocentowaniem zmiennym ze stałą stopą procentową w 5-letnim okresie oprocentowania, wysokość raty może być okresowo wyższa, niż gdyby była ona obliczana na podstawie bieżącego wskaźnika WIBOR. Udzielenie kredytu/pożyczki zabezpieczonej hipoteką zależy od pozytywnej oceny zdolności kredytowej.

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla wypłaconego jednorazowo kredytu Własny Kąt hipoteczny w PKO Banku Polskim zabezpieczonego hipoteką wynosi 8,90% przy następujących założeniach: okres obowiązywania umowy 27 lat; całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 289 406 zł; LTV (kwota kredytu do wartości zabezpieczenia) 60,7%; oprocentowanie stałe: 6,44% rok (w 1. roku), 7,47%/rok (od 2. do 5. roku), na które składa się 5-letnia stała stopa bazowa 5,34%/rok i marża 1,1% (w 1. roku) oraz marża  2,13% (od 2. do 5. roku); a następnie oprocentowanie zmienne 8,69%/rok (od 6. roku do końca okresu oprocentowania), na które składa się wskaźnik referencyjny WIBOR 6M 6,56%/rok i marża  2,13%; całkowity koszt kredytu 454 698,69 zł, w tym prowizja 0%, tj. 0 zł, odsetki 436 113,20 zł, ubezpieczenie nieruchomości 6 251,04 zł (za cały okres kredytowania, dla ubezpieczenia oferowanego za pośrednictwem PKO Banku Polskiego), ocena wartości nieruchomości mającej stanowić zabezpieczenie kredytu 400 zł, PCC 19 zł, ROR (Konto za Zero) 0 zł (za cały okres kredytowania; w związku z deklaracją systematycznych wpływów minimum 3 000 zł na ROR), karta kredytowa (Przejrzysta Karta Kredytowa) 2509,75 zł (za cały okres kredytowania), ubezpieczenie spłaty kredytu na wypadek utraty źródła dochodu, poważnego zachorowania, pobytu w szpitalu w następstwie nieszczęśliwego wypadku 9 405,70 zł (za 4 lata); całkowita kwota do zapłaty 744 104,69 zł, płatna w 324 ratach annuitetowych (równych) miesięcznych, przy czym dwanaście pierwszych rat wynosi 1887,45 zł. Od 2. roku raty wyniosą po 2 077,10 zł, od 6. roku po 2 287,01 zł i ostatnia rata wyniesie 1 685,37 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 11.08.2023 r. na reprezentatywnym przykładzie.

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla wypłaconego jednorazowo kredytu Własny Kąt hipoteczny w PKO Banku Hipotecznym SA zabezpieczonego hipoteką wynosi 8,90% przy następujących założeniach: okres obowiązywania umowy: 30 lat; całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 340 569 zł; LTV (kwota kredytu do wartości zabezpieczenia) 66,20%; oprocentowanie stałe 6,44%/rok (w 1. roku), 7,47%/rok (od 2. do 5. roku), na które składa się 5-letnia stała stopa bazowa 5,34%/rok wg stanu na dzień 11.08.2023 r. oraz marża 1,1 p.p. (w 1. roku) oraz marża  2,13 p.p. (od 2. do 5. roku), a następnie oprocentowanie zmienne 8,69%/rok (od 6. roku do końca okresu oprocentowania), na które składa się wskaźnik referencyjny WIBOR 6M 6,56%/rok oraz marża 2,13 p.p.; całkowity koszt kredytu 610 034,12 zł, w tym: prowizja 0%, tj. 0 zł, odsetki 587 593,20 zł, ubezpieczenie nieruchomości 8 173,80 zł (za cały okres kredytowania, dla ubezpieczenia oferowanego za pośrednictwem PKO Banku Polskiego); ocena wartości nieruchomości mającej stanowić zabezpieczenie kredytu 400 zł, PCC 19 zł; ROR (Konto za Zero) 0 zł (za cały okres kredytowania; w związku z deklaracją systematycznych wpływów minimum 3 000 zł na ROR w PKO Banku Polskim); karta kredytowa (Przejrzysta Karta Kredytowa) 2 779,63 zł (za cały okres kredytowania), ubezpieczenie spłaty kredytu na wypadek utraty źródła dochodu, poważnego zachorowania, pobytu w szpitalu w następstwie nieszczęśliwego wypadku 11 068,49 zł (za 4 lata); całkowita kwota do zapłaty 950 603,12 zł, płatna w 360 równych ratach miesięcznych, przy czym dwanaście pierwszych rat wyniesie po 2 140,78 zł w 1. roku. Od 2. roku raty wyniosą po 2 371,61 zł, od 6. roku po 2 632,08 zł i ostatnia rata wyniesie 1 643,64 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 11.08.2023 r. na reprezentatywnym przykładzie.

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO)
dla wypłaconego jednorazowo kredytu hipotecznego MIX w PKO Banku Polskim zabezpieczonego hipoteką wynosi 9,91% przy następujących założeniach: okres obowiązywania umowy: 25 lat; całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 267 231 zł, LTV (kwota kredytu do wartości zabezpieczenia) 52,2%, oprocentowanie stałe: 7,59%/rok, na które składa się 5-letnia stała stopa bazowa 5,34%/rok oraz marża 2,25%, a następnie oprocentowanie zmienne 8,81%/rok (od 6. roku do końca okresu oprocentowania), na które składa się wskaźnik referencyjny WIBOR 6M 6,56% oraz marża 2,25%; całkowity koszt kredytu 404 620,47 zł, w tym: prowizja 0,5%, tj. 1 336,16 zł, odsetki 374 989,86 zł, ubezpieczenie nieruchomości 5 344,50 zł (za cały okres kredytowania, dla ubezpieczenia oferowanego za pośrednictwem PKO Banku Polskiego); ocena wartości nieruchomości mającej stanowić zabezpieczenie kredytu 700 zł, PCC 19 zł; ROR (Konto za Zero) 0 zł (za cały okres kredytowania; w związku z deklaracją systematycznych wpływów minimum 3 000 zł na ROR); ubezpieczenie na życie (za cały okres kredytowania) 22 230,95 zł, całkowita kwota do zapłaty 671 851,47 zł, płatna w 300 ratach annuitetowych (równych) miesięcznych, przy czym pierwsze 60 rat wynosi 1 991,94 zł, od 6. roku kolejne raty wynoszą 2 179,83 zł i ostatnia rata 1 725,09 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 11.08.2023 r. na reprezentatywnym przykładzie.

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla wypłaconej jednorazowo pożyczki hipotecznej w PKO Banku Polskim zabezpieczonej hipoteką wynosi 11,51% przy następujących założeniach: okres obowiązywania umowy: 20 lat; całkowita kwota pożyczki (bez kredytowanych kosztów) 240 000 zł, LTV (kwota kredytu do wartości zabezpieczenia) 35,2%, oprocentowanie stałe: 9,17%/rok, na które składa się 5-letnia stała stopa bazowa 5,34%/rok oraz marża 3,83%, a następnie oprocentowanie zmienne 10,39%/rok (od 6. roku do końca okresu oprocentowania), na które składa się wskaźnik referencyjny WIBOR 6M 6,56% oraz marża 3,83%; całkowity koszt kredytu 334 596,35 zł, w tym: prowizja 0,5%, tj. 1200 zł, odsetki 313 164,87 zł, ubezpieczenie nieruchomości 3 840 zł (za cały okres kredytowania, dla ubezpieczenia oferowanego za pośrednictwem PKO BP), ocena wartości nieruchomości mającej stanowić zabezpieczenie pożyczki 400 zł, PCC 19 zł; ROR (Konto za Zero) 0 zł (za cały okres kredytowania; w związku z deklaracją systematycznych wpływów minimum 3 000 zł na ROR); ubezpieczenie na życie (za cały okres kredytowania) 15 972,48 zł; całkowita kwota do zapłaty  574 596,35 zł, płatna w 240 ratach annuitetowych (równych) miesięcznych przy czym pierwsze 60 rat wynosi 2 187,21 zł, od 6. roku kolejne raty wynoszą 2 345,80 zł i ostatnia rata 2 034,07 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 11.08.2023 r. na reprezentatywnym przykładzie.

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla wypłaconego jednorazowo kredytu mieszkaniowego ze spłatą rodzinną w PKO Banku Polskim zabezpieczonego hipoteką wynosi 10,34% przy następujących założeniach: okres obowiązywania umowy 30 lat; całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 258 040 zł; LTV (kwota kredytu do wartości zabezpieczenia) 96,3%; oprocentowanie stałe: 7,94%/rok, na które składa się 5-letnia stała stopa bazowa 5,94%/rok z dnia 30.06.2023 r i marża 2%, a następnie oprocentowanie zmienne 8,95%/rok (od 6. roku do końca okresu oprocentowania), na które składa się wskaźnik referencyjny WIBOR 6M 6,95%/rok i marża 2%; całkowity koszt kredytu 504 030,20 zł, w tym prowizja za udzielenie kredytu 0,5%, tj. 1 290,20 zł, prowizja dla BGK za udzielenie gwarancji 516,08 zł; odsetki 469 852,40 zł, ubezpieczenie nieruchomości 6 192,90 zł (za cały okres kredytowania, dla ubezpieczenia oferowanego za pośrednictwem PKO Banku Polskiego), ocena wartości nieruchomości mającej stanowić zabezpieczenie kredytu 400 zł, PCC 19 zł, ubezpieczenie na życie (za cały okres kredytowania) 25 759,62 zł; całkowita kwota do zapłaty 762 070,20 zł, płatna w 360 ratach annuitetowych (równych) miesięcznych, przy czym w okresie pierwszych 5. lat raty wyniosą po 1 884,19 zł, od 6. roku po 2 051,15 zł i ostatnia rata wyniesie 1 547,15 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 1.07.2023 r. na reprezentatywnym przykładzie.