PKO Inwestomat

 • Ty wybierasz cel, np. emerytura, budowanie majątku
 • My analizujemy Twoje potrzeby – sprawdzamy, czy doradztwo inwestycyjne i fundusze są dla Ciebie odpowiednie
 • Doradzamy w wyborze funduszy inwestycyjnych, dopasowanych do Twoich możliwości i celu

Jak skorzystać z Inwestomatu?

 • 1
  Zaloguj się do serwisu iPKO lub aplikacji IKO

  Przejdź do: Inwestycji, Funduszy inwestycyjnych i wybierz PKO Inwestomat.

 • 2
  Uzupełnij wniosek

  Wybierz cel i wypełnij ankietę

 • 3
  Sprawdź nasze propozycje

  Jeśli Ci odpowiadają – kup swój fundusz lub fundusze

Najważniejsze pojęcia

 • Z PKO Inwestomatem:

  • określasz cel, na który oszczędzasz
  • proponujemy Ci funduszu lub fundusze inwestycyjne z oferty PKO TFI – zgodne z Twoimi oczekiwaniami, pod względem stopy zwrotu, poziomu ryzyka i czasu jej trwania.

  Pamiętaj, że doradztwo inwestycyjne i inwestycje w instrumenty finansowe:

  • wiążą się z ryzykiem straty części zainwestowanych pieniędzy
  • mogą nie być dla Ciebie odpowiednie – wtedy nie możesz skorzystać z PKO Inwestomatu

  Szczegóły w broszurze MiFID, prospektach informacyjnych funduszy inwestycyjnych i Dokumentach Zawierających Kluczowe Informacje (KID) – znajdziesz je na stronie www.pkotfi.pl i w naszych oddziałach.

 • W ramach doradztwa inwestycyjnego najpierw sprawdzimy, jakim jesteś inwestorem i przeanalizujemy Twoje potrzeby, cele inwestycyjne oraz sytuację finansową. Następnie wskażemy odpowiednią dla Ciebie strategię inwestycyjną i rekomendowane fundusze inwestycyjne.

  Pamiętaj, że nasza rekomendacja to tylko wskazówka, a Ty możesz podjąć inną decyzję inwestycyjną.

  Z doradztwa inwestycyjnego będziesz mógł skorzystać, jeżeli ta usługa oraz fundusze inwestycyjne, w oparciu o które ją świadczymy są dla Ciebie odpowiednie. O tym dowiesz się m.in. wypełniając ankietę MiFID.

 • Aby skorzystać z PKO Inwestomatu, w serwisie iPKO lub aplikacji IKO wypełnij ankietę MiFID, podpisz umowę o świadczenie usług inwestycyjnych w zakresie Doradztwa inwestycyjnego i aktywuj tą usługę.

  Na podstawie ankiety MiFID określimy Twój Profil inwestora, w tym profil ryzyka. Poznasz swoje możliwości oraz temperament inwestycyjny i dowiesz się, które produkty i usługi są dla Ciebie odpowiednie.

  Ankieta uwzględnia Twoją:

  • sytuację finansową i osobistą
  • potrzeby i nastawienie do ryzyka
  • wiedzę o inwestycjach i instrumentach finansowych

  Profil ryzyka mówi o tym, ile możesz zaryzykować, żeby osiągnąć zysk z inwestycji. Im wyższy profil, tym większe ryzyko możesz podjąć.

 • Strategie inwestycyjne polegają na doborze portfela modelowego, który jest zgodny z Twoimi preferencjami oraz uwzględnia m.in. Profil inwestora i wybrany cel.

  Portfele modelowe w strategiach inwestycyjnych są analogiczne do portfeli modelowych przypisanych do profili ryzyka (wynikających z ankiety MiFID), np. portfel dla strategii ostrożnej ma taki sam skład, jak portfel dla profilu ostrożnego.

  Portfele modelowe mogą zawierać:

  • Akcje – im więcej akcji w Twoim portfelu, tym większe masz potencjalne szanse na zyski znacząco przekraczające oprocentowanie lokat, przy jednoczesnym wyższym ryzyku strat
  • Obligacje – duży udział obligacji oznacza mniejszy potencjalny zysk, przy jednoczesnym mniejszym ryzyku strat
  • Pozostałe aktywa – to kategoria zróżnicowana pod względem zysku i ryzyka oraz typu inwestycji, np. surowce, nieruchomości

  Każda z tych części inaczej zareaguje na zmiany w światowej gospodarce.

 • Określenie, że dane instrumenty finansowe lub usługi są dla Ciebie nieodpowiednie, może oznaczać, że:

  • możesz nie mieć wystarczającej wiedzy lub doświadczenia inwestycyjnego, żeby bezpiecznie korzystać z tych usług
  • usługi lub instrumenty finansowe mogą nie realizować Twoich celów i potrzeb
  • usługi lub instrumenty finansowe mogą nie pasować do Twojej sytuacji finansowej i profilu ryzyka.

  Instrumenty finansowe to np. jednostki uczestnictwa kupowanych przez Ciebie funduszy inwestycyjnych.

Pytania i odpowiedzi

 • W PKO Inwestomacie jest 5 strategii i odpowiadają one poziomem ryzyka profilom od ostrożnego do aktywnego. Nie oznacza to jednak, że jeżeli z ankiety wyjdzie profil umiarkowany to dobierzemy strategię umiarkowaną. Może się okazać, że ze względu na inne parametry będzie to strategia bezpieczniejsza niż sugerowałby to wynik ankiety.

  1. Do strategii przypisane są parametry: oczekiwana stopa zwrotu i zmienność. Oczekując wyższych stóp zwrotu należy liczyć się z ryzykiem większych strat. Wyznaczone przez nas stopy zwrotu dla strategii i zmienność odzwierciedlają:
   • poziom ryzyka klas aktywów wchodzących w skład portfeli modelowych przypisanych do strategii
   • ich udziały w portfelach modelowych. Nie możemy zagwarantować ich osiągnięcia. Twój wynik może być zarówno gorszy, jak i lepszy od prognozowanego. Wartości te będziemy aktualizować.
  2. Na podstawie tych danych oraz parametrów celu (wpłata początkowa, wpłata regularna, horyzont) generujemy losowo 1000 potencjalnych scenariuszy przebiegu inwestycji, które szeregujemy od najgorszego do najlepszego. Spośród tych scenariuszy wybieramy wariant pesymistyczny (scenariusz 50-ty), neutralny (500-tny) i optymistyczny (950-ty).
  1. Wyniki pokazujemy w formie wykresów liniowych:
   • uproszczony – to wygładzona ścieżka prowadząca od wartości początkowej do końcowej
   • szczegółowy – pokazuje konkretne scenariusze z symulacji

  Kalkulacja uwzględnia opłaty związane z inwestycją w fundusze inwestycyjne o podobnym poziomie ryzyka do danej strategii inwestycyjnej oprócz:

  • opłat manipulacyjnych,
  • opłat za wyniki i premie motywacyjne,
  • podatku od zysków kapitałowych.

  Informacje o kosztach związanych z inwestowaniem

 • Z PKO Inwestomatu możesz korzystać za darmo. Nie płacisz za usługę doradztwa inwestycyjnego oraz nie ponosisz opłat za nabywanie jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych. W wycenie funduszy uwzględniana jest m.in. opłata za zarządzanie.

   

 • Z PKO Inwestomatem:

  • zbierasz pieniądze na realizację swojego celu
  • kupujesz jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
  • wpłacasz pieniądze, gdy tworzysz cel – później możesz je regularnie dopłacać
 • W celach Budowanie majątku i Dowolny cel wpisujesz kwotę, jaką chcesz wpłacić na początku, wpłatę miesięczną (opcjonalnie) oraz czas inwestycji. Do tych wartości i Twojego Profilu inwestora dobieramy strategię inwestycyjną. Na tej podstawie wyliczamy wartość, jaką może osiągnąć Twój kapitał w różnych scenariuszach.

  W celu Emerytura wskazujesz czas, od którego chcesz otrzymywać dodatkową emeryturę. Następnie wybierasz:

  • czy chcesz wpisać wartość wpłaty miesięcznej i na jej podstawie obliczyć wysokość dodatkowej emerytury, którą masz szansę osiągnąć
  • czy wskażesz wysokość dodatkowej emerytury i na tej podstawie poznasz wartość wpłaty miesięcznej, która da Ci szansę na jej uzyskanie.

  Obliczeń dokonujemy na podstawie wpisanych przez Ciebie stóp zwrotu lub domyślnie wstawionych przykładowych stóp zwrotu. Nie możemy zagwarantować osiągnięcia tych stóp zwrotu.

 • Tak, możesz otwierać wiele celów, z różnych, jak i z tej samej kategorii.

 • Tak. Po wyjściu z PKO Inwestomatu automatycznie zapisujemy proces. Możesz do niego powrócić w ciągu 10 dni roboczych. Warunkiem utrzymania zapisu jest brak zmian ankiety MiFID poza PKO Inwestomatem. Po powrocie do zapisanego, nieotwartego celu możesz zmienić jego parametry. Po dodaniu celu, jego parametrów już nie możesz zmieniać, możesz natomiast dokupować, czy odkupować jednostki uczestnictwa funduszu.

 • Tak, w zakładce PKO Inwestomat (po otwarciu celu).

 • Tak. Należy wówczas złożyć zlecenie odkupienia jednostek uczestnictwa funduszu. Pamiętaj jednak, że wycofanie się przed czasem zwiększa ryzyko niezrealizowania celu.

   

 • Pytania i odpowiedziPrzestając dopłacać do celu zmniejszasz szansę na jego realizację, ale możesz to zrobić w każdym momencie. Nie wiąże się to z żadnymi opłatami.

 • Realizacja Twojego celu zależy od tego, jak zmieniać się będzie wartość jednostek uczestnictwa funduszy, w które zainwestujesz oraz od wpłat i ewentualnych wypłat środków.

  Pamiętaj, że w PKO Inwestomacie nie uwzględniamy podatku od zysków kapitałowych. W rezultacie, po odkupieniu jednostek uczestnictwa funduszu może wystąpić konieczność zapłaty podatku od zysków kapitałowych. Obowiązki podatkowe zależą od Twojej osobistej sytuacji i mogą ulec zmianie w przyszłości.

 • PKO Inwestomat nie gwarantuje osiągnięcia celów i zysku. Przygotowując Rekomendację, czy przedstawiając scenariusze przyszłej wartości inwestycji, wykorzystujemy swoją wiedzę i dokładamy należytej staranności, ale nie jesteśmy w stanie zagwarantować osiągnięcia celów i zysku. Dlatego prezentujemy różne scenariusze tego, jaką wartość mogą osiągnąć zainwestowane przez Ciebie środki. Możesz osiągnąć zysk, ale również ponieść stratę.

 • Wyniki funduszy inwestycyjnych zależą od tego, jak zmienia się wartość aktywów (np. akcji, obligacji), w które fundusze inwestują. Z kolei na zmiany wartości aktywów wpływa szereg czynników, jak koniunktura gospodarcza, decyzje banków centralnych, czy decyzje polityczne.

  Informację o bieżącej wycenie jednostek funduszu inwestycyjnego przypisanego do Twojego celu znajdziesz m.in. w jego szczegółach w serwisie internetowym iPKO oraz aplikacji mobilnej IKO w zakładce PKO Inwestomat, w sekcji Obecne cele.

 • Osoby pełnoletnie. Po ukończeniu 75 lat nie można już dodawać nowych celów (w przypadku celu Emerytura po ukończeniu 65 lat). Każdy z celów utworzysz, jeśli fundusze inwestycyjne otwarte oraz usługa doradztwa inwestycyjnego są dla Ciebie odpowiednie – jeżeli wynik ankiety wskaże, że jest inaczej proces zostanie przerwany.

Ważne informacje

Materiał dostępny na stronie nie jest dokumentem informacyjnym wymaganym na mocy przepisów prawa, ma on charakter wyłącznie informacyjny oraz reklamowy i nie powinien być wyłączną podstawą podejmowania decyzji inwestycyjnych. Materiał nie stanowi umowy ani oferty w rozumieniu ustawy - Kodeks cywilny, jak również nie stanowi usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, a także nie jest formą świadczenia doradztwa podatkowego ani pomocy prawnej.

Informacje o usłudze doradztwa

Usługę doradztwa inwestycyjnego świadczymy w sposób zależny. Oznacza to, że Bank może w ograniczonym zakresie przyjmować od PKO TFI S.A. świadczenia pieniężne i niepieniężne mające na celu poprawienie jakości świadczonych usług. Ponadto, przygotowując rekomendację nie mamy obowiązku uwzględnienia szerokiego zakresu instrumentów finansowych różnych emitentów i dostawców. Przedmiotem rekomendacji są jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez PKO TFI S.A. należącego do Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego. 

Informacje o ryzyku

Inwestowanie w fundusze inwestycyjne w oparciu o informacje przekazywane w ramach usługi doradztwa wiąże się z ryzykiem utraty części lub nawet całości inwestowanych środków. Zapoznaj się z:

Szczegółowy opis czynników ryzyk znajdziesz w prospektach informacyjnych funduszy inwestycyjnych oraz w Dokumentach zawierających kluczowe informacje (KID). Dokumenty dostępne są w języku polskim na www.pkotfi.pl oraz w oddziałach PKO Banku Polskiego SA.

Fundusze inwestycyjne nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku w przyszłości. Zyski z inwestycji mogą być obciążone podatkiem od dochodów kapitałowych. Opodatkowanie inwestycji zależy od Twojej osobistej sytuacji, która może ulec zmianie w przyszłości. Jeśli chcesz ustalić swoje obowiązki podatkowe zasięgnij porady doradcy podatkowego lub porady prawnej.

Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej zapoznaj się z prospektem informacyjnym funduszu inwestycyjnego oraz KID. Dokumenty dostępne są w języku polskim na stronie www.pkotfi.pl oraz w oddziałach PKO Banku Polskiego S.A.

Informacje na temat europejskiej dyrektywy w sprawie rynków instrumentów finansowych znajdują się w zakładce MiFID PKO Banku Polskiego

Informacje o zrównoważonym rozwoju w usłudze doradztwa inwestycyjnego

Grupa PKO Banku Polskiego ma świadomość zagrożeń związanych z negatywnymi zmianami klimatu i środowiska. Spółki Grupy, w tym PKO Bank Polski oraz PKO TFI S.A., wspierają rozwój gospodarki przez finansowanie inwestycji w nowe technologie, modernizowanie linii technologicznych oraz energooszczędne przedsięwzięcia. Chcemy wpływać na postawy klientów. Uczestniczymy w finansowaniu projektów proekologicznych, w tym wytwarzania energii elektrycznej przy wykorzystaniu nowoczesnych, technologii. W naszej działalności przestrzegamy zasady ostrożności w aspekcie społecznym.

Usługa doradztwa inwestycyjnego PKO Banku Polskiego w PKO Inwestomacie ogranicza się do funduszy inwestycyjnych PKO TFI S.A. Dlatego obecnie PKO Bank Polski nie uwzględnia przy tej usłudze ryzyk dla zrównoważonego rozwoju oraz nie bierze pod uwagę wpływu niekorzystnych skutków decyzji inwestycyjnych na czynniki zrównoważonego rozwoju.

Więcej informacji na ten temat znajdziesz w zakładce Zrównoważony rozwoju w usłudze doradztwa inwestycyjnego.