Wymogi MiFID II

Bank funkcjonuje zgodnie z wymogami MiFID II:

 • działa uczciwie, sprawiedliwie, profesjonalnie, zgodnie z zasadami najlepiej pojętego interesu klienta,
 • dostarcza klientom właściwe i kompletne informacje - rzetelne, jednoznaczne i niewprowadzające w błąd,
 • oferuje klientom produkty inwestycyjne i świadczy usługi dostosowane do ich wiedzy, doświadczenia i indywidualnych potrzeb.

W kontekście wymogów MiFID II bank wykonuje dwa rodzaje czynności:

 

1. Przed zawarciem umowy o świadczenie usługi:

 • klasyfikuje klienta, aby określić poziom przysługującej mu ochrony inwestycyjnej,
 • ocenia odpowiedniość produktów i usług,
 • dostarcza klientowi informacje o instrumentach finansowych i usługach inwestycyjnych,
 • zawiera z klientem właściwą umowę o usługę inwestycyjną.

2. W trakcie świadczenia usługi inwestycyjnej:

 • za każdym razem przy sprzedaży produktu weryfikuje czy klient znajduje się w grupie docelowej określonego produktu,
 • gdy realizuje zlecenia, działa w najlepiej pojętym interesie klienta,
 • przekazuje klientowi potwierdzenia zawartych transakcji i zestawienia  przechowywanych lub rejestrowanych aktywów,
 • zarządza potencjalnymi konfliktami interesów, związanymi transakcjami lub usługami na rzecz klienta,
 • rozpatruje reklamacje.

Klasyfikacja

Ocena odpowiedniości

Zasady świadczenia usług

Potwierdzenia zawarcia transakcji

Zarządzanie konfliktami interesów

Ochrona aktywów finansowych i środków pieniężnych klienta

Realizacja zlecenia klienta

Produkty objęte MiFID

Instrumenty finansowe oferowane przez PKO Bank Polski

Usługi inwestycyjne świadczone przez PKO Bank Polski

Systematyczna internalizacja oraz jakość wykonywanych zleceń

Wyszukiwarka dokumentów z zakresu systematycznej internalizacji i jakości wykonywania zleceń, takich jak informacja dotycząca działalności PKO BP jako podmiotu systematycznie internalizującego transakcje, lista instrumentów, dla których PKO BP działa jako podmiot systematycznie internalizujący transakcje oraz raporty z jakości wykonywania zleceń.

Przejdź do wyszukiwarki

 


Akty prawne

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE ze zm. („Dyrektywa MiFID”).

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 600/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012 ze zm. („Rozporządzenie MiFIR”).

Rozporządzenia delegowane Komisji UE uzupełniające Dyrektywę.