Wymogi MiFID II

Bank funkcjonuje zgodnie z wymogami MiFID II:

 • działa uczciwie, sprawiedliwie, profesjonalnie, zgodnie z zasadami najlepiej pojętego interesu klienta,
 • dostarcza klientom właściwe i kompletne informacje - rzetelne, jednoznaczne i niewprowadzające w błąd,
 • oferuje klientom produkty inwestycyjne i świadczy usługi dostosowane do ich wiedzy, doświadczenia i indywidualnych potrzeb.

W kontekście wymogów MiFID II bank wykonuje dwa rodzaje czynności:

 

1. Przed zawarciem umowy o świadczenie usługi:

 • klasyfikuje klienta, aby określić poziom przysługującej mu ochrony inwestycyjnej,
 • ocenia odpowiedniość produktów i usług,
 • dostarcza klientowi informacje o instrumentach finansowych i usługach inwestycyjnych,
 • zawiera z klientem właściwą umowę o usługę inwestycyjną.

2. W trakcie świadczenia usługi inwestycyjnej:

 • za każdym razem przy sprzedaży produktu weryfikuje czy klient znajduje się w grupie docelowej określonego produktu,
 • gdy realizuje zlecenia, działa w najlepiej pojętym interesie klienta,
 • przekazuje klientowi potwierdzenia zawartych transakcji i zestawienia  przechowywanych lub rejestrowanych aktywów,
 • zarządza potencjalnymi konfliktami interesów, związanymi transakcjami lub usługami na rzecz klienta,
 • rozpatruje reklamacje.

Klasyfikacja

Ocena odpowiedniości

Zasady świadczenia usług

Potwierdzenia zawarcia transakcji

Zarządzanie konfliktami interesów

Ochrona aktywów finansowych i środków pieniężnych klienta

Realizacja zlecenia klienta

Broszury cenowe dla oferowanych produktów prezentujące koszty związane z inwestowaniem

 

Produkty objęte MiFID

Instrumenty finansowe oferowane przez PKO Bank Polski

Usługi inwestycyjne świadczone przez PKO Bank Polski

Systematyczna internalizacja oraz jakość wykonywanych zleceń

Wyszukiwarka dokumentów z zakresu systematycznej internalizacji i jakości wykonywania zleceń, takich jak informacja dotycząca działalności PKO BP jako podmiotu systematycznie internalizującego transakcje, lista instrumentów, dla których PKO BP działa jako podmiot systematycznie internalizujący transakcje oraz raporty z jakości wykonywania zleceń.

Przejdź do wyszukiwarki

 


Akty prawne

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE ze zm. („Dyrektywa MiFID”).

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 600/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012 ze zm. („Rozporządzenie MiFIR”).

Rozporządzenia delegowane Komisji UE uzupełniające Dyrektywę.