Zakładając lokatę negocjowaną, Klient ma możliwość atrakcyjnego zagospodarowania wolnych środków na zróżnicowanych i elastycznych warunkach zapewniających najkorzystniejszą formę oprocentowania i czas trwania lokaty. Warunki lokaty można negocjować bezpośrednio przez telefon z pracownikiem Banku upoważnionym do zawierania lokat negocjowanych.

Dla kogo?

Oferta przeznaczona jest zarówno dla posiadaczy rachunku bieżącego w PKO BP SA jak i Klientów nie posiadających rachunku bieżącego.
Lokata negocjowana została przygotowana z myślą o: przedsiębiorcach, jednostkach budżetowych, samorządowych oraz fundacjach dysponujących znacznymi nadwyżkami środków pieniężnych.

Dyspozycje do rachunku
Okres umowy
Informacje dodatkowe
Przeznaczenie
Minimalna kwota
Waluta

Opłaty i prowizje

Nie pobiera się.

Odsetki

Odsetki są przekazywane na rachunek powiązany z rachunkiem lokaty terminowej.

Oprocentowanie

  1. Oprocentowanie negocjowane, podawane w stosunku rocznym:
    1) stałe - dla lokat negocjowanych przez upoważnionych pracowników banku PKO BP SA uprawnionych do negocjowania,
    2) stałe lub zmienne, ustalone zgodnie z przepisami wewnętrznymi dotyczącymi zasad podziału kompetencji w zakresie ustalania indywidualnych warunków umów zawieranych z klientami. 
  2. W dniu otwarcia lokaty negocjowanej oprocentowanie nie może być niższe niż stopa procentowa określona w przepisach wewnętrznych dotyczących oprocentowania środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bankowych nieoszczędnościowych, dla najwyższego progu kwotowego oraz dla okresu odpowiadającego okresowi umownemu lokaty negocjowanej, a w przypadku, gdy okres umowny lokaty negocjowanej jest inny - dla następnego (bezpośrednio dłuższego) okresu wskazanego w tych przepisach. 
  3. Okres, za który naliczane są odsetki, jest liczony od dnia wpływu środków na rachunek lokaty, do dnia poprzedzającego dzień ich wypłaty włącznie.