Otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy spełnia wszystkie założenia ustawy, chroni prawa nabywców oraz umożliwia deweloperom rozpoczęcie sprzedaży lokali już w trakcie realizacji inwestycji bez konieczności wcześniejszego zakończenia prac budowlanych.

Rachunek w PKO Banku Polskim zwiększa wiarygodność Posiadacza rachunku w oczach klientów zainteresowanych kupnem lokalu/domu w ramach realizowanych przez Niego inwestycji mieszkaniowych - bezpieczeństwo środków zapewnia bank będący liderem polskiej bankowości, w sposób szczególnie silny od lat związany z rynkiem nieruchomości. 

Ponadto otwarcie Otwartego mieszkaniowego rachunku umożliwia finansowanie przedsięwzięcia z wpłat nabywców oraz obniża koszty odsetkowe od kredytu inwestycyjnego.

Przeznaczenie

W odpowiedzi na wymagania ustawy z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, zwanej ustawą deweloperską, z końcem kwietnia 2012 Bank wprowadził do swojej oferty mieszkaniowe rachunki powiernicze dedykowane deweloperom:

  • Zamknięty mieszkaniowy rachunek powierniczy oraz
  • Otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy.

 

Mieszkaniowy rachunek powierniczy służy do gromadzenia i przechowywania środków pieniężnych, powierzonych Posiadaczowi rachunku przez osoby trzecie (osoby fizyczne), zwane "Nabywcami", na podstawie odrębnej umowy, zwanej "umową deweloperską".

Nabywcy wpłacają na rachunek środki pieniężne w celu spełnienia świadczenia pieniężnego na rzecz Posiadacza rachunku na poczet ceny nabycia:
1) prawa własności lokalu mieszkalnego, które Posiadacz rachunku ustanowi i przeniesie na Nabywcę po zakończeniu przedsięwzięcia deweloperskiego,
2) prawa własności nieruchomości zabudowanej domem jednorodzinnym, które Posiadacz rachunku przeniesie na Nabywcę po zakończeniu przedsięwzięcia deweloperskiego,
3) prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej i własności domu jednorodzinnego na niej posadowionego stanowiącego odrębną nieruchomość, które Posiadacz rachunku przeniesie na Nabywcę po zakończeniu przedsięwzięcia deweloperskiego. 

 

Wypłaty środków zdeponowanych na Otwartym mieszkaniowym rachunku powierniczym następują zgodnie z harmonogramem przedsięwzięcia deweloperskiego, określonego w umowie rachunku.

Zawarcie umowy
Dysponowanie środkami
Okres umowy
Informacje dodatkowe

W wysokości ustalonej indywidualnie między Bankiem a posiadaczem mieszkaniowego rachunku powierniczego.