Podstawową korzyścią jest zabezpieczenie środków finansowych w transakcji między Sprzedającym, a Kupującym. Ponadto korzystanie z rachunku powierniczego w rozliczeniach z kontrahentami poprawia wiarygodność handlową i finansową Klienta.

Zawarcie przez posiadacza rachunku powierniczego z osobą trzecią umowy powierniczej z datą pewną powoduje:
1) wyłączenie środków znajdujących się na rachunku powierniczym z postępowania egzekucyjnego skierowanego przeciwko posiadaczowi rachunku powierniczego,
2) wyłączenie środków znajdujących się na rachunku powierniczym z masy upadłościowej. 

Informacje dodatkowe
Zawarcie umowy
Dyspozycje do rachunku
Opis

Rachunek powierniczy jest produktem regulowanym przez polskie przepisy prawne.

Stronami umowy rachunku powierniczego są Bank i posiadacz rachunku (zwany w art. 59 ustawy Prawo bankowe, zgodnie z którym jest skonstruowany produkt, powiernikiem). Umowa określa, jakie warunki powinny być spełnione, aby środki osoby trzeciej zgromadzone na rachunku mogły być wypłacone posiadaczowi rachunku (powiernikowi). Dodatkowo, jeżeli umowa miedzy posiadaczem rachunku a stroną trzecią, na podstawie której następuje przekazanie środków pieniężnych na rachunek powierniczy, została zawarta z datą pewną (tj. datą, która zgodnie z art. 81 kc nie wymaga żadnego dalszego poświadczenia), środki zgromadzone na rachunku powierniczym w efekcie realizacji tej umowy są wyłączone z postępowania egzekucyjnego oraz z masy upadłości powiernika.

Dysponowanie środkami
Okres umowy
Waluta

Opłaty i prowizje:

 1. W wysokości i na zasadach ustalanych indywidualnie między Bankiem a posiadaczem rachunku powierniczego.
 2. Pobierane:
  1) w ciężar rachunku powierniczego, do wysokości wolnych środków,
  2) w formie wpłaty środków na rachunek wskazany przez Bank. 
 3. W razie braku wolnych środków w sytuacji, o której mowa w pkt 2 ppkt 1 albo braku wpłaty, o której mowa w pkt 2 ppkt 2, pobranie prowizji lub opłat następuje w uzgodnionym trybie, wskazanym w umowie rachunku powierniczego.

 

Oprocentowanie:

 1. Rachunek nieoprocentowany albo oprocentowany według stałej w okresie obrachunkowym albo zmiennej stopy procentowej, ustalanej indywidualnie między Bankiem a posiadaczem rachunku powierniczego.
 2. Odsetki naliczane są:
  1) dla PLN - miesięcznie, a dla innych walut wymienialnych (z wyjątkiem CHF) - rocznie, albo
  2) na koniec okresu obrachunkowego ustalonego indywidualnie między Bankiem a posiadaczem rachunku powierniczego.
 3. Odsetki wypłacane są bezgotówkowo:
  1) na rachunek powierniczy,
  2) na inny rachunek, wskazany w umowie rachunku powierniczego.