Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Podstawową korzyścią jest bezpieczne przeprowadzenie transakcji między stronami umowy. Rachunek rozliczeń warunkowych zabezpiecza przez ryzykiem przedwczesnej lub nieuzasadnionej zapłaty. Ponadto ze względu na różne wymagania klientów oraz różnorodność transakcji biznesowych – Bank indywidualnie traktuje i analizuje każdy wniosek o otwarcie rachunku.

Opis

Stworzony dla klientów zainteresowanych bezpiecznym rozliczaniem transakcji.

Polecany w sytuacji, gdy strony transakcji nie przeprowadzały wcześniej transakcji handlowych lub gdy istnieje potencjalne ryzyko niedotrzymania przez kontrahenta warunków związanych z zapłatą, wykonaniem usługi lub dostarczeniem towaru.

Rachunek escrow otwierany jest standardowo na podstawie trójstronnej umowy zawieranej między sprzedającym i kupującym oraz Bankiem na potrzeby rozliczeń w ramach umowy sprzedaży. Posiadaczem rachunku jest kupujący, jednak nie może on swobodnie dysponować środkami zgromadzonymi na rachunku. Dyspozycje kupującego (lub sprzedającego, jeżeli tak się umówiono) podlegają określonym zastrzeżeniom/ warunkom, które mają zapewnić bezpieczna dla stron zapłatę, a gwarantem wykonania umowy jest PKO Bank Polski.

Dyspozycje do rachunku
Dysponowanie środkami
Okres umowy
Informacje dodatkowe
Zawarcie umowy
Minimalna wpłata
Waluta

Opłaty i prowizje:

 1. W wysokości i na zasadach ustalanych indywidualnie między Bankiem a posiadaczem rachunku zastrzeżonego (rozliczeń warunkowych).
 2. Pobierane:
  a) w ciężar rachunku zastrzeżonego (rozliczeń warunkowych), do wysokości wolnych środków,
  b) w formie wpłaty środków na rachunek wskazany przez Bank.
 3. W razie braku wolnych środków w sytuacji, o której mowa w pkt 2 ppkt a) albo braku wpłaty, o której mowa w pkt 2 ppkt b, pobranie prowizji lub opłat następuje w uzgodnionym trybie, wskazanym w umowie rachunku zastrzeżonego (rozliczeń warunkowych).

 

Oprocentowanie:

 1. Rachunek nieoprocentowany albo oprocentowany według stałej w okresie obrachunkowym albo zmiennej stopy procentowej, ustalanej indywidualnie między Bankiem a posiadaczem rachunku zastrzeżonego (rozliczeń warunkowych).
 2. Odsetki rozliczane są:
  a) dla PLN - miesięcznie, a dla innych walut wymienialnych (z wyjątkiem CHF) - rocznie, albo
  b) na koniec okresu obrachunkowego ustalonego indywidualnie między Bankiem a posiadaczem rachunku.
 3. Odsetki wypłacane są bezgotówkowo:
  a) na rachunek zastrzeżony (rozliczeń warunkowych),
  b) na inny rachunek, wskazany w umowie rachunku zastrzeżonego (rozliczeń warunkowych)