Podstawową korzyścią jest bezpieczne przeprowadzenie transakcji między stronami umowy. Rachunek rozliczeń warunkowych zabezpiecza przez ryzykiem przedwczesnej lub nieuzasadnionej zapłaty. Ponadto ze względu na różne wymagania klientów oraz różnorodność transakcji biznesowych – Bank indywidualnie traktuje i analizuje każdy wniosek o otwarcie rachunku.

Opis

Stworzony dla klientów zainteresowanych bezpiecznym rozliczaniem transakcji.

Polecany w sytuacji, gdy strony transakcji nie przeprowadzały wcześniej transakcji handlowych lub gdy istnieje potencjalne ryzyko niedotrzymania przez kontrahenta warunków związanych z zapłatą, wykonaniem usługi lub dostarczeniem towaru.

Rachunek escrow otwierany jest standardowo na podstawie trójstronnej umowy zawieranej między sprzedającym i kupującym oraz Bankiem na potrzeby rozliczeń w ramach umowy sprzedaży. Posiadaczem rachunku jest kupujący, jednak nie może on swobodnie dysponować środkami zgromadzonymi na rachunku. Dyspozycje kupującego (lub sprzedającego, jeżeli tak się umówiono) podlegają określonym zastrzeżeniom/ warunkom, które mają zapewnić bezpieczna dla stron zapłatę, a gwarantem wykonania umowy jest PKO Bank Polski.

Dyspozycje do rachunku
Dysponowanie środkami
Okres umowy
Informacje dodatkowe
Zawarcie umowy
Minimalna wpłata
Waluta

Opłaty i prowizje:

 1. W wysokości i na zasadach ustalanych indywidualnie między Bankiem a posiadaczem rachunku zastrzeżonego (rozliczeń warunkowych).
 2. Pobierane:
  a) w ciężar rachunku zastrzeżonego (rozliczeń warunkowych), do wysokości wolnych środków,
  b) w formie wpłaty środków na rachunek wskazany przez Bank.
 3. W razie braku wolnych środków w sytuacji, o której mowa w pkt 2 ppkt a) albo braku wpłaty, o której mowa w pkt 2 ppkt b, pobranie prowizji lub opłat następuje w uzgodnionym trybie, wskazanym w umowie rachunku zastrzeżonego (rozliczeń warunkowych).

 

Oprocentowanie:

 1. Rachunek nieoprocentowany albo oprocentowany według stałej w okresie obrachunkowym albo zmiennej stopy procentowej, ustalanej indywidualnie między Bankiem a posiadaczem rachunku zastrzeżonego (rozliczeń warunkowych).
 2. Odsetki rozliczane są:
  a) dla PLN - miesięcznie, a dla innych walut wymienialnych (z wyjątkiem CHF) - rocznie, albo
  b) na koniec okresu obrachunkowego ustalonego indywidualnie między Bankiem a posiadaczem rachunku.
 3. Odsetki wypłacane są bezgotówkowo:
  a) na rachunek zastrzeżony (rozliczeń warunkowych),
  b) na inny rachunek, wskazany w umowie rachunku zastrzeżonego (rozliczeń warunkowych)