Kompleksowość Programu Europejskiego wyraża się wsparciem udzielanym beneficjentowi przez PKO Bank Polski na każdym etapie procesu ubiegania się o środki pomocowe, nie tylko podczas realizacji projektu. Poszczególne usługi i produkty "obsługują" poszczególne etapy tego procesu: od pomysłu, poprzez przygotowanie wniosku o dofinansowanie, aplikowanie, ocenę projektu i podpisanie umowy o dofinansowanie, aż po złożenie wniosku o płatność i wypłatę refundacji. Z drugiej strony Bank wspomaga także kontrahentów beneficjenta (wykonawców, podwykonawców, dostawców usług, robót, towarów), czyli ostatecznych odbiorców pieniędzy z dotacji.

Zakres programu

Drugą wyróżniającą cechą Programu Europejskiego PKO Banku Polskiego jest indywidualne podejście do klienta, a zwłaszcza realizowanego przez niego projektu. Oznacza to dostosowanie struktury finansowania do jego specyfiki i powiązanie jej z preferencyjnymi warunkami cenowymi.

Poszczególne produkty i usługi Programu Europejskiego umożliwiają beneficjentowi wypełnienie wszystkich wymogów umowy o dofinansowanie, a więc:

  • zapewnienie źródeł finansowania
  • wykonanie pełnego zakresu rzeczowego projektu zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym
  • realizacja projektu (wszystkich jego etapów) i jego zakończenie w terminie określonym w umowie o dofinansowanie i harmonogramie rzeczowo-finansowym
  • dokonywanie wszelkich płatności w ramach projektu w formie bezgotówkowej za pośrednictwem rachunku bankowego
  • udokumentowanie poniesionych wydatków w sposób wymagany dla danego przedsięwzięcia
  • udokumentowanie właściwego wykonania prac (robót, dostaw, usług)
  • spełnienie innych wymogów dokumentacyjnych zapisanych np. w wytycznych Instytucji Zarządzającej - np. zaprezentowanie wyceny rzeczoznawcy świadczącej o posiadaniu przez urządzenie wymaganych właściwości/parametrów
  • Zastosowanie oferty Programu Europejskiego PKO Banku Polskiego minimalizuje ryzyka związane z nieterminową lub niewłaściwą realizacją projektu i zabezpiecza utratą (brakiem wypłaty) refundacji.

Drukuj