O atrakcyjności Lokaty Inwestycyjnej decyduje:

 • możliwość uzyskania ponadprzeciętnego oprocentowania,
 • gwarancja zainwestowanego kapitału,
 • niskie stopy procentowe mające wpływ na stale spadające oprocentowanie tradycyjnych depozytów bankowych,
 • możliwość bezpiecznego inwestowania na alternatywnych rynkach.

Szczegółowe informacje związane z regulacjami prawnymi w zakresie obrotu instrumentami finansowymi, prowadzenia rachunków papierów wartościowych oraz zawierania lokat inwestycyjnych można znaleźć w Broszurze informacyjnej o wymogach MiFID w zakładce pliki do pobrania.

Przeznaczenie

Lokata inwestycyjna to produkt przeznaczony dla Klientów, którzy:

 • chcą uzyskiwać atrakcyjne stopy zwrotu,
 • dbają o bezpieczeństwo zainwestowanego kapitału,
 • poszukują nowoczesnych form lokowania nadwyżek finansowych,
 • poszukują wyższych rentowności lokat.

Lokata Inwestycyjna to produkt depozytowy, będący lokatą o charakterze inwestycji na rynkach finansowych, w którym wysokość odsetek uzależniona jest od zmiany wartości kursu walutowego.

Klient nabywając lokatę inwestycyjną uzyskuje możliwość osiągnięcia zysków przewyższających oprocentowanie tradycyjnych lokat bankowych po spełnieniu określonych warunków. Osiągnięcie zysków nie jest jednak gwarantowane przez PKO Bank Polski. PKO Bank Polski gwarantuje jedynie zwrot  wpłaconego kapitału w przypadku dotrzymania do końca trwania lokaty.

Przed zawarciem lokaty inwestycyjne Klient powinien zapoznać się z wykazem aktywów oraz strategii inwestycyjnych  oraz innymi warunkami transakcji przygotowanymi przez PKO Bank Polski.

Dla kogo?
Limity
Warunki otrzymania
Zawarcie umowy
Waluta
Informacje dodatkowe
Termin realizacji
Rozliczenie transakcji
Przedterminowe wycofanie lokaty inwestycyjnej
Opłaty

RYZYKO INWESTORA

Lokaty inwestycyjne są obarczone przez szereg ryzyk, w tym w szczególności:

 • ryzyko rynkowe: wysokość odsetek (pożytków) wypłacanych Klientowi w momencie zakończenia transakcji uzależniona jest od różnych zmiennych rynkowych np. kursów walutowych. Wartość tych zmiennych jest nieprzewidywalna i podlega wahaniom. W związku z powyższym Klient powinien brać pod uwagę następujące scenariusze:
  • Klient może nie otrzymać spodziewanych pożytków z zawartej transakcji,
  • Może otrzymać pożytki w wysokości niższej niż spodziewana,
  • Relacja między pożytkami, a zmiennymi rynkowymi, od których zależna jest ich wysokość może być nieliniowa, co może skutkować nieproporcjonalnymi pożytkami w stosunku do zmian tychże zmiennych;
 • ryzyko walutowe: w przypadku lokat inwestycyjnych denominowanych w innych walutach niż PLN, kwota lokaty inwestycyjnej będzie istotnie uzależniona od zmiany relacji tej waluty względem PLN. W przypadku lokat inwestycyjnych, których pożytki będą zależne od zmiennych rynkowych kwotowanych w innej walucie niż PLN, wartość pożytków może być istotnie uzależniona od zmiany relacji tej waluty względem PLN. W związku z powyższym, w dniu zakończenia lokaty inwestycyjnej wartość otrzymanych przez Klienta środków może być niższa niż zakładana;
 • ryzyko utraty części zainwestowanego kapitału: w przypadku przedterminowego wycofania lokaty inwestycyjnej, odsetki nie przysługują a kwota lokaty inwestycyjnej zostaje pomniejszoną o opłatę likwidacyjną. Jej wysokość jest ustalona w warunkach transakcji.
 • ryzyko kredytowe, rozliczeniowe i operacyjne dotyczące PKO Banku Polskiego: Klient, zawierając transakcje z PKO Bankiem Polskim, powinien brać pod uwagę ryzyko kredytowe, rozliczeniowe i operacyjne leżące po stronie PKO Banku Polskiego;
 • ryzyko prawne, rachunkowe, podatkowe oraz operacyjne niezależne od PKO Banku Polskiego: Klient zawierając lokaty inwestycyjne powinien brać pod uwagę również inne rodzaje ryzyka o charakterze prawnym, rachunkowym, podatkowym oraz operacyjnym, niezależne od PKO Banku Polskiego.

FORMA OPODATKOWANIA ZYSKU Z LOKATY INWESTYCYJNEJ

Zawieranie lokat inwestycyjnych może się wiązać z konsekwencjami podatkowymi. W celu uzyskania szczegółowych informacji w zakresie opodatkowania zysków związanych z lokatą inwestycyjną, Klient powinien zasięgnąć porady profesjonalnego doradcy podatkowego, radcy prawnego lub innej osoby, uprawnionej do udzielania porad w przedmiotowym zakresie.

 

Zastrzeżenia
Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie mogą być traktowane jako propozycja zawarcia jakichkolwiek  transakcji na instrumentach finansowych, usługa doradztwa inwestycyjnego, podatkowego lub jako forma świadczenia pomocy prawnej. PKO Bank Polski dołożył  starań, aby zamieszczone w niniejszym materiale informacje były rzetelne oraz oparte na wiarygodnych źródłach, jednak nie może zagwarantować ich dokładności i pełności.

Zawieranie transakcji na instrumentach finansowych może się wiązać z konsekwencjami podatkowymi. W celu uzyskania szczegółowych informacji w zakresie opodatkowania zysków z transakcji Klient  powinien zasięgnąć porady profesjonalnego doradcy podatkowego, radcy prawnego lub innej osoby, uprawnionej do udzielania porad w przedmiotowym zakresie.

Zawieranie transakcji na instrumentach finansowych oraz lokat inwestycyjnych nie jest zobowiązaniem, ani nie jest gwarantowane przez PKO Bank Polski. Niezależnie od informacji przekazanych przez PKO Bank Polski, przed zawarciem każdej transakcji Klient jest zobowiązany do oceny jej ryzyka, określenia jej ryzyka, potencjalnych korzyści oraz ewentualnych strat, jak również w szczególności charakterystyki, konsekwencji prawnych i księgowych transakcji, konsekwencji zmieniających się czynników rynkowych oraz w sposób niezależny ocenić, czy jest w stanie sam lub po konsultacjach ze swoimi doradcami podjąć takie ryzyko.

Niniejsze transakcje mogą nie być odpowiednie dla wszystkich Klientów, przed zawarciem transakcji Klient powinien podjąć kroki w celu zapewnienia pełnego zrozumienia transakcji oraz dokonania niezależnej oceny właściwości transakcji w świetle jego własnych celów i uwarunkowań rynkowych, a w szczególności możliwego ryzyka i korzyści wynikających z jej zawarcia.

PKO Bank Polski oferując instrumenty finansowe nie świadczy usług doradztwa inwestycyjnego, ani nie udziela porad inwestycyjnych lub rekomendacji zawarcia transakcji. Ostateczna decyzja, co do zawarcia transakcji, horyzontu inwestycyjnego oraz wielkości zaangażowanych środków należy wyłącznie do Klienta.

Materiał może być wykorzystywany do opracowań własnych pod warunkiem powołania się na źródło.