• możliwość elastycznego wykorzystywania zmian kursu walutowego na rynku,
 • możliwość elastycznego dopasowania transakcji zabezpieczających obrót walutowy,
 • z góry określony kurs wymiany walut w przyszłości,
 • pełne zabezpieczenie przed wzrostem kursu walutowego w przypadku zawarcia przez Klienta, transakcji zakupu waluty bazowej za walutę kwotowaną,
 • pełne zabezpieczenie przed spadkiem kursu walutowego w przypadku zawarcia przez Klienta, transakcji sprzedaży waluty bazowej za walutę kwotowaną,
 • prostota transakcji,
 • możliwość zawierania transakcji za pośrednictwem platformy iPKO dealer,
 • brak prowizji i opłat z tytułu zawarcia transakcji,

Uwaga:

 • w przypadku zawarcia przez Klienta transakcji zakupu waluty bazowej za walutę kwotowaną występuje brak możliwości korzystania ze spadku kursu rynkowego poniżej ustalonego kursu terminowego,
 • w przypadku zawarcia przez Klienta transakcji sprzedaży waluty bazowej za walutę kwotowaną występuje brak możliwości korzystania ze wzrostu kursu rynkowego powyżej ustalonego kursu terminowego,
 • zawarcie transakcji może wiązać się z koniecznością ustanowienia (bądź podwyższenia kwoty) zabezpieczenia transakcji.

Szczegółowe informacje związane z regulacjami prawnymi w zakresie obrotu instrumentami finansowymi i prowadzenia rachunków papierów wartościowych można znaleźć w Broszurze informacyjnej o wymogach MiFID w zakładce pliki do pobrania.

Przeznaczenie

Negocjowana terminowa transakcja wymiany walut wymienialnych może być wykorzystywana jako zabezpieczenie przed wzrostem kursów walutowych bądź jako zabezpieczenie przed spadkiem kursów walutowych przyszłych transakcji handlowych, kosztu pozyskiwanego kapitału lub zysku z inwestycji.

Negocjowana terminowa transakcja wymiany walut wymienialnych umożliwia wymianę (kupno lub sprzedaż) waluty wymienialnej za walutę kwotowaną po kursie ustalonym w dniu zawarcia transakcji pomiędzy PKO Bankiem Polskim a Klientem z terminem realizacji od 3 dni roboczych.

Transakcja może być rozliczona przez:

Ze względu na sposób rozliczenia wyróżniamy następujące typy transakcji terminowej:

 • Non-deliverable forward (NDF) - rozliczaną poprzez zamknięcie z zastosowaniem kursu zamknięcia i wypłatę kwoty rozliczenia w dacie waluty, albo
 • Average Rate Forward (ARF) - rozliczaną poprzez zamknięcie z zastosowaniem kursu będący średnią arytmetyczną wyznaczoną z kursów średnich, w okresie obserwacji i wypłatę kwoty rozliczenia w dacie waluty; jeżeli walutą kwotowaną jest PLN kursem średnim jest fixing NBP, a dla pozostałych walut -  fixing ECB lub fixing LME (produkt dostępny dla Klientów rynku korporacyjnego), albo
 • dostawę waluty po ustalonym kursie terminowym, albo
 • Time Option - rozliczaną przez dostawę waluty w dowolnym dniu roboczym przypadającym w okresie pomiędzy datą opcji a datą waluty; istnieje możliwość rozliczenia transakcji w kilku transzach o różnych datach rozliczenia mieszących się w tym okresie, jednak suma nominałów tych rozliczeń nie może przewyższać nominału transakcji uzgodnionego w chwili zawarcia transakcji terminowej,

Klient może zmienić sposób rozliczenia transakcji terminowej, najpóźniej w dacie waluty, z wyjątkiem transakcji terminowej wcześniej całkowicie lub częściowo zamkniętej, wcześniej rozliczonej, transakcji ARF, transakcji Time Option oraz transakcji, której rozliczenie przyspieszono lub odroczono dla części nominału.

 

 

Dla kogo?
Limity
Warunki otrzymania
Formy zabezpieczenia
Zawarcie umowy
Waluta
Informacje dodatkowe
Termin realizacji
Oprocentowanie i opłaty

Informacja o rodzajach ryzyka:

Negocjowane terminowe transakcje wymiany walut wymienialnych są obarczone szeregiem rodzajów ryzyka, w tym w szczególności:

 • ryzyko wyceny zawartej transakcji w dniu rozliczenia lub dniu ustalenia stawki referencyjnej: w dniu rozliczenia lub dniu ustalenia stawki referencyjnej cena, po której zawarta jest transakcja, może odbiegać, również znacząco odbiegać, od aktualnych cen rynkowych, co może rodzić dla Klienta konieczność poniesienia kosztów, bądź być źródłem dochodów, związanych z rozliczeniem transakcji, i może mieć wpływ na ostateczny wynik finansowy osiągnięty przez Klienta;
 • ryzyko wyceny zawartych transakcji w trakcie ich trwania: w trakcie trwania zawartych transakcji ceny rynkowe ulegają zmianie i mogą odbiegać, w tym znacząco odbiegać, od cen, po których zostały zawarte transakcje; może to powodować niekorzystną bądź korzystną dla Klienta zmianę wyceny zawartych transakcji;
 • ryzyko gwałtownej zmiany wyceny: wszelkie zmiany wyceny transakcji mogą następować gwałtownie, a ich skala może być znacząca;
 • ryzyko zmienności wyceny instrumentów finansowych:ewentualne zyski lub straty z transakcji mogą ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu wskutek zmian czynników rynkowych mających wpływ na wycenę instrumentu, w tym w szczególności:
  • zmian natychmiastowych i terminowych rynkowych kursów walutowych oraz ich wzajemnej relacji,
  • zmian natychmiastowych i terminowych rynkowych stóp procentowych oraz ich wzajemnej relacji,
  • zmian innych cen rynkowych specyficznych dla danego rynku i rodzaju transakcji,
  • zmian wzajemnych relacji cen rynkowych,
  • różnic pomiędzy stawkami referencyjnymi przyjętymi dla danej transakcji a cenami rynkowymi,
  • występowania różnicy pomiędzy cenami kupna i cenami sprzedaży dla danego rodzaju transakcji na rynku finansowym oraz zmian tej różnicy;
  na zmianę cen instrumentów finansowych mogą mieć wpływ czynniki związane m.in. z sytuacją polityczno-gospodarczą, zmianą parametrów makroekonomicznych, poziomem inflacji, oceną ryzyka inwestycyjnego;
 • ryzyko związane z zaciągnięciem przez Klienta zobowiązań finansowych: w związku negocjowaną terminową transakcją wymiany walut wymienialnych istnieje możliwość powstania po stronie Klienta zobowiązania finansowego, wynikającego z praw nabytych przez PKO Bank Polski w wyniku zawarcia przedmiotowej transakcji;
 • ryzyko obowiązku złożenia lub podwyższenia kwoty zabezpieczenia transakcji przez Klienta: w przypadku transakcji na instrumentach pochodnych PKO Bank Polski zastrzega sobie prawo żądania ustanowienia przez Klienta zabezpieczenia również w trakcie trwania transakcji, dla wskazanych przez PKO Bank Polski transakcji, o ile ekspozycja kredytowa lub rozliczeniowa PKO Banku Polskiego przekracza aktualnie przyznane Klientowi limity, a w przypadku, gdy Klient nie posiada przyznanych limitów, gdy złożone przez Klienta w dniu zawarcia transakcji zabezpieczenie jest w ocenie PKO Banku Polskiego niewystarczające dla zabezpieczenia ekspozycji kredytowej lub rozliczeniowej PKO Banku Polskiego, PKO Bank Polski może żądać podwyższenia kwoty zabezpieczenia; w przypadku istotnych zmian na rynku finansowym, pogorszenia w ocenie PKO Banku Polskiego sytuacji ekonomiczno-finansowej Klienta lub zaistnienia okoliczności uzasadniających w ocenie PKO Banku Polskiego zniesienie limitu na realizację transakcji skarbowych, nieustanowienie przez Klienta żądanego przez PKO Bank Polski zabezpieczenia może skutkować przedterminowym zamknięciem i rozliczeniem zawartej transakcji/zawartych transakcji;
 • ryzyko związane z działaniem mechanizmu dźwigni finansowej: negocjowane terminowe transakcje wymiany walut wymienialnych działają w oparciu o mechanizm dźwigni finansowej, co oznacza, że bilansowe obciążenie kapitałowe jest wielokrotnie mniejsze od nominału transakcji; mechanizm dźwigni powoduje, że nawet minimalne wahania notowań rynkowych mają znaczący wpływ na wartość wyceny transakcji, zysk lub strata z transakcji mogą więc wielokrotnie przekroczyć kwotę złożonego zabezpieczenia (o ile takie wystąpiło) i zależą od stopnia dźwigni finansowej;
 • ryzyko powstania spekulacyjnego charakteru transakcji: aby transakcja miała charakter zabezpieczający musi być dopasowana zarówno pod względem kwot, jak i terminów rozliczenia, do otwartej pozycji walutowej, odsetkowej i płynnościowej Klienta; niedopasowanie w tym zakresie w momencie zawierania transakcji, lub też zmiany w pozycji walutowej, odsetkowej bądź płynnościowej Klienta, mogą powodować, iż zawarte transakcje będą miały częściowo lub całkowicie charakter spekulacyjny; zawieranie transakcji o charakterze spekulacyjnym może narażać Klienta na poniesienie istotnych strat;
 • ryzyko płynności rynku: Klient powinien brać pod uwagę ryzyko zmniejszenia lub braku płynności na danym rynku finansowym, co może skutkować mniej korzystną lub niekorzystną ceną dla negocjowanej terminowej transakcji wymiany walut wymienialnych;
 • ryzyko wystąpienia ograniczeń w dostępności rynku danych instrumentów finansowych: istnieje możliwość wystąpienia ograniczeń w dostępności rynku terminowych transakcji wymiany walut, które mogą mieć wpływ na cenę transakcji; skutkiem przedmiotowych ograniczeń może być w szczególności brak zapewnienia przez PKO Bank Polski zawarcia i realizacji transakcji kupna i sprzedaży instrumentu finansowego w dowolnie wybranym przez Klienta terminie;
 • ryzyko kredytowe, rozliczeniowe i operacyjne dotyczące PKO Banku Polskiego: Klient, zawierając transakcje z PKO Bankiem Polskim, powinien brać pod uwagę ryzyko kredytowe, rozliczeniowe i operacyjne leżące po stronie PKO Banku Polskiego;
 • ryzyko prawne, rachunkowe, podatkowe oraz operacyjne niezależne od PKO Banku Polskiego: Klient zawierając transakcje rynku finansowego powinien brać pod uwagę również inne rodzaje ryzyka o charakterze prawnym, rachunkowym, podatkowym oraz operacyjnym, niezależne od PKO Banku Polskiego

Zastrzeżenia

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie mogą być traktowane jako propozycja zawarcia jakichkolwiek  transakcji na instrumentach finansowych, usługa doradztwa inwestycyjnego, podatkowego lub jako forma świadczenia pomocy prawnej. PKO Bank Polski dołożył  starań, aby zamieszczone w niniejszym materiale informacje były rzetelne oraz oparte na wiarygodnych źródłach.

Zawieranie transakcji na instrumentach finansowych może się wiązać z konsekwencjami podatkowymi. W celu uzyskania szczegółowych informacji w zakresie opodatkowania zysków z transakcji Klient  powinien zasięgnąć porady profesjonalnego doradcy podatkowego, radcy prawnego lub innej osoby, uprawnionej do udzielania porad w przedmiotowym zakresie.

Zawieranie transakcji na instrumentach finansowych nie jest zobowiązaniem, ani nie jest gwarantowane przez PKO Bank Polski. Niezależnie od informacji przekazanych przez PKO Bank Polski, przed zawarciem każdej transakcji Klient jest zobowiązany do oceny jej ryzyka, określenia jej ryzyka, potencjalnych korzyści oraz ewentualnych strat, jak również w szczególności charakterystyki, konsekwencji prawnych i księgowych transakcji, konsekwencji zmieniających się czynników rynkowych oraz w sposób niezależny ocenić, czy jest w stanie sam lub po konsultacjach ze swoimi doradcami podjąć takie ryzyko.

Niniejsze transakcje mogą nie być odpowiednie dla wszystkich Klientów, przed zawarciem transakcji Klient powinien podjąć kroki w celu zapewnienia pełnego zrozumienia transakcji oraz dokonania niezależnej oceny właściwości transakcji w świetle jego własnych celów i uwarunkowań rynkowych, a w szczególności możliwego ryzyka i korzyści wynikających z jej zawarcia.

PKO Bank Polski oferując instrumenty finansowe nie świadczy usług doradztwa inwestycyjnego, ani nie udziela porad inwestycyjnych lub rekomendacji zawarcia transakcji. Ostateczna decyzja, co do zawarcia transakcji, horyzontu inwestycyjnego oraz wielkości zaangażowanych środków należy wyłącznie do Klienta.

Materiał może być wykorzystywany do opracowań własnych pod warunkiem powołania się na źródło.