Na wniosek Klienta Bank może udzielić kredytu oprocentowanego według stałej albo zmiennej stopy procentowej. 

Na oprocentowanie kredytu obrotowego składa się:

  1. stawka referencyjna: 
    • dla waluty polskiej WIBOR, 
    • dla pozostałych walut wymienialnych LIBOR albo EURIBOR

marża banku - jej wysokość jest uzależniona od wyników dokonanej przez Bank oceny zdolności kredytowej wnioskodawcy

Drukuj