Kalkulator pożyczki hipotecznej

Wybierz produkty dodatkowe

  • Kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów)

    20 0003 000 000
  • Ilość rat kredytu

    1 rata 420 rat
  • Wysokość raty kredytu

    10010 000

Wyliczenia dokonane za pomocą powyższego kalkulatora mają charakter orientacyjny i przykładowy. Dotyczą kredytu ze zmienną stopą procentową. Służą wyłącznie celom informacyjnym i nie powinny być traktowane jako oferta, rekomendacja, zaproszenie do zawarcia umowy kredytu ani usługa doradztwa. Informacje wyżej podane powinny być analizowane łącznie z formularzem informacyjnym udostępnianym przez Bank przed zawarciem umowy o kredyt. Udzielenie szczegółowych informacji na temat kosztów kredytu i zasad jego spłaty jest możliwe dopiero po przeprowadzeniu przez Bank oceny zdolności kredytowej konsumenta.

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla wypłaconej jednorazowo pożyczki hipotecznej w PKO Banku Polskim zabezpieczonej hipoteką wynosi 6,31% przy następujących założeniach: okres obowiązywania umowy: 20 lat; całkowita kwota pożyczki (bez kredytowanych kosztów) 160 000 zł, LTV (kwota kredytu do wartości zabezpieczenia) 36,9%, oprocentowanie zmienne 5,66%/rok, na które składa się wskaźnik referencyjny WIBOR 6M 1,79% wg stanu na dzień 08.10.2019 r. oraz marża 3,87% (marża jest podwyższana o 0,9 pp. do czasu uprawomocnienia się wpisu hipoteki umownej przy założeniu, że nastąpi to w terminie 2 miesięcy od zawarcia umowy kredytu); całkowity koszt kredytu 115 669,01 zł, w tym: prowizja 1,74%, tj. 2 784 zł, odsetki 107 986,01 zł, ubezpieczenie nieruchomości 2 560 zł (za cały okres kredytowania, dla ubezpieczenia oferowanego za pośrednictwem PKO BP), ocena wartości nieruchomości mającej stanowić zabezpieczenie pożyczki 400 zł, PCC 19 zł; ROR (Konto za Zero) 1 920 zł (za cały okres kredytowania; w związku z deklaracją systematycznych wpływów minimum 3 000 zł na ROR); całkowita kwota do zapłaty 275 669,01 zł, płatna w 240 ratach annuitetowych (równych) miesięcznych po 1 116,23 zł (po ustanowieniu zabezpieczenia). Kalkulacja została dokonana na dzień 08.10.2019 r. na reprezentatywnym przykładzie.

Pożyczka związana jest z ryzykiem zmiany stopy procentowej, w tym istotnej zmiany lub zaprzestania publikacji wskaźnika referencyjnego – wzrost wartości wskaźnika referencyjnego, jego istotna zmiana lub zaprzestanie publikacji i zastąpienie go wskaźnikiem zastępczym albo referencyjną (główną) stopą procentową banku centralnego mogą skutkować wzrostem wysokości odsetkowej części raty kredytu.

Podstawowym zabezpieczeniem spłaty pożyczki jest hipoteka na nieruchomości będącej własnością pożyczkobiorcy bądź osoby trzeciej oraz przelew wierzytelności pieniężnej z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych. Udzielenie pożyczki zależy m.in. od pozytywnej oceny zdolności kredytowej.

Wnioski o pożyczkę hipoteczną rozpatrywane są przez PKO Bank Polski