PROGRAM PIERWSZE MIESZKANIE

Konto mieszkaniowe

Załóż Konto Mieszkaniowe i oszczędzaj systematycznie z możliwością otrzymania premii mieszkaniowej z Rządowego Funduszu Mieszkaniowego

Więcej o Koncie Mieszkaniowym

 • 1
  Rób regularne wpłaty
  Rób regularne wpłaty na konto od 500 do 2000 zł miesięcznie
 • 2
  Wpłacaj pieniądze na konto od 3 do 10 lat
  Aby otrzymać premię mieszkaniową i zwolnienie z podatku dochodowego, wpłacaj pieniądze na konto od 3 do 10 lat
 • 3
  Możesz pominąć wpłaty
  Możesz pominąć wpłaty w jednym miesiącu w roku kalendarzowym. Nadal będzie Ci przysługiwać premia mieszkaniowa i zwolnienie z podatku
 • 4
  Możesz mieć otwarte tylko 1 konto
  Szczegóły sprawdź w sekcji Pytania i odpowiedzi
Grafika do linku Sprawdź

Pieniądze na rachunkach w Banku są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Sprawdź

Jak otworzyć Konto Mieszkaniowe

 • 1
  Odwiedź nasz dowolny oddział
  Weź ze sobą dokument tożsamości
 • 2
  Podpisanie umowy
  Podpisz umowę i wymagane dokumenty
 • 3
  Wpłacaj od 500 do 2000 zł miesięcznie
  Możesz wpłacać przelewem albo w naszych placówkach

Pytania i odpowiedzi

 • Osoba w wieku 13-45 lat, która:
  • nie ma i nie miała na własność mieszkania ani domu jednorodzinnego
  • nie ma i nie miała spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego
  • nie ma i nie miała innego Konta Mieszkaniowego - chyba, że konto zamknięto przed ukończeniem 18 lat i nie została wypłacona premia mieszkaniowa 

  Konto Mieszkaniowe może też otworzyć osoba w wieku 13-45 lat, która ma lub miała prawo własności albo przysługuje lub przysługiwało jej spółdzielcze prawo do 1 lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego:

  • którego powierzchnia użytkowa to maks. 50/75/90 m2 i w którym zamieszkuje albo zamieszkiwał odpowiednio z 2/3/4 dzieci,
  • w którym zamieszkuje albo zamieszkiwał z co najmniej 5 dzieci,
  • nabyte w drodze dziedziczenia podczas prowadzenia Konta Mieszkaniowego albo Lokaty Mieszkaniowej,
  • w udziale maksymalnie 50% i nabyte w drodze dziedziczenia przed otwarciem Konta Mieszkaniowego,
  • wyłączonego z użytkowania na podstawie decyzji organu nadzoru budowlanego wydanej:
   • w związku z katastrofą budowlaną lub ze skutkami powodzi, wiatru, osunięcia ziemi lub działania innego żywiołu lub
   • co najmniej 12 miesięcy przed dniem rozpoczęcia prowadzenia konta

  Dla osoby, która ma mniej niż 18 lat Konto Mieszkaniowe może otworzyć przedstawiciel ustawowy. Osoba ta może zarządzać pieniędzmi na tym koncie tylko za zgodą przedstawiciela ustawowego.

 • Konto możesz prowadzić do 31 marca roku, który nastąpi po upływie 10 lat od otwarcia konta. 

  Przykład:

  Jeżeli masz otwarte konto 20 sierpnia 2023 r., możesz je prowadzić do 31 marca 2034 r. 

  • Premia mieszkaniowa i zwolnienie premii i odsetek z podatku przysługują, gdy oszczędności zgromadzone na Koncie Mieszkaniowym lub Lokacie Mieszkaniowej przeznaczysz na:budowę domu jednorodzinnego, w tym jego wykończenie
  • zakup nieruchomości gruntowej lub jej części, aby wybudować na niej dom jednorodzinny – jeśli taka budowa jest możliwa zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego albo wydaną decyzją o warunkach zabudowy
  • zakup lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego, w tym jego wykończenie,
  • realizację inwestycji mieszkaniowej kooperatywy mieszkaniowej
  • nabycie spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego, w tym jego wykończenie lub wniesienie wkładu budowlanego, o którym mowa w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych
  • wniesienie wkładu mieszkaniowego, o którym mowa w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych
  • wniesienie kwoty partycypacji, o której mowa w ustawie o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa
  • remont lub przebudowę lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego, wyłączonego z użytkowania na podstawie decyzji organu nadzoru budowlanego 
  Premia mieszkaniowa przysługuje po 3 latach prowadzenia konta – jeśli regularnie wpłacasz na nie pieniądze. Jeżeli otworzysz konto po 31 marca, premię zaczniemy naliczać od następnego roku.
  • Pierwszą premię naliczamy 15 marca rok po otwarciu Konta Mieszkaniowego
  • Dodatkowe pieniądze otrzymasz za każdy rok prowadzenia konta – przez 10 lat liczonych od roku, w którym otwarto Konto Mieszkaniowe
  • Wysokość premii zależy od kwoty wpłaconych środków i wskaźnika premii mieszkaniowej, obliczanego i publikowanego w każdym roku przez Bank Gospodarstwa Krajowego
  • Od wypłaconej premii mieszkaniowej pobierzemy 1% prowizji
  • Jeśli nie spełnisz warunku regularnej wpłaty w ciągu pierwszych 3 lat prowadzenia konta, zamkniemy je, a pieniądze pomniejszymy o niepobrany podatek dochodowy i przekażemy je na wskazane w umowie konto
  • W przypadku, gdy nie spełnisz tego warunku po upływie 3 lat prowadzenia konta – przekształcimy je w Lokatę Mieszkaniową
  • Po 10 latach prowadzenia konta
  • Po upływie 3 lat – liczonych od 1 stycznia rok po otwarciu konta, jeżeli:
   • nie zrobisz minimalnej liczby regularnych wpłat na konto
   • wypłacisz część oszczędności – wtedy pobierzemy podatek dochodowy od wypłaconej kwoty
  • Czas trwania Lokaty Mieszkaniowej to 12 miesięcy
  • Jeśli masz mniej niż 30 lat, lokatę możesz odnawiać bez limitu
  • Gdy skończysz 30 lat, limit odnowień to 4 razy
  • Oprocentowanie Lokaty Mieszkaniowej będzie stałe i wyniesie 75% oprocentowania lokaty na 12 miesięcy dostępnej w naszej ofercie albo minimum 50% wskaźnika WIRON z dnia przekształcenia – jeśli lokata na 12 miesięcy nie będzie już u nas dostępna
  • Jeśli pieniądze z Lokaty Mieszkaniowej przeznaczysz na cele mieszkaniowe, otrzymasz premię i zwolnienie odsetek i premii z podatku dochodowego na takich samych zasadach, jak przy Koncie Mieszkaniowym

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26 maja 2023 r. o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe