Rządowy program Bezpieczny kredyt 2%

Rządowy program Bezpieczny kredyt 2%

Dopłaty z Rządowego Funduszu Mieszkaniowego mogą pomniejszyć do 120 rat Twojego kredytu hipotecznego
RRSO 4,31%

Grafika do linku Sprawdź komunikat

W związku z komunikatem Banku Gospodarstwa Krajowego od 2.01.2024 r. wstrzymaliśmy przyjmowanie wniosków o Bezpieczny kredyt 2% i wniosków o wznowienie dopłat do rat Bezpiecznego kredytu 2%

Sprawdź komunikat

Więcej o Rządowym programie Bezpieczny kredyt 2%

 • Minimalny okres spłaty to 15 lat
 • Wartość wkładu własnego nie może przekroczyć 200 tys. zł – chyba że wkładem własnym jest wyłącznie niezabudowana działka albo działka z rozpoczętą budową przed 1 lipca 2023 r., wtedy:
  - wartość tego wkładu i wysokość Twojego kredytu nie mogą przekroczyć łącznie 1 mln zł
  - kredyt na dokończenie budowy – do 100 tys. zł dla singla albo 150 tys. zł dla małżeństwa, pary z dzieckiem lub singla z dzieckiem
 • Podczas korzystania z dopłat, kredyt spłacasz w ratach malejących
 • Po zakończeniu dopłat zmienimy raty malejące na równe – jeśli zechcesz, możesz złożyć wniosek i dalej spłacać kredyt w ratach malejących
 • 1% opłaty prowizyjnej na rzecz Banku Gospodarstwa Krajowego jeśli skorzystasz z gwarancji w ramach Rządowego programu Bezpieczny kredyt 2% (od kwoty kredytu objętej gwarancją)
 • Brak limitu ceny za 1m2
Grafika do linku Więcej

Pamiętaj, że Bezpieczny kredyt 2% nie oznacza, że oprocentowanie Twojego kredytu musi wynosić 2%

Więcej

Oprocentowanie

  • przez pierwsze 5 lat: według stałej stopy procentowej, która stanowi sumę 5-letniej stałej stopy bazowej i marży banku
  • po upływie 5 lat:
   - według stałej stopy procentowej, która stanowi sumę 5-letniej stałej stopy bazowej i marży banku – jeśli złożysz oświadczenie, że w okresie dopłat nie wystąpiła przesłanka do ich wygaśnięcia oraz zawrzesz aneks przejścia na kolejny okres 5-letniej stałej stopy bazowej, albo
   - według zmiennej stopy procentowej, która stanowi sumę wskaźnika referencyjnego WIBOR 6M i marży banku – jeżeli nie zawrzesz aneksu przejścia na kolejny okres 5-letniej stałej stopy bazowej. 

  W pierwszym 5-letnim okresie oprocentowanie kredytu składa się 5-letniej stałej stopy bazowej w wysokości 5,02% i marży banku 2%.

  W kolejnym 5-letnim okresie oprocentowania kredytu wartość 5-letniej stopy bazowej może się zmienić (może być niższa lub wyższa). Bank prześle aktualnie dostępną ofertę oprocentowania kredytu, w tym stałej stopy bazowej na kolejny 5-letni okres, nie później niż 2 miesiące przed zakończeniem bieżącego okresu stałej stopy bazowej.

  Po otrzymaniu tej informacji zgłoś się do banku, aby otrzymać Formularz informacyjny z aktualną wysokością 5-letniej stałej stopy bazowej w celu wyznaczenia wysokości tej stopy na kolejny 5-letni okres. Do korzystania z dopłat w kolejnym okresie stałej stopy niezbędne jest złożenie oświadczenia, że w okresie dopłaty nie wystąpiła przesłanka do ich wygaśnięcia oraz zawarcie aneksu do umowy kredytu.

  W przypadku, gdy Twoje dopłaty wygasną lub utracisz prawo do dopłat w okresie 5-letniej stałej stopy procentowej do końca tego okresu, Twoje raty będą wyznaczane w oparciu o oprocentowanie stałe. 

  Po zakończeniu 5-letniego okresu stałej stopy, w którym wygasną dopłaty do rat, oprocentowanie kredytu będzie zmienne, ale możesz wystąpić o kolejne okresy oprocentowania stałego. 

  Ważne informacje znajdziesz w dokumencie Informacja o ryzyku stopy procentowej i ryzyku zmiany cen rynkowych nieruchomości dla klientów zaciągających kredyty hipoteczne

  Dodatkowo występuje ryzyko skokowego wzrostu raty kredytu, jeśli nastąpi wzrost stałej stopy bazowej, gdy zakończy się okres stosowania dopłat.

  Na dzień zawarcia umowy kredytu nie jest znana wysokość 5-letniej stałej stopy bazowej na kolejne okresy oprocentowania stałego.

Pytania i odpowiedzi

 • Singla, małżeństwa albo pary, która wychowuje co najmniej 1 dziecko (szczegóły wskazane w ustawie).

  • zakup mieszkania albo domu z ewentualnym wykończeniem
  • budowa i wykończenie domu oraz zakup działki budowalnej pod budowę domu
  • wkład budowlany do spółdzielni mieszkaniowej
  • dokończenie budowy domu, w tym jego wykończenie
 • Dopłata obliczana jest wg wzoru: D=Ks x (W-2%)/12 
  • D – kwota dopłaty
  • Ks – kapitał, który zostaje do spłaty
  • W – wskaźnik średniej kwartalnej stopy procentowej, który obowiązuje w dniu ustalenia stopy oprocentowania kredytu – tę wartość ustala BGK i publikuje na swojej stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej
 • Oprocentowanie kredytu ustalamy indywidulanie i jest to suma:

  • 5-letniej stałej stopy bazowej i marży – w trakcie obowiązywania stałej stopy procentowej
  • wskaźnika referencyjnego i marży – w trakcie obowiązywania zmiennej stopy procentowej

  Dopłaty nie wpływają na zmianę oprocentowania kredytu – jedynie pomniejszają raty.

 • Dopłaty będą przysługiwać do 120 pierwszych, spłacanych zgodnie z harmonogramem, rat kapitałowo-odsetkowych.

  • W trakcie trwania dopłat kredyt jest oprocentowany według stałej stopy procentowej
  • Po zakończeniu dopłat możesz zdecydować, czy chcesz korzystać ze zmiennego albo stałego oprocentowania
  • Na wysokość raty po okresie dopłat wpływa kilka czynników, np. aktualny poziom stóp procentowych i pierwotny okres finansowania – im krótszy, tym większa część kapitału zostanie spłacona przez Ciebie
  • Po zakończeniu dopłat rata malejąca zmieni się na równą – chyba, że zdecydujesz inaczej
  • Na Twój wniosek możemy wydłużyć okres spłaty kredytu o 5 lat, jeśli pierwsza rata nieobjęta dopłatą jest wyższa od pierwszej raty z dopłatą
 • Nie. Bezpieczny kredyt 2% służy do zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych. Jeśli wynajmiesz takie mieszkanie, dopłaty wygasną.

 • Prawo do dopłat stracisz, m.in. gdy:

  • Nie wprowadzisz się do domu lub mieszkania w ciągu 2 lat od nabycia prawa własności lub zgłoszenia zakończenia budowy
  • Wynajmiesz, sprzedasz nieruchomość lub zmienisz sposób jej użytkowania
  • Kupisz inne mieszkanie lub dom
  • Wyprowadzisz się z nieruchomości na co najmniej 12 miesięcy
  • Udostępnisz mieszkanie lub dom do zamieszkiwania innej osobie (wskazanej w ustawie)
  • Zmienisz sposób oprocentowania ze stałego na zmienne
  • Jedyny kredytobiorca, który w dniu podpisania umowy spełnia kryterium 45 lat, przestaje być jej stroną
  • Ogłosisz upadłość konsumencką
  • Częściowo spłacisz kredyt w ciągu 3 lat od jego udzielenia. Wyjątkiem są sytuacje, gdy:
   - spłata dotyczy jedynie części objętej gwarancją, lub
   - łączna wysokość spłaty i wniesionego wkładu własnego nie przekroczyła 200 tys. zł, lub
   - łączna wysokość spłaty i zapłaconej raty kredytu nie przekroczyła w danym miesiącu kwoty pierwszej raty pomniejszonej o dopłatę 

  Jeśli stracisz prawo do dopłat, w szczególności w wyniku nieterminowej spłaty (opóźnienie w spłacie nawet o 1 dzień lub spłata niepełnej wymaganej kwoty zgodnie z harmonogramem), musisz zapłacić pełną ratę odsetkową albo kapitałowo-odsetkową – niepomniejszoną o dopłaty.

  Wszystkie przyczyny utraty prawa do dopłat sprawdzisz w ustawie z dnia 1 października 2021 r. o rodzinnym kredycie mieszkaniowym i bezpiecznym kredycie 2%

  W związku z komunikatem Banku Gospodarstwa Krajowego od 2.01.2024 r. wstrzymaliśmy przyjmowanie wniosków o wznowienie dopłat do rat Bezpiecznego kredytu 2%.

Standardowym zabezpieczeniem kredytu jest hipoteka na finansowanej nieruchomości oraz przelew wierzytelności pieniężnej z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych nieruchomości.

Kredyt z oprocentowaniem zmiennym jest związany z ryzykiem zmiany stopy procentowej, w tym istotnej zmiany lub zaprzestania opracowywania wskaźnika referencyjnego – wzrost wartości wskaźnika referencyjnego, istotna zmiana lub zaprzestanie opracowywania i zastąpienie go zamiennikiem wskaźnika referencyjnego albo alternatywnym wskaźnikiem referencyjnym albo wewnętrzną stopą procentową stosowaną w rozliczeniach z klientami mogą skutkować wzrostem wysokości odsetkowej części raty kredytu. W przypadku kredytu z oprocentowaniem zmiennym ze stałą stopą procentową w 5-letnim okresie oprocentowania, wysokość raty może być okresowo wyższa, niż gdyby była ona obliczana na podstawie bieżącego wskaźnika WIBOR.

...

Ustawa z dnia 1 października 2021 r. o rodzinnym kredycie mieszkaniowym i bezpiecznym kredycie 2%

 Sprawdź nasze zasady rozpatrywania reklamacji