Rządowy program Bezpieczny kredyt 2%

Rządowy program Bezpieczny kredyt 2%

Dopłaty z Rządowego Funduszu Mieszkaniowego mogą pomniejszyć do 120 rat Twojego kredytu hipotecznego
RRSO 4,96%

Więcej o Rządowym programie Bezpieczny kredyt 2%

 • Minimalny okres spłaty to 15 lat
 • Jeśli masz wkład własny, jego wartość nie może przekroczyć 200 tys. zł – chyba że wkładem własnym jest wyłącznie niezabudowana działka albo działka z rozpoczętą budową przed 1 lipca 2023 r., wtedy:
  - wartość tego wkładu i wysokość Twojego kredytu nie mogą przekroczyć łącznie 1 mln zł
  - kredyt na dokończenie budowy możesz otrzymać do 31 grudnia 2025 r. – do 100 tys. zł dla singla albo 150 tys. zł dla małżeństwa, pary z dzieckiem lub singla z dzieckiem
 • Podczas korzystania z dopłat, kredyt spłacasz w ratach malejących
 • Po zakończeniu dopłat zmienimy raty malejące na równe – jeśli zechcesz, możesz złożyć wniosek i dalej spłacać kredyt w ratach malejących
 • 1% opłaty prowizyjnej na rzecz Banku Gospodarstwa Krajowego jeśli skorzystasz z gwarancji w ramach Rządowego programu Bezpieczny kredyt 2% (od kwoty kredytu objętej gwarancją)
 • Brak limitu ceny za 1m2
 • Umowę w ramach Rządowego programu Bezpieczny kredyt 2% możesz zawrzeć do końca 2027 r., a w niektórych przypadkach do końca 2025 r.
Grafika do linku Więcej ↓

Pamiętaj, że Bezpieczny kredyt 2% nie oznacza, że oprocentowanie Twojego kredytu musi wynosić 2%

Więcej ↓

Na co możesz przeznaczyć kredyt?

 • zakup mieszkania albo domu z ewentualnym wykończeniem
 • budowę i wykończenie domu oraz zakup działki budowalnej pod budowę domu
 • wkład budowlany do spółdzielni mieszkaniowej
 • dokończenie budowy domu, w tym jego wykończenie

Kto może otrzymać kredyt?

Singiel, małżeństwo albo para, która wychowuje co najmniej 1 dziecko. Dodatkowo:
 • W dniu złożenia wniosku nie masz ukończonych 45 lat – ten warunek musi spełniać przynajmniej 1 osoba, która składa wniosek
 • Do dnia udzielenia kredytu żadne z Was:
  - nie ma na własność mieszkania ani domu jednorodzinnego
  - nie ma spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego
 • Nie jesteś stroną ani byłą stroną umowy kredytu hipotecznego zawartej w ciągu 36 miesięcy przed dniem złożenia tego wniosku

Oprócz wyjątków opisanych w ustawie.

Oprocentowanie

 • przez pierwsze 5 lat: według stałej stopy procentowej, która stanowi sumę 5-letniej stałej stopy bazowej i marży banku
 • po upływie 5 lat:
  - według stałej stopy procentowej, która stanowi sumę 5-letniej stałej stopy bazowej i marży banku – jeśli złożysz oświadczenie, że w okresie dopłat nie wystąpiła przesłanka do ich wygaśnięcia oraz zawrzesz aneks przejścia na kolejny okres 5-letniej stałej stopy bazowej, albo
  - według zmiennej stopy procentowej, która stanowi sumę wskaźnika referencyjnego WIBOR 6M i marży banku – jeżeli nie zawrzesz aneksu przejścia na kolejny okres 5-letniej stałej stopy bazowej. 

W pierwszym 5-letnim okresie oprocentowanie kredytu składa się 5-letniej stałej stopy bazowej w wysokości 5,97% i marży banku 2%.

Dla pierwszego 5-letniego okresu obowiązywania oprocentowania stałego kredytu bank obniża oprocentowanie o 0,83 p.p. 

Warunki oprocentowania w zakresie stosowanego przez bank obniżenia oprocentowania dotyczą formularzy informacyjnych wydanych od dnia 3.07.2023 r. do dnia 30.09.2023 r. 

W kolejnym 5-letnim okresie oprocentowania kredytu wartość 5-letniej stopy bazowej może się zmienić (może być niższa lub wyższa). Wtedy przestaje też obowiązywać obniżenie oprocentowania. Bank prześle aktualnie dostępną ofertę oprocentowania kredytu, w tym stałej stopy bazowej na kolejny 5-letni okres, nie później niż 2 miesiące przed zakończeniem bieżącego okresu stałej stopy bazowej.

Po otrzymaniu tej informacji zgłoś się do banku, aby otrzymać Formularz informacyjny z aktualną wysokością 5-letniej stałej stopy bazowej w celu wyznaczenia wysokości tej stopy na kolejny 5-letni okres. Do korzystania z dopłat w kolejnym okresie stałej stopy niezbędne jest złożenie oświadczenia, że w okresie dopłaty nie wystąpiła przesłanka do ich wygaśnięcia oraz zawarcie aneksu do umowy kredytu.

W przypadku, gdy Twoje dopłaty wygasną lub utracisz prawo do dopłat w okresie 5-letniej stałej stopy procentowej do końca tego okresu, Twoje raty będą wyznaczane w oparciu o oprocentowanie stałe. 

Po zakończeniu 5-letniego okresu stałej stopy, w którym wygasną dopłaty do rat, oprocentowanie kredytu będzie zmienne, ale możesz wystąpić o kolejne okresy oprocentowania stałego. 

Ważne informacje znajdziesz w dokumencie Informacja o ryzyku stopy procentowej i ryzyku zmiany cen rynkowych nieruchomości dla klientów zaciągających kredyty hipoteczne

Dodatkowo występuje ryzyko skokowego wzrostu raty kredytu, jeśli nastąpi wzrost stałej stopy bazowej, gdy zakończy się okres stosowania przez bank obniżenia oprocentowania lub zakończy się okres stosowania dopłat.

Na dzień zawarcia umowy kredytu nie jest znana wysokość 5-letniej stałej stopy bazowej na kolejne okresy oprocentowania stałego.

Pytania i odpowiedzi

Dopłata obliczana jest wg wzoru: D=Ks x (W-2%)/12 
 • D – kwota dopłaty
 • Ks – kapitał, który zostaje do spłaty
 • W – wskaźnik średniej kwartalnej stopy procentowej, który obowiązuje w dniu ustalenia stopy oprocentowania kredytu – tę wartość ustala BGK i publikuje na swojej stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej

Oprocentowanie kredytu ustalamy indywidulanie i jest to suma:

 • 5-letniej stałej stopy bazowej i marży – w trakcie obowiązywania stałej stopy procentowej
 • wskaźnika referencyjnego i marży – w trakcie obowiązywania zmiennej stopy procentowej

Dopłaty nie wpływają na zmianę oprocentowania kredytu – jedynie pomniejszają raty.

Dopłaty będą przysługiwać do 120 pierwszych, spłacanych zgodnie z harmonogramem, rat kapitałowo-odsetkowych.
Nie. Wyjątkiem jest m.in. sytuacja, gdy masz maks. 50% udziału we współwłasności mieszkania lub domu, które zostało nabyte w drodze dziedziczenia i nie mieszkasz w tym mieszkaniu lub domu od co najmniej 12 miesięcy.
 • W trakcie trwania dopłat kredyt jest oprocentowany według stałej stopy procentowej
 • Po zakończeniu dopłat możesz zdecydować, czy chcesz korzystać ze zmiennego albo stałego oprocentowania
 • Na wysokość raty po okresie dopłat wpływa kilka czynników, np. aktualny poziom stóp procentowych i pierwotny okres finansowania – im krótszy, tym większa część kapitału zostanie spłacona przez Ciebie
 • Po zakończeniu dopłat rata malejąca zmieni się na równą – chyba, że zdecydujesz inaczej
 • Na Twój wniosek możemy wydłużyć okres spłaty kredytu o 5 lat, jeśli pierwsza rata nieobjęta dopłatą jest wyższa od pierwszej raty z dopłatą
Tak, o kredyt może ubiegać się para, która wychowuje razem co najmniej 1 dziecko. W takim przypadku maks. kwota kredytu to 600 tys. zł.

Tak. Kredyt możesz przeznaczyć na wydatki związane z budową domu jednorodzinnego, w tym:

 • wykończenie domu
 • kupno nieruchomości gruntowej lub jej części pod budowę domu.
Nie. Bezpieczny kredyt 2% jest przeznaczony dla osób, które w dniu składania wniosku nie są ani nie były stroną umowy kredytu hipotecznego zawartej w ciągu 36 miesięcy przed dniem złożenia tego wniosku (oprócz wyjątków opisanych w ustawie).
Możesz skorzystać z kredytu, m.in. gdy masz maks. 50% udziału we współwłasności mieszkania, które zostało nabyte w drodze dziedziczenia i nie mieszkasz w tym mieszkaniu co najmniej od 12 miesięcy.

Nie. Bezpieczny kredyt 2% służy do zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych. Jeśli wynajmiesz takie mieszkanie, dopłaty wygasną.

Prawo do dopłat stracisz, m.in. gdy:

 • Nie wprowadzisz się do domu lub mieszkania w ciągu 2 lat od nabycia prawa własności lub zgłoszenia zakończenia budowy
 • Wynajmiesz, sprzedasz nieruchomość lub zmienisz sposób jej użytkowania
 • Zmienisz sposób oprocentowania ze stałego na zmienne
 • Jedyny kredytobiorca, który w dniu podpisania umowy spełnia kryterium 45 lat, przestaje być jej stroną
 • Ogłosisz upadłość konsumencką
 • Częściowo spłacisz kredyt w ciągu 3 lat od jego udzielenia. Wyjątkiem są sytuacje, gdy:
  - spłata dotyczy jedynie części objętej gwarancją
  - łączna wysokość spłaty i wniesionego wkładu własnego nie przekroczyła 200 tys. zł
  - łączna wysokość spłaty i zapłaconej raty kredytu nie przekroczyła w danym miesiącu kwoty pierwszej raty pomniejszonej o dopłatę 

Jeśli stracisz prawo do dopłat, w szczególności w wyniku nieterminowej spłaty (opóźnienie w spłacie nawet o 1 dzień lub spłata niepełnej wymaganej kwoty zgodnie z harmonogramem), musisz zapłacić pełną ratę odsetkową albo kapitałowo-odsetkową – niepomniejszoną o dopłaty.

Standardowym zabezpieczeniem kredytu jest hipoteka na finansowanej nieruchomości oraz przelew wierzytelności pieniężnej z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych nieruchomości.

Kredyt z oprocentowaniem zmiennym jest związany z ryzykiem zmiany stopy procentowej, w tym istotnej zmiany lub zaprzestania opracowywania wskaźnika referencyjnego – wzrost wartości wskaźnika referencyjnego, istotna zmiana lub zaprzestanie opracowywania i zastąpienie go alternatywnym wskaźnikiem referencyjnym albo wewnętrzną stopą procentową stosowaną w rozliczeniach z klientami mogą skutkować wzrostem wysokości odsetkowej części raty kredytu. W przypadku kredytu z oprocentowaniem zmiennym ze stałą stopą procentową w 5-letnim okresie oprocentowania, wysokość raty może być okresowo wyższa, niż gdyby była ona obliczana na podstawie bieżącego wskaźnika WIBOR.

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla wypłaconego jednorazowo Bezpiecznego kredytu 2% w PKO Banku Polskim zabezpieczonego hipoteką wynosi 4,96% przy następujących założeniach: okres obowiązywania umowy: 25 lat; całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 290 000 zł, LTV (kwota kredytu do wartości zabezpieczenia) 96,3%, oprocentowanie stałe przez pierwsze 5 lat: 7,14%/rok, na które składa się 5-letnia stała stopa bazowa 5,97%/rok, marża 2%, obniżenie oprocentowania o 0,83 p.p., następnie na drugi 5 letni okres oprocentowanie stałe 8,95%, na które składa się 5-letnia stała stopa bazowa 6,95%/rok i marża 2%, a następnie oprocentowanie zmienne 8,95%/rok (od 11. roku do końca okresu oprocentowania), na które składa się wskaźnik referencyjny WIBOR 6M 6,95%/rok z dnia 30.06.2023 r. i marża 2%; całkowity koszt kredytu  219 581,56 zł, w tym prowizja za udzielenie kredytu 1,7%, tj. 4 930 zł, opłata prowizyjna dla BGK za udzielenie gwarancji 490,86 zł; odsetki 207 941,70 zł, ubezpieczenie nieruchomości 5 800 zł (za cały okres kredytowania, dla ubezpieczenia oferowanego za pośrednictwem PKO Banku Polskiego), ocena wartości nieruchomości mającej stanowić zabezpieczenie kredytu 400 zł, PCC 19 zł; całkowita kwota do zapłaty 509 581,56 zł, płatna w 300 ratach: malejących w okresie stosowania dopłat oraz ratach annuitetowych (równych) miesięcznych po tym okresie, przy czym pierwsza rata malejąca z dopłatą wyniesie 1 483,09 zł, od 11. roku raty annuitetowe (równe) wyniosą po 1 760,66 zł i ostatnia rata wyniesie 1 704,78 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 01.07.2023 r. na reprezentatywnym przykładzie.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 1 października 2021 r. o rodzinnym kredycie mieszkaniowym i bezpiecznym kredycie 2%

 Sprawdź nasze zasady rozpatrywania reklamacji