Likwidacja wskaźników referencyjnych z grupy LIBOR

Ta informacja jest ważna dla Ciebie, jeżeli masz zawarte umowy lub posiadasz produkty, w których są stosowane wskaźniki referencyjne z grupy LIBOR.

Od 1 stycznia 2022 r., w związku z unijną reformą wskaźników referencyjnych i decyzją brytyjskiego organu nadzoru (Financial Conduct Authority – FCA nie będą już opracowywane i publikowane wskaźniki referencyjne LIBOR CHF.

Wskaźnik referencyjny LIBOR CHF w Twojej umowie kredytu/pożyczki zostanie zastąpiony zamiennikiem wskazanym przez Komisję Europejską.

Pytania i odpowiedzi

  • nie ponosisz żadnych opłat
  • marża Twojego kredytu/pożyczki pozostaje bez zmian
  • pozostałe warunki Twojej umowy pozostają bez zmian
  • nie ma potrzeby zawierania dodatkowych umów/aneksów,
  • nie musisz podejmować dodatkowych czynności.
 • Komisja Europejska w Rozporządzeniu2, które obowiązuje z mocy prawa i będzie od 1 stycznia 2022 r. bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej, wyznaczyła zamienniki dla wskaźników LIBOR CHF. Zamiennikami tymi będzie odpowiednio 1-miesięczna albo 3-miesięczna stopa składana SARON3 ze wskazaną wartością spreadu korygującego. Zamienniki wskaźników LIBOR zostały określone w poniższej tabeli:

  LIBORTermin zapadalności (w miesiącach, M)ZamiennikWartość spreadu korygującego (%)4
  CHF1M

  1-miesięczna stopa składana SARON (SAR1MC)

  ISIN CH0477123886

  -0,0571
  CHF3M

  3-miesięczna stopa składana SARON (SAR3MC)

  ISIN CH0477123902

  0,0031
  CHF6M

  3-miesięczna stopa składana SARON (SAR3MC)

  ISIN CH0477123902

  0,0741
  CHF12M

  3-miesięczna stopa składana SARON (SAR3MC)

  ISIN CH0477123902

  0,2048

   

  W związku z powyższym, oprocentowanie Twojego kredytu/pożyczki w CHF będzie uwzględniało zamiennik.

  Przykład: jeżeli oprocentowanie kredytu oparte jest na LIBOR CHF 3M, to zostanie on zastąpiony 3-miesięczną stopą składaną SARON z dodanym spreadem korygującym w wysokości 0,0031%.

  Do ustalenia oprocentowania, w dniu w którym pobierana jest wartość wskaźnika LIBOR CHF, zostanie pobrana dostępna w tym dniu wartość zamiennika (SARON) z odpowiednim spreadem. Przy czym do czasu, gdy do określenia - zgodnie z terminami określonymi w umowie kredytu/pożyczki - nowej wysokości oprocentowania bank będzie miał obowiązek zastosować wskaźnik opublikowany do 31 grudnia 2021 r., zastosowany będzie wskaźnik LIBOR.

  Na co zwrócić uwagę?

  Tak jak ma to miejsce w przypadku wskaźnika LIBOR, również wartość wskaźnika SARON podlega zmienności i może w przyszłości zwiększyć się albo zmniejszyć ze względu na czynniki makroekonomiczne i rynkowe mające wpływ na sposób wyznaczania tego wskaźnika.

  Administratorem wskaźnika referencyjnego stopy procentowej Swiss Average Rate ON (SARON) jest SIX Financial Information AG z siedzibą w Zurichu.  

   komunikat o podjętej decyzji jest dostępny pod adresem: https://www.fca.org.uk/publication/documents/future-cessation-loss-representativeness-libor-benchmarks.pdf

  Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2021/1847 z 14 października 2021 r. w sprawie wyznaczenia ustawowego zamiennika dla niektórych terminów zapadalności stopy LIBOR dla franka szwajcarskiego (CHF LIBOR)

  Administratorem wskaźnika SARON (Swiss Average Rate ON) jest SIX Financial Information AG z siedzibą w Zurichu.

  w Rozporządzeniu Wykonawczym Komisja Europejska wprowadziła stały spread korygujący, który będzie dodawany do wskaźnika SARON, aby ograniczyć ekonomiczne skutki wprowadzenia zamiennika wynikające z różnicy wartości tego wskaźnika w stosunku do wartości LIBOR CHF.

   

 • Wskaźnik referencyjny to indeks, który ma wpływ na ceny instrumentów oraz produktów finansowych. Banki korzystają ze wskaźników referencyjnych m.in. do wyznaczania oprocentowania kredytów, a więc – po uwzględnieniu marży – wysokości rat kredytu.

  Zmiana wartości wskaźnika referencyjnego może wpłynąć na wzrost lub spadek raty kredytu.

  Jest wiele wskaźników referencyjnych. Na polskim rynku stosowane są m.in. WIBOR, LIBOR, EURIBOR.

  Należy pamiętać, że wartość każdego wskaźnika referencyjnego może się zmieniać w czasie i jest to proces niezależny od banku. Sposób wyznaczania wartości wskaźnika opracowywany jest przez właściwy podmiot (administratora tego wskaźnika) według określonej przez niego metodologii i pod nadzorem właściwego organu nadzoru.

 • 5 marca 2021 r. Financial Conduct Authority (FCA) – brytyjski organ nadzoru finansowego – ogłosił, że wskaźnik referencyjny LIBOR CHF nie będzie publikowany po 31 grudnia 2021 r.

  W październiku 2021 r. na podstawie upoważnienia wynikającego z przepisów europejskiego Rozporządzenia BMR 1, Komisja Europejska wyznaczyła zamiennik dla wskaźników referencyjnych z rodziny LIBOR CHF. Będzie to stopa składana SARON (SARON Compound Rate) ze wskazaną wartością spreadu korygującego, wyrównującego historyczne różnice między wskaźnikiem CHF LIBOR, a SARON.

  1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011 w sprawie indeksów stosowanych jako wskaźniki referencyjne w instrumentach finansowych i umowach finansowych lub do pomiaru wyników funduszy inwestycyjnych i zmieniające dyrektywy 2008/48/WE i2014/17/UE orazrozporządzenie (UE) nr 596/2014 („Rozporządzenie BMR”). Rozporządzenie BMR stosuje się w całej Unii Europejskiej, w tym bezpośrednio w Polsce od dnia 1.01.2018. 

 • Wskaźnik referencyjny LIBOR CHF nie będzie publikowany po 31 grudnia 2021 r. Harmonogramy spłaty z wykorzystaniem wartości nowego wskaźnika SARON będą przekazywane przez bank przy aktualizacji wskaźnika referencyjnego kredytu/pożyczki na warunkach opisanych w umowie kredytu po 1 stycznia 2022 roku.

 • W związku z tym, że w momencie wykorzystania zamiennika nie będzie publikowanych już stawek LIBOR CHF, nie można określić, jaka byłaby różnica w racie przy zastosowaniu stawki LIBOR vs SARON + spread. Historyczne wartości stóp SARON można znaleźć na stronie https://www.six-group.com/exchanges/indices/data_centre/swiss_reference_rates/compound_rates_en.html

 • Zgodnie z  przepisami LIBOR CHF zostanie zastąpiony zamiennikiem SARON z odpowiednim spreadem korygującym. Oprocentowanie Twojego kredytu/pożyczki w CHF będzie uwzględniało odpowiedni zamiennik, np. jeżeli oprocentowanie kredytu oparte jest na LIBOR CHF 3M, to zostanie on zastąpiony 3-miesięczną stopą składaną SARON z dodanym spreadem korygującym w wysokości 0,0031%. Do ustalenia oprocentowania, w dniu w którym pobierana jest wartość wskaźnika LIBOR CHF, zostanie pobrana dostępna w tym dniu wartość zamiennika (SARON) z odpowiednim spreadem. Przy czym do czasu, gdy do określenia nowej wysokości oprocentowania bank będzie miał obowiązek zastosować zgodnie z umową kredytu wskaźnik opublikowany do 31 grudnia 2021 r., zastosowany będzie wskaźnik LIBOR.

 • Między stopą LIBOR CHF a stopą składaną SARON mogą istnieć różnice w wartości i zmienności. Aby uwzględnić te różnice i ograniczyć  ekonomiczne skutki wprowadzenia zamiennika, wyliczony został na podstawie danych historycznych spread korygujący i  wykorzystany przez Komisję Europejską przy wyznaczeniu  zamiennika LIBOR CHF w rozporządzeniu wykonawczym z października 2021 r. Wysokość spreadu jest stała i doliczana jest do wartości zamiennika SARON. Oprocentowanie Twojego kredytu wyliczane zatem będzie wg wzoru:

  Oprocentowanie kredytu= (SARON + spread korygujący)+marża

 • Nie. W związku z wycofaniem LIBOR CHF nie ma konieczności podpisywania dodatkowych dokumentów czy aneksów. Zmiana wejdzie w życie automatycznie. Wysokość marży oraz pozostałe warunki pozostają bez zmian.

 • Historyczne wartości stóp SARON można znaleźć na stronie jej administratora: https://www.six-group.com/exchanges/indices/data_centre/swiss_reference_rates/compound_rates_en.html