• Bieżąca obsługa dla wymagających
 • Uproszczone procedury
 • Możliwość otwarcia i prowadzenia rachunków w PLN oraz w innych walutach, których szeroki wybór (m.in. EUR, USD, GBP oraz wiele innych, z wyjątkiem RUB) ułatwia prowadzenie rozliczeń z kontrahentami zagranicznymi
 • Efektywne zarządzanie środkami
 • Szybkie i wygodne realizowanie transakcji
 • Pełna informacja o środkach pieniężnych za pomocą bankowości elektronicznej iPKO biznes
 • Dostęp do wielu nowoczesnych produktów i usług, w tym wspomagających zarządzanie płynnością
 • Łatwy dostęp do produktów kredytowych
 • Bezpieczeństwo
 • Wygoda
 • Serwis telefoniczny
 • Opieka dedykowanego doradcy
 • Do rachunku bieżącego jest automatycznie tworzony rachunek VAT umożliwiający wykonywanie i odbieranie przelewów za faktury w mechanizmie podzielonej płatności (split payment)
Przeznaczenie
 • Rachunki pomocnicze usprawniające przejrzyste zarządzanie środkami pieniężnymi
 • Obsługa kasowa (wpłaty i wypłaty w formie otwartej i zamkniętej, w tym z opcją transportu)
 • Obsługa płatności masowych
 • Specjalistyczne usługi zarządzania płynnością
 • Karty bankowe zapewniające dostęp do środków pieniężnych na całym świecie
 • Korzystne lokowanie nadwyżek finansowych na rachunkach lokat terminowych zapewniających wysokie oprocentowanie
 • Możliwość przeprowadzania operacji rynku pieniężnego
Informacje dodatkowe

Prowizje i opłaty pobierane są na zasadach określonych w Taryfie opłat i prowizji bankowych w PKO Banku Polskim.