Korzyści

 • możliwość zamiany zmiennych cen towarów na stałą cenę pozwala na ochronę przed niekorzystnymi zmianami rynkowych cen towarów;
 • rozliczenie transakcji swapa towarowego netto czyli kwotą różnicy pomiędzy stałą a zmienną ceną towaru,
 • transakcja swapa towarowego dostępna dla  towarów bazowych wskazanych w Liście towarów;
 • w dowolnym dniu przed ustalonym dniem rozliczenia transakcji swapa towarowego Klient ma prawo do przedterminowego zamknięcia i rozliczenia tej transakcji.

UWAGA:

 • zawarcie transakcji swapa towarowego może wiązać się z koniecznością ustanowienia (bądź podwyższenia kwoty)zabezpieczenia transakcji;
 • w przypadku gdy do obliczenia kwoty zmiennej została użyta cena referencyjna, która następnie została skorygowana przez źródło ceny lub podmiot ogłaszający cenę referencyjną w ciągu 35 dni od dnia ogłoszenia lub publikacji pierwotnej ceny referencyjnej, PKO Bank Polski może zdecydować o dokonaniu korekty rozliczenia poprzez zawiadomienie Klienta w ciągu 30 dni, licząc od dnia ogłoszenia informacji o korekcie przez źródło ceny lub podmiot ogłaszający cenę referencyjnej;

Szczegółowe informacje związane z regulacjami prawnymi w zakresie obrotu instrumentami finansowymi podlegającymi wymogom MiFID dostępne są w Broszurze informacyjnej o wymogach MiFID w zakładce pliki do pobrania.

Przeznaczenie

Transakcje swapa towarowego mogą być wykorzystywane jako zabezpieczenie przed niekorzystnym wpływem zmian rynkowych cen towarów na przyszłe transakcje handlowe.

Transakcja swapa towarowego jest to umowa między Klientem a Bankiem, określająca warunki wymiany płatności pomiędzy Stronami transakcji. Płatnik kwoty stałej płaci płatność naliczoną według ceny stałej towaru ustalonej w momencie zawierania transakcji. Płatnik kwoty zmiennej płaci płatność naliczaną według ceny zmiennej towaru ustalonej na podstawie określonej ceny referencyjnej towaru zgodnie z algorytmem ustalonym w momencie zawierania transakcji.

Transakcje mogą być zawierane wyłącznie z rozliczeniem pieniężnym.

PKO Bank Polski standardowo zawiera transakcje swapa towarowego w odniesieniu do towarów i cen referencyjnych określonych w Liście towarów.

W dniu rozliczenia transakcji swapa towarowego Strona zobowiązana płaci drugiej Stronie kwotę rozliczenia wyliczoną na podstawie kwoty stałej oraz kwoty zmiennej.

Dla kogo?
Limit transakcji
Warunki otrzymania
Formy zabezpieczenia
Zawarcie umowy
Waluta
Informacje dodatkowe
Termin realizacji
Oprocentowanie i opłaty

Informacja o rodzajach  ryzyka:

Transakcje swapa towarowego są obarczone szeregiem rodzajów ryzyka, w tym w szczególności:

 • ryzyko wyceny zawartej transakcji w dniu rozliczenia, dniu realizacji lub dniu ustalenia stawki referencyjnej: w dniu rozliczenia, dniu realizacji lub dniu ustalenia stawki referencyjnej cena, po której zawarta jest transakcja, może odbiegać, również znacząco odbiegać, od aktualnych cen rynkowych, co może rodzić dla Klienta konieczność poniesienia kosztów, bądź być źródłem dochodów, związanych z rozliczeniem transakcji, i może mieć wpływ na ostateczny wynik finansowy osiągnięty przez Klienta;
 • ryzyko wyceny zawartych transakcji w trakcie ich trwania: w trakcie trwania zawartych transakcji ceny rynkowe ulegają zmianie i mogą odbiegać, w tym znacząco odbiegać, od cen, po których zostały zawarte transakcje; może to powodować niekorzystną bądź korzystną dla Klienta zmianę wyceny zawartych transakcji;
 • ryzyko gwałtownej zmiany wyceny:wszelkie zmiany wyceny transakcji mogą następować gwałtownie, a ich skala może być znacząca;
 • ryzyko zmienności wyceny instrumentów finansowych: ewentualne zyski lub straty z transakcji mogą ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu wskutek zmian czynników rynkowych mających wpływ na wycenę instrumentu, w tym w szczególności:
  - zmian natychmiastowych i terminowych rynkowych kursów walutowych oraz ich wzajemnej relacji,
  - zmian natychmiastowych i terminowych rynkowych stóp procentowych oraz ich wzajemnej relacji,
  - zmian parametru zwanego zmiennością, kwotowanego na rynku,
  - zmian innych cen rynkowych specyficznych dla danego rynku i rodzaju transakcji,
  - zmian wzajemnych relacji cen rynkowych,
  - różnic pomiędzy stawkami referencyjnymi przyjętymi dla danej transakcji a cenami rynkowymi,
  - występowania różnicy pomiędzy cenami kupna i cenami sprzedaży dla danego rodzaju transakcji na rynku finansowym oraz zmian tej różnicy;
  - zmianami wartości instrumentów bazowych, w oparciu o które ustalana jest cena referencyjna, a także wahaniami samej ceny referencyjnej;

na zmianę cen instrumentów finansowych mogą mieć wpływ czynniki związane m.in. z sytuacją polityczno-gospodarczą, zmianą parametrów makroekonomicznych, poziomem inflacji, oceną ryzyka inwestycyjnego;

 • ryzyko związane z zaciągnięciem przez Klienta zobowiązań finansowych: w związku z transakcjami swapa towarowego  istnieje możliwość powstania po stronie Klienta zobowiązania finansowego, wynikającego z praw nabytych przez PKO Bank Polski w wyniku zawarcia przedmiotowej transakcji;
 • ryzyko obowiązku złożenia lub podwyższenia kwoty zabezpieczenia transakcji przez Klienta: w przypadku transakcji na instrumentach pochodnych PKO Bank Polski zastrzega sobie prawo żądania ustanowienia przez Klienta zabezpieczenia również w trakcie trwania transakcji, dla wskazanych przez PKO Bank Polski transakcji, o ile ekspozycja kredytowa lub rozliczeniowa PKO Banku Polskiego przekracza aktualnie przyznane Klientowi limity, a w przypadku, gdy Klient nie posiada przyznanych limitów, gdy złożone przez Klienta w dniu zawarcia transakcji zabezpieczenie jest w ocenie PKO Banku Polskiego niewystarczające dla zabezpieczenia ekspozycji kredytowej lub rozliczeniowej PKO Banku Polskiego, PKO Bank Polski może żądać podwyższenia kwoty zabezpieczenia; w przypadku istotnych zmian na rynku finansowym, pogorszenia w ocenie PKO Banku Polskiego sytuacji ekonomiczno-finansowej Klienta lub zaistnienia okoliczności uzasadniających w ocenie PKO Banku Polskiego zniesienie limitu na realizację transakcji skarbowych, nieustanowienie przez Klienta żądanego przez PKO Bank Polski zabezpieczenia może skutkować przedterminowym zamknięciem i rozliczeniem zawartej transakcji/zawartych transakcji;
 • ryzyko powstania spekulacyjnego charakteru transakcji: aby transakcja miała charakter zabezpieczający musi być dopasowana zarówno pod względem kwot, jak i terminów rozliczenia, do otwartej pozycji walutowej, odsetkowej, płynnościowej, cen towarów Klienta; niedopasowanie w tym zakresie w momencie zawierania transakcji, lub też zmiany w pozycji walutowej, odsetkowej bądź płynnościowej Klienta, mogą powodować, iż zawarte transakcje będą miały częściowo lub całkowicie charakter spekulacyjny; zawieranie transakcji o charakterze spekulacyjnym może narażać Klienta na poniesienie istotnych strat;
 • ryzyko płynności rynku: Klient powinien brać pod uwagę ryzyko zmniejszenia lub braku płynności na danym rynku finansowym, co może skutkować mniej korzystną lub niekorzystną ceną dla transakcji swapa towarowego
 • ryzyko kredytowe, rozliczeniowe i operacyjne dotyczące PKO Banku Polskiego: Klient, zawierając transakcje z PKO Bankiem Polskim, powinien brać pod uwagę ryzyko kredytowe, rozliczeniowe i operacyjne leżące po stronie PKO Banku Polskiego;
 • ryzyko prawne, rachunkowe, podatkowe oraz operacyjne niezależne od PKO Banku Polskiego: Klient zawierając transakcje rynku finansowego powinien brać pod uwagę również inne rodzaje ryzyka o charakterze prawnym, rachunkowym, podatkowym oraz operacyjnym, niezależne od PKO Banku Polskiego;

Zastrzeżenia

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie mogą być traktowane jako propozycja zawarcia jakichkolwiek  transakcji na instrumentach finansowych, usługa doradztwa inwestycyjnego, podatkowego lub jako forma świadczenia pomocy prawnej. PKO Bank Polski dołożył  starań, aby zamieszczone w niniejszym materiale informacje były rzetelne oraz oparte na wiarygodnych źródłach.

Zawieranie transakcji na instrumentach finansowych może się wiązać z konsekwencjami podatkowymi. W celu uzyskania szczegółowych informacji w zakresie opodatkowania zysków z transakcji Klient  powinien zasięgnąć porady profesjonalnego doradcy podatkowego, radcy prawnego lub innej osoby, uprawnionej do udzielania porad w przedmiotowym zakresie.

Zawieranie transakcji na instrumentach finansowych nie jest zobowiązaniem, ani nie jest gwarantowane przez PKO Bank Polski. Niezależnie od informacji przekazanych przez PKO Bank Polski, przed zawarciem każdej transakcji Klient jest zobowiązany do oceny jej ryzyka, określenia jej ryzyka, potencjalnych korzyści oraz ewentualnych strat, jak również w szczególności charakterystyki, konsekwencji prawnych i księgowych transakcji, konsekwencji zmieniających się czynników rynkowych oraz w sposób niezależny ocenić, czy jest w stanie sam lub po konsultacjach ze swoimi doradcami podjąć takie ryzyko.

Niniejsze transakcje mogą nie być odpowiednie dla wszystkich Klientów, przed zawarciem transakcji Klient powinien podjąć kroki w celu zapewnienia pełnego zrozumienia transakcji oraz dokonania niezależnej oceny właściwości transakcji w świetle jego własnych celów i uwarunkowań rynkowych, a w szczególności możliwego ryzyka i korzyści wynikających z jej zawarcia.

PKO Bank Polski oferując instrumenty finansowe nie świadczy usług doradztwa inwestycyjnego, ani nie udziela porad inwestycyjnych lub rekomendacji zawarcia transakcji. Ostateczna decyzja, co do zawarcia transakcji, horyzontu inwestycyjnego oraz wielkości zaangażowanych środków należy wyłącznie do Klienta.

Materiał może być wykorzystywany do opracowań własnych pod warunkiem powołania się na źródło.