PKO Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. (PKO TU SA) odpowiadając na potrzeby Pożyczkobiorców, będących klientami obszaru MSP PKO Banku Polskiego S.A. przygotowało ofertę Ubezpieczenia spłaty Pożyczki MSP na wypadek Czasowej niezdolności lub Przestoju w Działalności gospodarczej.

W przypadku wystąpienia Zdarzenia losowego wymienionego w OWU i powodującego szkodę w mieniu firmy, która powoduje przestój w prowadzeniu działalności gospodarczej, Ubezpieczony:

  • otrzyma świadczenie, które może przeznaczyć na spłatę rat lub inne wybrane przez siebie cele

Właściciel firmy podczas Czasowej niezdolności do pracy spowodowanej np. Leczeniem szpitalnym, Poważnym zachorowaniem lub Operacją chirurgiczną:

  • otrzyma świadczenie, które może przeznaczyć na bieżące potrzeby.

 

Dodatkowe korzyści:

  • Poczucie bezpieczeństwa – właściciel firmy może mieć zwiększoną pewność, że w razie zajścia Zdarzenia ubezpieczeniowego objętego ochroną ubezpieczeniową, np. pożaru, czy choroby, utrzyma on nie tylko możliwość zabezpieczenia spłaty Pożyczki MSP ale również stabilność finansową firmy.
  • Wygoda i oszczędność czasu – składka za ubezpieczenie jest płatna jednorazowo z góry za cały okres ochrony. Klient nie musi pamiętać o opłacaniu składki na inny rachunek.
  • Płynność finansowa – Ubezpieczyciel wypłaci do 12 świadczeń za każde Zdarzenie ubezpieczeniowe, co powinno pozwolić na bieżące działanie firmy.
  • Minimum formalności – klient zostaje szybko objęty ochroną ubezpieczeniową, wystarczy podpisać wniosek (będący jednocześnie polisą) podczas zawierania umowy pożyczki i opłacić składkę.
  • Szeroki zakres ochrony – właściciel firmy zostaje zabezpieczony finansowo w przypadku wielu poważnych problemów ze zdrowiem oraz do 22 Zdarzeń losowych, które mogą sparaliżować funkcjonowanie jego przedsiębiorstwa.
  • Kompleksowe podejście Ubezpieczyciela – w sytuacji jednoczesnego wystąpienia Przestoju w Działalności gospodarczej i kłopotów ze zdrowiem przedsiębiorcy, PKO TU wypłaci świadczenia za oba zdarzenia.

 

   

Dla kogo?
Okres ubezpieczenia i ochrony
Zakres i suma ubezpieczenia
Zawarcie umowy
Informacje dodatkowe
Składka ubezpieczeniowa