1. Elastyczność i różnorodność - brak obligatoryjnych przepisów dla gwarancji umożliwia dowolne kształtowanie warunków gwarancji w zależności od okoliczności towarzyszących transakcji i od ustaleń pomiędzy  kontrahentami.  Istnieje wiele rodzajów gwarancji – produkt ten może być instrumentem zabezpieczającym zarówno interesy sprzedającego, jak i kupującego.
 2. Przejęcie ryzyka niewypłacalności zleceniodawcy przez bank udzielający gwarancję - bank udzielając gwarancję nieodwołalnie zobowiązuje się do dokonania zapłaty kwoty gwarancji na rzecz beneficjenta gwarancji, na jego pierwsze pisemne żądanie stwierdzające, że zleceniodawca gwarancji nie wywiązał się ze swoich zobowiązań kontraktowych.
 3. Wzmocnienie wiarygodności zleceniodawcy - gwarancja, w której gwarantem jest solidny bank, stanowi dla beneficjenta jeden z najpewniejszych sposobów zabezpieczenia sie przed ryzykiem niewypłacalności dłużnika. Dobry standing finansowy banku gwaranta przynosi korzyści zleceniodawcy, gdyż wzmacnia jego wiarygodność finansową, dzięki czemu może on wynegocjować z kontrahentem niższą cenę lub korzystniejsze warunki transakcji, np. dłuższy okres odroczenia płatności.
 4. W przypadku Klientów PKO Banku Polskiego (zleceniodawców gwarancji) korzystających z internetowego kanału komunikacji z PKO Bankiem Polskim SA TradeService, zleceniodawca ma możliwość, bez konieczności wizyty w siedzibie PKO Banku Polskiego:
  - zlecić PKO Bankowi Polskiemu udzielenie albo zmianę warunków gwarancji w obrocie zagranicznym,
  - tworzenia własnych szablonów zleceń, właściwych dla danego kontrahenta albo rodzaju gwarancji,
  - monitorowania stanu realizacji zlecenia udzielenia albo zmiany gwarancji,
  - komunikowania się z PKO Bankiem Polskim w zakresie dotyczącym obsługi gwarancji własnych w obrocie zagranicznym (przekazywanie do PKO Banku Polskiego dyspozycji i otrzymywanie informacji z PKO Banku Polskiego),
  - zobaczenia na swoim komputerze wizerunku żądania wypłaty z gwarancji, złożonego przez beneficjenta (skany dokumentów), o ile takie żądanie zostanie złożone,
  - generowania sprawozdań dotyczących gwarancji własnych w obrocie zagranicznym danego Klienta.
 5. Szybkość - obsługa, na życzenie stron, przy wykorzystaniu systemu SWIFT.
Dla kogo?

Odbiorcami produktu są klienci korporacyjni, małe i średnie przedsiębiorstwa, klienci sektora publicznego oraz instytucje finansowe.

Przeznaczenie
Formy zabezpieczenia
Waluta
Warunki udzielenia przez PKO Bank Polski gwarancji
Zlecenia dotyczące gwarancji własnej w obrocie zagranicznym
Wysokość kwoty gwarancji

Zgodnie z obowiązującą Taryfą prowizji i opłat bankowych w PKO Banku Polskim. Stawki prowizji, związanych z udzieleniem gwarancji własnej mogą być indywidualnie ustalane z Klientem.