W skład Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA wchodzi Bank jako jednostka dominująca oraz jednostki zależne bezpośrednio i jednostki zależne pośrednio.

PKO Bank Polski SA i jego podmioty zależne posiadają również wspólne przedsięwzięcia oraz podmioty stowarzyszone.

Poniżej prezentujemy wykaz jednostek zależnych, wspólnych przedsięwzięć oraz jednostek stowarzyszonych od Banku i jego podmiotów zależnych (stan na 30.09.2019 r.).

I. GRUPA KAPITAŁOWA PKO BANKU POLSKIEGO SA

PKO Bank Polski SA
II. WSPÓLNE PRZEDSIĘWZIĘCIA I JEDNOSTKI STOWARZYSZONE

Wspólne przedsięwzięcia PKO Banku Polskiego SA
Wspólne przedsięwzięcie NEPTUN - fizan
Jednostki stowarzyszone PKO Banku Polskiego S.A.