W skład Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA wchodzi Bank jako jednostka dominująca oraz 14 jednostek zależnych bezpośrednio i 30 jednostek zależnych pośrednio. PKO Bank Polski SA i jego podmioty zależne posiadają również wspólne przedsięwzięcia oraz podmioty stowarzyszone.

Poniżej prezentujemy wykaz jednostek zależnych, wspólnych przedsięwzięć oraz jednostek stowarzyszonych od Banku i jego podmiotów zależnych (stan na 30.09.2016 r.).

PKO Bank Polski SA
Wspólne przedsięwzięcia PKO Banku Polskiego SA
Wspólne przedsięwzięcie NEPTUN - fizan
Jednostki stowarzyszone PKO Banku Polskiego S.A.