Promocja

Od 16 stycznia do 16 kwietnia br. możesz zyskać kod na podstawowe badania medyczne bez opłat.  Sprawdź warunki promocji

Więcej o ubezpieczeniu od nowotworu OnkoPlan

Kto może skorzystać z ubezpieczenia na wypadek nowotworu?

Co zapewnia ubezpieczenie na raka?

Warianty ochrony w ramach ubezpieczenia na raka

Jak zyskać kod na badania w promocji OnkoBenefit?

Zamów kontakt

 • Wyrażam zgodę na:
 • Zgadzam się, aby PKO Bank Polski S.A. przetwarzał moje dane osobowe w celu marketingu swoich produktów i usług.
 • Zgadzam się, aby PKO Bank Polski S.A. przekazywał mi elektronicznie i telefonicznie informacje marketingowe i handlowe, w tym e-mailem, SMS-em, w bankowości internetowej i mobilnej oraz za pomocą automatycznych systemów przekazywania informacji.
 • Zgadzam się, aby PKO Bank Polski S.A. przetwarzał moje dane osobowe w celu marketingu produktów lub usług podmiotów, które z nim współpracują. Podmioty współpracujące z bankiem to:
  • podmioty należące do Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego (ich listę znajdziesz na stronie www.pkobp.pl/grupa),
  • podmioty, które zawarły z bankiem umowę związaną ze świadczonymi przez niego usługami bankowymi (ich listę znajdziesz na stronie www.pkobp.pl/podmioty).
  Dane przetwarzamy my, czyli bank. Nie przekazujemy ich dalej.
 • Zgadzam się, aby PKO Bank Polski S.A. przekazywał mi elektronicznie i telefonicznie informacje marketingowe i handlowe podmiotów z nim współpracujących, w tym e-mailem, SMS-em, w bankowości internetowej i mobilnej oraz za pomocą automatycznych systemów przekazywania informacji. Podmioty współpracujące z bankiem to:
  • podmioty należące do Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego (ich listę znajdziesz na stronie www.pkobp.pl/grupa),
  • podmioty, które zawarły z bankiem umowę związaną ze świadczonymi przez niego usługami bankowymi (ich listę znajdziesz na stronie www.pkobp.pl/podmioty).
  Oferty tych podmiotów dostaniesz od nas, czyli od banku.
 • Sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych. Zapoznaj się z pełną informacją.

  WAŻNE INFORMACJE

  W dowolnym momencie można wycofać wszystkie lub wybrane zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

  Niezaznaczenie żadnej ze zgód nie jest równoznaczne ze złożeniem sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych. Z tego względu PKO Bank Polski S.A. (Bank) będzie miał możliwości przesyłania listownie informacji marketingowych na temat swoich produktów i usług.

  W każdym momencie można złożyć sprzeciw wobec przetwarzania danych w celach marketingowych np. listownie na adres Banku, składając oświadczenie w placówkach, w bankowości elektronicznej lub dzwoniąc na infolinię PKO Banku Polskiego S.A.

  Po złożeniu sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych Bank nie będzie przetwarzał danych osobowych w celach marketingowych i nie będzie przesyłał ofert oraz informacji marketingowych (w tym podmiotów współpracujących) w żadnej formie.

 • Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla Klienta korzystającego z usług maklerskich świadczonych przez Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego

  Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („Rozporządzenie”), informujemy, że:

  1. Administrator danych
  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000026438, NIP: 525-000-77-38, REGON: 016298263, kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 zł, infolinia: 800 302 302, w tym BM PKO BP, funkcjonujący jako wydzielona jednostka organizacyjna Banku (dalej łącznie „Bank”).

  2. Inspektor Ochrony Danych
  W Banku powołany został Inspektor Ochrony Danych. Adres: Inspektor Ochrony Danych, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, adres e-mail: iod at pkobp.pl. Dane dotyczące Inspektora Ochrony Danych są dostępne na stronie internetowej Banku w zakładce „RODO”, w Punktach Obsługi Klienta BM PKO BP oraz Punktach Usług Maklerskich zlokalizowanych w oddziałach Banku.

  3. Kategorie danych osobowych - informacja dotyczy danych osobowych pozyskanych w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą
  Bank przetwarza następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: dane identyfikacyjne, dane adresowe oraz dane kontaktowe.

  4. Cel przetwarzania danych i podstawy prawne
  Dane osobowe mogą być przetwarzane przez Bank w szczególności w następujących celach:

  1. przedstawienia informacji o ofercie BM PKO BP lub usługach maklerskich świadczonych przez BM PKO BP - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c lub lit. f Rozporządzenia,

  2. zawarcia umowy w zakresie prowadzonej przez BM PKO BP działalności maklerskiej - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia,

  3. realizacji zawartej umowy w zakresie prowadzonej przez BM PKO BP działalności maklerskiej, lub w celu świadczenia usług maklerskich przez BM PKO BP - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b-c Rozporządzenia,

  4. rozpatrzenia reklamacji i skarg - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b-c i lit. f Rozporządzenia,

  5. realizacji uprawnień wynikających z przedstawicielstwa (w tym pełnomocnictwa), poręczenia - na podstawie art. 6 ust. 1 lit b-c Rozporządzenia,

  6. marketingu, w tym promocji produktów oferowanych przez Bank lub usług świadczonych przez Bank lub spółki z Grupy Kapitałowej Banku lub podmioty współpracujące z Bankiem - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia,

  7. ustalenia i dochodzenia roszczeń przez Bank w związku z prowadzoną działalnością, w tym restrukturyzacji, windykacji, egzekucji wierzytelności lub obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec Banku, przed organami ścigania, organami orzekającymi, w tym sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi, Sądem Najwyższym, w postępowaniach administracyjnych, w tym podatkowych - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia,

  8. wykrycia i ograniczenia nadużyć finansowych związanych z działalnością BM PKO BP, jak również w celu zapewnienia bezpieczeństwa przechowywania środków pieniężnych klientów BM PKO BP oraz prowadzenia postępowań wyjaśniających - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia.

  Dane dotyczące Grupy Kapitałowej Banku i podmiotów współpracujących z Bankiem są dostępne na stronie internetowej Banku w zakładce „RODO”.

  5. Udostępnienie danych osobowych
  Pani/Pana dane mogą być udostępniane przez Bank:

  1. podmiotom i organom, którym Bank jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym podmiotom oraz organom uprawnionym do otrzymania od Banku danych osobowych lub uprawnionych do żądania dostępu do danych osobowych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności na podstawie art. 149 i art. 150 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi,

  2. podmiotom, którym BM PKO BP powierzył wykonywanie czynności maklerskich lub czynności związanych z działalnością maklerską prowadzoną przez BM PKO BP,

  3. podmiotom z Grupy Kapitałowej Banku i podmiotom współpracującym z Bankiem, w związku z produktami i usługami oferowanymi przez te podmioty. Lista tych podmiotach dostępna jest na stronie internetowej Banku w zakładce „RODO”.

  6. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego
  Pani/Pana dane mogą być przekazane administracji rządowej Stanów Zjednoczonych Ameryki w związku z dokonywaniem międzynarodowych transferów pieniężnych za pośrednictwem SWIFT.

  7. Okres przechowywania danych osobowych
  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres:

  1. obowiązywania umowy zawartej z BM PKO BP, a po jej zakończeniu, w związku z obowiązkiem prawnym BM PKO BP wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa,

  2. niezbędny do dochodzenia roszczeń przez Bank w związku z prowadzoną działalnością lub obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec Banku, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, z uwzględnieniem okresów przedawnienia roszczeń określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa,

  3. obowiązywania udzielonego Pani/Panu pełnomocnictwa, a po jego wygaśnięciu, w związku z obowiązkiem prawnym BM PKO BP wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

  Informacje dotyczące okresów przechowywania danych są dostępne na stronie internetowej Banku w zakładce „RODO”.

  8. Przysługujące prawa
  W związku z przetwarzaniem przez Bank Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:

  1. prawo dostępu do danych osobowych,

  2. prawo do sprostowania danych osobowych,

  3. prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),

  4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

  5. prawo do przenoszenia danych,

  6. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w tym profilowania, oraz na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania,

  7. prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy Bank będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,

  8. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

  9. Źródło pochodzenia danych - informacja dotyczy danych osobowych pozyskanych w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą
  Pani/Pana dane osobowe mogą pochodzić od przedstawiciela ustawowego, mocodawcy w przypadku udzielonego pełnomocnictwa, pracodawcy, strony umowy zawartej z Bankiem oraz ze źródeł powszechnie dostępnych, w szczególności z baz i rejestrów: PESEL, Rejestru Dowodów Osobistych, Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), REGON.

  10. Wymóg podania danych 

  Podanie Pani/Pana danych osobowych jest konieczne do realizacji celów określonych w pkt 4 powyżej, dla:

  1. zawarcia umowy z BM PKO BP, a konsekwencją niepodania Pani/Pana danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia umowy z BM PKO BP,

  2. świadczenia usług maklerskich przez BM PKO BP, a konsekwencją niepodania Pani/Pana danych osobowych będzie brak świadczenia usług przez BM PKO BP,

  3. rozpatrzenia reklamacji lub skargi a konsekwencją niepodania Pani/Pana danych osobowych będzie brak możliwości rozpatrzenia reklamacji lub skargi,

  4. otrzymywania ofert lub marketingu produktów oferowanych przez Bank lub usług świadczonych przez Bank, w tym w imieniu i na rzecz spółek z Grupy Kapitałowej Banku i podmiotów współpracujących z Bankiem, a konsekwencją niepodania Pani/Pana danych osobowych jest brak możliwości otrzymywania tych ofert lub marketingu produktów lub usług.

  11. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie
  Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane, w celach marketingowych, konsekwencją czego będzie możliwość zastosowania wobec Pani/Pana uproszczonej ścieżki obsługi przez Bank, w tym w imieniu i na rzecz spółek z Grupy Kapitałowej Banku i podmiotów współpracujących z Bankiem.

  Informacje dotyczące zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania są dostępne na stronie internetowej Banku w zakładce „RODO”.


Płać wygodnie za swoją polisę

Ustaw zlecenie stałe - to się opłaca:

 • od tej pory to my będziemy pamiętać o Twojej comiesięcznej składce
 • zyskasz pewność, że Twoja polisa będzie Cię cały czas chronić

Jak ustawić zlecenie stałe w serwisie internetowym iPKO?

 1. Wejdź w Płatności → Zlecenia stałe i kliknij ikonkę +
 2. Następnie uzupełnij dane i potwierdź operację

 


MATERIAŁ MARKETINGOWY

Wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności TU

Ubezpieczony nie otrzyma świadczenia, jeżeli przed zawarciem umowy ubezpieczenia zachorował kiedykolwiek na nowotwór złośliwy lub nowotwór przedinwazyjny (tzw. in situ). Jeżeli w okresie karencji, tj. w ciągu pierwszych 90 dni od początku okresu odpowiedzialności, zdiagnozowano, rozpoznano lub leczono u niego nowotwór, świadczenie nie zostanie wypłacone ani zrealizowane i ubezpieczony otrzyma zwrot opłaconych składek ubezpieczeniowych. W ramach leczenia za granica warto zwrócić uwagę na wydatki nieobjęte ochrona, które zostały szczegółowo wymienione w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia OnkoPlan (dalej: OWU). Wśród nich sa m.in. wydatki związane z:

 • eksperymentalnym leczeniem, jak również leczeniem tymi procedurami diagnostycznymi, terapeutycznymi lub chirurgicznymi, których bezpieczeństwo nie zostało udowodnione naukowo,
 • leczeniem polegającym na terapii genowej, terapii komórkami somatycznymi, inżynierii tkankowej i terapii limfocytami CAR-T.

Złośliwe nowotwory wtórne i nieokreślone węzłów chłonnych, złośliwe nowotwory wtórne układu oddechowego i pokarmowego, złośliwe nowotwory wtórne o innym umiejscowieniu. Ochrona ubezpieczeniowa w ramach ubezpieczenia OnkoPlan świadczona jest przez PKO Zycie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Szczegółowe informacje o ubezpieczeniu OnkoPlan, w tym o ograniczeniach i wyłaczeniach odpowiedzialnosci ubezpieczyciela, a takze czasie trwania umowy oraz zakresie terytorialnym, znajduja sie w Karcie Produktu oraz OWU, dostepnych na stronach pkoubezpieczenia.pl oraz www.pkobp.pl. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

Jak otrzymać świadczenie?

 1. Ubezpieczony może zgłosić wniosek o wypłatę świadczenia, wypełniając odpowiedni formularz w placówce PKO Banku Polskiego lub pobierając go ze strony www.pkoubezpieczenia.pl i przekazując go do PKO Ubezpieczenia (np. listownie). W obydwu przypadkach do wniosku należy dołączyć niezbędna dokumentacje, na podstawie której ubezpieczyciel będzie mógł ustalić należne świadczenie.
 2. W celu skorzystania z usługi PKO Pomoc Medyczna w trakcie leczenia ubezpieczony (lub osoba upoważniona) powinien skontaktować siębezpośrednio z Centrum Operacyjnym pod numerem +48 22 563 11 39 lub +48 22 383 21 39. Opłaty zgodne z taryfa operatora.

PKO Bank Polski działa jako agent ubezpieczeniowy, a szczegółowe informacje dotyczące pełnomocnictwa są zawarte w sekcji „Pokaż pliki do pobrania”.

Ochrona ubezpieczeniowa w ramach OnkoPlanu świadczona jest przez PKO Zycie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Szczegółowe informacje o ubezpieczeniu OnkoPlan, w tym o ograniczeniach i wyłączeniach odpowiedzialności, a takze czasie trwania umowy oraz zakresie terytorialnym, znajdują się w Karcie Produktu oraz w OWU, dostępnych na stronie pkoubezpieczenia.pl, www.pkobp.pl oraz w siedzibie PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Szczegółowe informacje o warunkach przyznawania rabatu za Pakiet Ubezpieczeń zawarte są w Regulaminie Programu Rabatowego, dostępnym na stronach www.pkoubezpieczenia.pl, www.pkobp.pl, w siedzibie PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. oraz w zakładce „Pokaż pliki do pobrania”. Program Rabatowy obowiązuje od 15 lipca 2019 r. do czasu jego zmiany lub odwołania.

Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i ma charakter informacyjny.

1 Zakwalifikowany według Międzynarodowej Statystycznej Kwalifikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10 w rozdziale „Nowotwory złośliwe”, z wyłączeniem złośliwych nowotworów wtórnych C77-79, czyli złośliwych nowotworów wtórnych i nieokreślonych węzłów chłonnych, złośliwych nowotworów wtórnych układu oddechowego i pokarmowego, złośliwych nowotworów wtórnych o innym umiejscowieniu. Pełna lista nowotworów znajduje się w Załączniku nr 1. do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia.
2 Nowotwory, które wystąpiły w okresie odpowiedzialności ubezpieczyciela
3 Zakwalifikowane według Międzynarodowej Statystycznej Kwalifikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10 w rozdziale „Nowotwory in situ”, z wyłączeniem raka in situ skóry D04.
4 W całym okresie odpowiedzialności ubezpieczyciela
5 Suma wypłaconych świadczeń z tytułu zachorowania ubezpieczonego na nowotwór nie może przekroczyć 100% sumy ubezpieczenia dla tego zdarzenia w całym okresie odpowiedzialności.
6 Górna granica odpowiedzialności ubezpieczyciela
Ubezpieczający otrzyma w terminie nie krótszym niż 60 dni przed końcem okresu, na jaki została zawarta umowa ubezpieczenia, informacje o upływie tego okresu oraz o przedłużeniu umowy na kolejny roczny okres  albo przedłużeniu umowy ubezpieczenia na kolejny okres z nową wysokością składki ubezpieczeniowej dla wszystkich kategorii wiekowych, zaś składka dla danego Ubezpieczonego będzie zależna od jego wieku wstępu oraz prawie do nieprzedłużenia umowy ubezpieczenia.