MOJE PODRÓŻE24

Ubezpieczenie turystyczne

 • Zyskaj m.in. ochronę zdrowia i bagażu podczas wypoczynku, pracy oraz uprawiania sportu w kraju i za granicą
 • Skorzystaj z atrakcyjnych zniżek na ubezpieczenie
 • Ochronę możesz kupić nawet w dniu wyjazdu

Ubezpieczenie podróżne w kilku prostych krokach

 • 1
  Zaloguj się do IKO/iPKO
  Przejdź kolejno do: Moje produkty / Ubezpieczenia → Podróżne → Oblicz składkę
 • 2
  Wypełnij wniosek
  Uzupełnij dane i wybierz zakres ochrony
 • 3
  Potwierdź zakup
  Opłać składkę i zatwierdź zakup ubezpieczenia

Więcej o ubezpieczeniu Moje Podróże24

 • We wniosku samodzielnie ustalasz, na jaki okres zawierasz umowę. Maksymalny okres ubezpieczenia to 365 dni i jest on jednakowy dla wszystkich ubezpieczonych.

 • Wysokość składki ubezpieczenia jest wyliczana indywidualnie i zależy m.in. od:

  • miejsca wyjazdu
  • celu podróży
  • liczby ubezpieczonych
  • okresu ochrony
  • rodzaju pakietu i zawartej w nim sumy ubezpieczenia/sumy gwarancyjnej

  Wysokość swojej składki możesz obliczyć w serwisie iPKO lub aplikacji IKO.

  • 30% zniżki z kartą EKUZ
   Wniosek o kartę EKUZ możesz wypełnić przez internet i podpisać Profilem Zaufanym
  • 10% zniżki rodzinnej
   Zniżka przyznawana jest automatycznie, jeśli wśród ubezpieczonych jest co najmniej jedna osoba dorosła i jedno dziecko do lat 20, a łączna liczba ubezpieczonych to maksymalnie osiem osób.
  • 10% zniżki z Kartą Dużej Rodziny
   Wniosek o Kartę Dużej Rodziny można złożyć przez internet i podpisać bezpłatnym Profilem Zaufanym

  Zniżki łączą się i naliczamy je od kwoty, która pozostała po uwzględnieniu każdego kolejnego rabatu. Zniżki naliczamy w następującej kolejności: rodzinna, z Kartą Dużej Rodziny, EKUZ.

 • Pamiętaj, aby w czasie podróży mieć przy sobie numer polisy.

  Skontaktuj się z całodobową infolinią Centrum Alarmowego: 22 522 29 92 – dostaniesz informację o dalszych krokach.

  Suma świadczeń nie może być wyższa niż poniesiona szkoda. Zapoznaj się z limitami świadczeń dla ubezpieczenia Moje Podróże24.

 • Wybierasz miejsce podróży:

  • Polska
  • Europa
  • Świat

  oraz cel:

  • wypoczynek
  • praca
  • sport

  Szczegółowy zakres terytorialny poszczególnych stref znajduje się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

  Zyskujesz:

  • Ubezpieczenie kosztów leczenia (także w przypadku zaostrzenia chorób przewlekłych) oraz NNW, a także OC w życiu prywatnym i ubezpieczenie bagażu
  • Ubezpieczenie Assistance i Family Assistance, czyli ochrona dla Ciebie w czasie podróży zagranicznej oraz Twoich bliskich pozostających w kraju

  Możesz też:

  • Ubezpieczyć się od ryzyka związanego ze sportami ekstremalnymi, pracą fizyczną wysokiego ryzyka
  • Kupić Ubezpieczenie kosztów rezygnacji z wyjazdu / kosztów skrócenia wyjazdu, Ubezpieczenie zniesienia udziału własnego za szkody w wynajętym samochodzie, Ubezpieczenie Assistance w podróży zagranicznej samochodem

  Więcej informacji na stronie Zakres ochrony ubezpieczeniowej

 • Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się po opłaceniu składki i zależy od wybranego kierunku oraz zakresu podróży:

  W przypadku podróży na terytorium jednej ze stref: EUROPA, ŚWIAT (bez USA, Kanady, Japonii, Australii)
  • rozpoczyna się od dnia ozna­czonego w dokumencie ubezpieczenia jako data początkowa okresu ubezpieczenia (a w przypadku oznaczenia dnia i godziny – od godziny wskazanej w tym dniu), nie wcześniej niż z chwilą przekroczenia granicy RP
  • kończy z upływem okresu ubezpieczenia określonego w umowie ubezpieczenia, nie później niż z chwilą przekroczenia granicy RP przy powrocie
  W przypadku podróży na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
  • rozpoczyna się od dnia ozna­czonego w dokumencie ubezpieczenia jako data początkowa okresu ubezpieczenia (a w przypadku oznaczenia dnia i godziny – od godziny wskazanej w tym dniu), nie wcześniej niż z chwilą opuszczenia miejsca zamieszkania
  • kończy z upływem okresu ubezpieczenia określonego w umowie ubezpieczenia, nie później niż z chwilą powrotu do miejsca zamieszkania
  W zakresie kosztów rezygnacji z wyjazdu w ubezpieczeniu, kosztów rezygnacji z wyjazdu albo kosztów skrócenia wyjazdu
  • rozpoczyna się od danej godziny w dniu zawarcia umowy ubez­pieczenia, nie wcześniej niż po zapłaceniu składki
  • wygasa z datą i godziną rozpoczęcia wyjazdu wskazaną w umowie rezerwacji: imprezy, noclegu, biletu
  W zakresie kosztów skrócenia wyjazdu w ubezpieczeniu, kosztów rezygnacji z wyjazdu albo kosztów skrócenia wyjazdu
  • rozpoczyna się nie wcześniej niż od daty i godziny rozpoczęcia wyjazdu wskazanej w umowie rezerwacji: imprezy, noclegu, biletu
  • kończy się z datą i godziną końca wyjazdu wskazaną w umowie rezerwacji: imprezy, noclegu, biletu
 • W pewnych sytuacjach ochrona ubezpieczeniowa może być ograniczona lub wyłączona. Poniżej krótki opis ubezpieczenia i przykładowe wyłączenia.

  Pełną listę wyłączeń i ograniczeń odpowiedzialności znajdziesz w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia

  Ubezpieczenie kosztów leczenia (KL)

  Zakres udzielanej ochrony ubezpieczeniowej nie obejmuje m.in. kosztów leczenia i usług Assistance:

  • przekraczających zakres niezbędny do przywrócenia stanu zdrowia, a w przypadku podróży zagranicznej - umożliwiającego powrót ubezpieczonego na terytorium RP
  • gdy przed wyjazdem za granicę istniały wskazania do zabiegu operacyjnego lub poddania się innemu leczeniu w warunkach szpitalnych lub ambulatoryjnych, o ile ubezpieczony wiedział o wyżej wymienionych wskazaniach do wykonania zabiegu operacyjnego lub poddania się leczeniu
  • związanych z kontynuacją leczenia zdiagnozowanych zachorowań lub następstw nieszczęśliwych wypadków, które wystąpiły przed zawarciem umowy ubezpieczenia

  Z odpowiedzialności ubezpieczyciela wyłączone są koszty leczenia, koszty transportu i koszty usług Assistance, które powstały w następstwie m.in.:

  1. leczenia niezwiązanego z nagłym zachorowaniem lub nieszczęśliwym wypadkiem
  2. leczenia chorób przewlekłych
  3. zdiagnozowanych chorób, co do których istniały przeciwwskazania lekarskie do odbycia podróży, o których ubezpieczony wiedział
  4. leczenia sanatoryjnego, fizykoterapii, helioterapii, zabiegów ze wskazań estetycznych
  5. niepoddania się obowiązkowym szczepieniom prewencyjnym, przed podróżami zagranicznymi do tych krajów, w których powyższe zabiegi są wymagane przez władze danego kraju na podstawie Międzynarodowych Przepisów Zdrowotnych (IHR) publikowanych przez Światową Organizację Zdrowia (WHO)
  6. pozostawania pod wpływem środków odurzających, substancji psychotropowych lub środ­ków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziała­niu narkomanii, chyba że nie miało to wpływu na zajście wypadku ubezpieczeniowego
  7. wypadków wynikających z wyczynowego uprawiania sportu
  Ubezpieczenie Assistance
  Ubezpieczenie bagażu podróżnegoUbezpieczyciel nie odpowiada za szkody m.in. :
  • wyrządzone umyślnie przez ubezpieczonego
  • wyrządzone umyślnie przez osobę, za którą ubezpieczony ponosi odpowiedzialność lub z którą pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym
  • stanowiące utracone korzyści ubezpieczonego
  • wynikające z wady ubezpieczonego przedmiotu lub z jego normalnego zużycia, wylania się płynów, tłuszczów, barwników lub substancji żrących znajdujących się w ubezpieczonym bagażu podróżnym
  • w łatwo tłukących się przedmiotach glinianych, szklanych, ceramice, porcelanie, marmurze, gipsie
  Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków

  Z odpowiedzialności ubezpieczyciela wyłączone są następstwa dotyczące wypadków ubezpieczeniowych m.in. powstałych:

  • wskutek działania umyślnego ubezpieczonego, samookaleczenia lub okaleczenia na własną prośbę, usiłowania popełnienia przez ubezpieczonego samobójstwa, skutków samobójstwa, niezależnie od stanu poczytalności
  • wskutek pozostawania pod wpływem środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii, chyba że nie miało to wpływu na zajście wypadku ubezpieczeniowego
  Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej osób fizycznych w życiu prywatnym

  Ubezpieczyciel nie odpowiada między innymi za szkody:

  • wyrządzone przez ubezpieczonego członkom rodziny oraz zwierzętom, za które ponosi odpowiedzialność
  • wyrządzone przez ubezpieczonego innemu ubezpieczonemu w ramach tej samej umowy ubezpieczenia
  • wyrządzone przez ubezpieczonego w stanie po spożyciu alkoholu, lub pod wpływem środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii, chyba że nie miało to wpływu na zajście wypadku ubezpieczeniowego
  • wynikające z wykonywania zawodu lub prowadzenia działalności gospodarczej
  Ubezpieczenie Family Assistance

  Zakres udzielanej ochrony ubezpieczeniowej nie obejmuje kosztów usług Assistance w związku wypadkami ubezpieczeniowymi, które powstały z tytułu lub w następstwie między innymi:

  • działania umyślnego, samookaleczenia lub okaleczenia na własną prośbę, usiłowania popełnienia samobójstwa, skutków samobójstwa, niezależnie od stanu poczytalności
  • rażącego niedbalstwa, chyba że zapłata odszkodowania odpowiada w danych okolicznościach względom słuszności
  • udziału w bójkach, z wyjątkiem działania w obronie koniecznej lub w stanie wyższej konieczności
  • popełnienia przestępstwa umyślnego lub usiłowania popełnienia przestępstwa
  Ubezpieczenie kosztów rezygnacji z wyjazdu albo kosztów skrócenia wyjazdu

  Zakres udzielanej ochrony ubezpieczeniowej nie obejmuje rezygnacji z wyjazdu między innymi z następujących powodów:

  • gdy przed zawarciem umowy rezerwacji wyjazdu istniały przeciwwskazania lekarskie do odbycia wyjazdu lub wskazania do wykonania zabiegu operacyjnego bądź poddania się leczeniu w warunkach szpitalnych z zastrzeżeniem, że ubezpieczony wiedział o wyżej wymienionych wskazaniach i przeciwwskazaniach
  • następstw, powikłań, komplikacji i pogorszeń stanów chorobowych, które zaistniały przed zawarciem umowy ubezpieczenia
  • komplikacji związanych z ciążą, która nie jest uznawana w dacie zawarcia umowy ubezpieczenia za ciążę zagrożoną, skutkujących u ubezpieczonego co najmniej siedmiodniową hospitalizacją lub zagrażających przedwczesnym porodem pod warunkiem, że w momencie zawarcia umowy ubezpieczenia ubezpieczony był maksymalnie w 8 tygodniu ciąży

  Zakres udzielanej ochrony ubezpieczeniowej nie obejmuje skrócenia wyjazdu m.in. z następujących powodów:

  • gdy przed rozpoczęciem wyjazdu istniały u ubezpieczonego przeciwwskazania lekarskie do udziału w wyjeździe lub wskazania do wykonania zabiegu operacyjnego albo poddania się leczeniu w warunkach szpitalnych z zastrzeżeniem, że ubezpieczony wiedział o przeciwwskazaniach lekarskich do udziału w wyjeździe lub wskazaniach do wykonania zabiegu operacyjnego, lub leczenia w warunkach szpitalnych
  • popełnienia przestępstwa umyślnego lub usiłowania popełnienia przestępstwa przez ubezpieczonego
  • komplikacji związanych z ciążą, która nie jest uznawana w dacie zawarcia umowy ubezpieczenia za ciążę zagrożoną, skutkujących hospitalizacją ubezpieczonego lub poronieniem, pod warunkiem, że w momencie zawarcia umowy ubezpieczenia ubezpieczony był maksymalnie w 8 tygodniu ciąży
  Ubezpieczenia zniesienia udziału własnego za szkody w wynajętym samochodzie

  Z odpowiedzialności ubezpieczyciela wyłączone są wypadki ubezpieczeniowe powstałe m.in. wskutek:

  • popełnienia przestępstwa umyślnego lub usiłowania popełnienia przestępstwa przez ubezpieczonego
  • kierowania przez ubezpieczonego wynajętym samochodem w stanie po spożyciu alkoholu, pod wpływem środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii
  Ubezpieczenia Assistance w podróży zagranicznej samochodem (sprawdź definicję w OWU)

  Świadczenia nie przysługują, jeżeli wypadek ubezpieczeniowy był m.in. następstwem:

  • aktywnego udziału samochodu w zawodach i wyścigach
  • popełnienia przestępstwa umyślnego lub usiłowania popełnienia przestępstwa przez ubezpieczonego
  • kierowania przez ubezpieczonego samochodem pod wpływem środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii

   

  • Możesz zrezygnować z ochrony ubezpieczeniowej pisemnie w dowolnym czasie, bez żadnych kosztów
  • Jeśli zrezygnujesz z ubezpieczenia przed wygaśnięciem umowy, dostaniesz zwrot składki za niewykorzystany okres
  • Jeżeli umowa jest zawarta na dłużej niż 6 miesięcy, możesz zrezygnować z ubezpieczenia do 30 dni od jej zawarcia
  • W przypadku zawarcia umowy na odległość, możesz zrezygnować z ubezpieczenia do 30 dni od jej zawarcia oraz otrzymania dokumentu z informacjami o ubezpieczeniu, OWU i polisy
Miniatura video 18461

Jak kupić ubezpieczenie podróżne w aplikacji IKO?

Materiał marketingowy

Zniżki łączą się i naliczamy je od kwoty, która pozostała po uwzględnieniu każdego kolejnego rabatu. Zniżki naliczamy w następującej kolejności: rodzinna, z Kartą Dużej Rodziny, EKUZ

PKO Bank Polski działa jako agent ubezpieczeniowy, a szczegółowe informacje dotyczące pełnomocnictwa są zawarte w sekcji „Pliki do pobrania”.

Przed zawarciem umowy sprawdź dla kogo produkt jest dedykowany i zapoznaj się z dokumentacją ubezpieczeniową, w tym z Dokumentem zawierającym informacje o produkcie ubezpieczeniowym oraz Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia zawierającymi opis zakresu poszczególnych ubezpieczeń, wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności.

Ubezpieczenie Moje Podróże24 w serwisie internetowym iPKO i aplikacji mobilnej IKO jest oferowane przez PKO Towarzystwo Ubezpieczeń SA i skierowane do posiadaczy ROR w PKO Banku Polskim mających dostęp do tych serwisów.