Zakres podstawowej ochrony ubezpieczeniowej:

Zakres ubezpieczenia i świadczenia

(warunki uzyskania świadczeń podane w OWU)

Sumy ubezpieczenia (SU)/ sumy gwarancyjne (SG)/ limity odpowiedzialności w PLN dla zakresu terytorialnego: EUROPA, ŚWIAT (bez USA, Kanady, Japonii, Australii), ŚWIAT

Sumy ubezpieczenia (SU)/ sumy gwarancyjne (SG)/ limity odpowiedzialności w PLN dla zakresu terytorialnego: POLSKA

Ubezpieczenie kosztów leczenia (KL):

Suma ubezpieczenia określona w polisie

Świadczenia zgodnie z OWU

Hospitalizacja (w tym badania pomocnicze, zabiegi i operacje)

do wysokości sumy ubezpieczenia

-

Leczenie ambulatoryjne, wizyty lekarskie

do wysokości sumy ubezpieczenia

jedna wizyta lekarska do 500 PLN

Leczenie stomatologiczne (Nagłe zachorowanie w postaci stanów zapalnych i bólowych lub Nieszczęśliwy wypadek)

1 000 PLN na cały Okres ubezpieczenia

-

Leczenie związane z ciążą i porodem (nie później niż do zakończenia 32 tygodnia ciąży; w przy­padku porodu pomoc medyczna udzielana jest matce i dziecku)

do wysokości sumy ubezpieczenia

-

Zakup lekarstw i środków opatrunkowych (w związku z Hospitalizacją, Leczeniem ambulatoryjnym i wizytami lekarskimi)

do wysokości sumy ubezpieczenia

-

Transport medyczny (do Placówki medycznej, między Placówkami medycznymi, z Placówki medycznej do miejsca zakwaterowania)

do wysokości sumy ubezpieczenia

1 000 PLN na cały Okres ubezpieczenia

Transport medyczny Ubezpieczonego do Miejsca zamieszkania lub do Placówki medycznej na terenie RP

do wysokości sumy ubezpieczenia

-

Transport zwłok Ubezpieczonego do miejsca pochówku na terenie RP

do wysokości sumy ubezpieczenia; limit na trumnę przewozową 6 000 PLN

-

Ubezpieczenie assistance:

Świadczenia w ramach sumy ubezpieczenia KL - na każdy Wypadek ubezpieczeniowy, o ile poniżej nie zaznaczono inaczej

Świadczenia zgodnie z OWU (§ 2.1 ust. 5)

Transport członków rodziny lub innej osoby towarzyszącej Ubezpieczonemu (Nagłe zachorowanie lub Nieszczęśliwy wypadek Ubezpieczonego)

do wysokości sumy ubezpieczenia

-

Opieka nad Niepełnoletnimi Dziećmi (Hospitalizacja rodzica lub opiekuna wskutek Nieszczęśliwego wypadku lub Nagłego zachorowania)

w przypadku organizacji do opieki osoby innej, niż wyznaczona, maksymalnie 3 dni do 1 500 PLN

-

Wizyta Członka rodziny (Hospitalizacja Ubezpieczonego powyżej 7 dni wskutek Nieszczęśliwego wypadku lub Nagłego zachorowania)

koszty zakwaterowania do 400 PLN za dobę, maksymalnie przez 7 dób

-

Kontynuacja Podróży zagranicznej Ubezpieczonego (poprawa stanu zdrowia Ubezpieczonego po Nieszczęśliwym wypadku lub Nagłym zachorowaniu)

do wysokości sumy ubezpieczenia

-

Zakwaterowanie na czas rekonwalescencji (zalecenie rekonwalescencji Ubezpieczonemu po Hospitalizacji wskutek Nieszczęśliwego wypadku lub Nagłego zachorowania)

nocleg w limicie 400 PLN za dobę, maksymalnie przez 3 dni

-

Przedłużenie ochrony ubezpieczeniowej

(z przyczyn dotyczących środka transportu)

bezpłatne przedłużenie ochrony maksymalnie do 48 godzin

-

Przekazywanie wiadomości (Wypadek ubezpieczeniowy, Choroba, strajk lub opóźnienie środka transportu powodujący zwłokę lub zmianę przebiegu Podróży zagranicznej)

tak

tak

Pokrycie kosztów poniesionych w związku z opóźnieniem Podróży zagranicznej (opóźnienia o co najmniej 6 godzin środka transportu)

600 PLN

-

Pomoc tłumacza (konflikt z prawem -odpowiedzialność za Szkodę rzeczową lub Szkodę na osobie)

2 000 PLN

-

Pomoc w przekazaniu kaucji (zdarzenie, za które Ubezpieczony może ponosić odpowiedzialność)

tak

-

Pomoc finansowa w przypadku utraty gotówki w wyniku Rozboju lub wymuszenia rozbójniczego

3 000 PLN

-

Pokrycie kosztów poszukiwań i ratownictwa

22 000 PLN na wszystkie Wypadki ubezpieczeniowe

Pomoc w razie konieczności wcześniejszego powrotu do Miejsca zamieszkania (Nagłe zachorowanie lub zgon Członka rodziny lub Kradzież z włamaniem lub Zdarzenie losowe w Miejscu zamieszkania)

do wysokości sumy ubezpieczenia

-

Zwrot kosztów niewykorzystanego karnetu lub SKI-Pass*(Nagłe zachorowanie lub nieszczęśliwy wypadek)

maksymalnie 600 PLN na wszystkie Wypadki ubezpieczeniowe

-

Świadczenia w przypadku zamknięcia tras zjazdowych*

60 PLN dzienne, maksymalnie 600 PLN, na wszystkie Wypadki ubezpieczeniowe

-

Zwrot kosztów wypożyczenia Sprzętu sportowego*(uszkodzenie Sprzętu sportowego - Zdarzenie losowe)

60 PLN dzienne, maksymalnie 600 PLN, na wszystkie Wypadki ubezpieczeniowe

-

Ubezpieczenie Bagażu podróżnego:

Bagaż podróżny objęty jest ochroną, jeśli znajduje się pod bezpośrednią opieką Ubezpieczonego lub został: powierzony Przewoźnikowi zawodowemu; oddany do przechowalni bagażu; pozostawiony w zamkniętym indywidualnym pomieszczeniu bagażowym na dworcu lub w hotelu albo w zamkniętym pomieszczeniu w miejscu zakwaterowania (z wyjątkiem namiotu); pozostawiony w zamkniętym bagażniku samochodowym lub dachowym. Ochrona w razie utraty, zniszczenia lub uszkodzenia Bagażu podróżnego (wskutek: Zdarzenia losowego; prowadzenia akcji ratowniczej w związku ze Zdarzeniem losowym; Rozboju; gdy Ubezpieczony był pozbawiony możliwości zaopiekowania się Bagażem podróżnym wskutek Nagłego zachorowania lub Nieszczęśliwego wypadku; Kradzieży albo zaginięcia - powierzenie Przewoźnikowi zawodowemu lub oddanie do przechowalni; Kradzieży z włamaniem - pozostawienie w zamkniętym pomieszczeniu bagażowym, miejscu zakwaterowania lub bagażniku samochodowym), w przypadku opóźnienia w jego dostarczeniu (co najmniej o 8 h od planowanego terminu dostarczenia).

Suma ubezpieczenia określona w polisie - na wszystkie Wypadki ubezpieczeniowe

Zniszczenie lub uszkodzenie albo utrata Bagażu podróżnego

do wysokości sumy ubezpieczenia; limit na: walizkę, neseser, torbę, plecak itp.  – do wartości 1 000 PLN, pamiątki do 500 PLN, franszyza redukcyjna 100 PLN

Opóźnienie dostarczenia Bagażu podróżnego

maksymalnie 600 PLN

 

Zniszczenie lub uszkodzenie albo utrata Sprzętu sportowego będącego elementem Bagażu podróżnego**

do wysokości sumy ubezpieczenia, franszyza redukcyjna 100 PLN (pomniejszenie kwoty odszkodowania)

-

Ubezpieczenie następstw Nieszczęśliwych wypadków:

Suma ubezpieczenia określona w polisie - na każdy Wypadek ubezpieczeniowy

Uraz ciała

do 100% sumy ubezpieczenia

Śmierć

100% sumy ubezpieczenia

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej osób fizycznych w życiu prywatnym:

Suma gwarancyjna określona w polisie - na wszystkie Wypadki ubezpieczeniowe

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym za Szkody na osobie

maksymalnie 100% sumy gwarancyjnej

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym za Szkody rzeczowa

maksymalnie 10% sumy gwarancyjnej, franszyza redukcyjna 600 PLN (pomniejszenie kwoty odszkodowania)

Ubezpieczenie Family assistance:

Suma ubezpieczenia wynosi 1500 zł na wszystkie Wypadki ubezpieczeniowe

-

Interwencja specjalisty w miejscu zamieszkania członka rodziny na terenie Rzeczypospolitej Polskiej

maksymalnie 1 zdarzenie ubezpieczeniowe do kwoty 600 PLN na cały Okres ubezpieczenia

-

Pomoc ślusarza w sytuacji awaryjnej (Wandalizm związany z Kradzieżą z włamaniem) w  Miejscu zamieszkania

maksymalnie 1 zdarzenie ubezpieczeniowe do kwoty 600 PLN na cały Okres ubezpieczenia

-

Wizyta lekarza lub pielęgniarki dla członka rodziny na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w razie Nieszczęśliwego wypadku

maksymalnie 1 wizyta do kwoty 1 000 PLN na cały Okres ubezpieczenia

-

Ryzyka uwzględnione w zakresie podstawowej ochrony ubezpieczeniowej

Sporty rekreacyjne

tak

tak

Praca umysłowa

tak

tak

Zaostrzenia lub powikłania Chorób przewlekłych

tak

tak

*Jeśli umowa ubezpieczenia przewiduje uprawianie Sportów zimowych wysokiego ryzyka lub Sportów ekstremalnych.

**Jeśli umowa ubezpieczenia przewiduje uprawianie Sportów wysokiego ryzyka, Sportów zimowych wysokiego ryzyka lub Sportów ekstremalnych.

Za dopłatą dodatkowej składki zakres podstawowej ochrony może zostać rozszerzony o niżej wskazane ubezpieczenia:

Zakres ubezpieczenia

Sumy ubezpieczenia (SU)/ limity odpowiedzialności w PLN dla zakresu terytorialnego: EUROPA, ŚWIAT (bez USA, Kanady, Japonii, Australii), ŚWIAT

Sumy ubezpieczenia (SU)/ limity odpowiedzialności w PLN dla zakresu terytorialnego: POLSKA

Ubezpieczenie kosztów rezygnacji z wyjazdu albo kosztów skrócenia wyjazdu:

Suma ubezpieczenia określona w polisie (maksymalnie 20 000 PLN na Ubezpieczonego)

Suma ubezpieczenia określona w polisie (maksymalnie 10 000 PLN na Ubezpieczonego)

Zwrot kosztów, jakimi Ubezpieczony został obciążony przez Organizatora Wyjazdu w razie rezygnacji z Wyjazdu lub skrócenia Wyjazdu z przyczyn losowych wg OWU

rezygnacja z wyjazdu - zwrot do 100% kosztów w przypadku przyczyn ujętych w katalogu powodów rezygnacji zgodnie z § 9.1 ust. 2 pkt 1 OWU i do 80% kosztów w przypadku przyczyn spoza katalogu; skrócenie wyjazdu - zwrot kosztów w przypadku przyczyn ujętych w katalogu powodów skrócenia wyjazdu zgodnie z § 9.1 ust. 6 OWU

Ubezpieczenia zniesienia udziału własnego za szkody w Wynajętym samochodzie (nie starszy niż 10 lat, o masie do 3,5 t, przewożący do 9 osób, z ważnymi badaniami technicznymi)

Suma ubezpieczenia wynosi 5000 zł - na wszystkie Wypadki ubezpieczeniowe

-

Ubezpieczenie assistance w Podróży zagranicznej Samochodem (nie starszy niż 10 lat, o masie do 3,5 t, przewożący do 9 osób, z ważnymi badaniami technicznymi):

Limity odpowiedzialności na każdy Wypadek ubezpieczeniowy  dla poszczególnych usług assistance

-

Naprawa na miejscu (Awaria lub Wypadek)

do równowartości kwoty 1000 PLN

-

Holowanie (Awaria lub Wypadek oraz brak możliwości naprawy na miejscu)

do równowartości kwoty 1000 PLN

-

Świadczenie zamienne (Kradzież, Zniszczenie Samochodu lub Unieruchomienie):

1. Pokrycie kosztów hotelu (naprawa przekracza 24 h) albo

2. Pokrycie kosztów kontynuacji Podróży zagranicznej albo kosztów powrotu (naprawa przekracza 48 h) albo

3. Pokrycie kosztów wynajmu Samochodu zastępczego (naprawa przekracza 24 h)

1. nocleg w limicie do 400 PLN za dobę, maksymalnie za 3 doby (Unieruchomienie)/ maksymalnie 2 doby (Kradzież lub Zniszczenie Samochodu) albo

2. koszt biletu kolejowego, autobusowego lub lotniczego albo

3. koszt wynajmu Samochodu zastępczego - maksymalnie za 3 doby

-

Parking strzeżony (Awaria lub Wypadek)

maksymalnie za 3 doby

-

Powrót po naprawiony (naprawa przekracza 48 h) lub odnaleziony Samochód

koszt biletu kolejowego, autobusowego lub lotniczego

-

Kierowca zastępczy (pokrycie kosztu transportu kierowcy do miejsca pobytu Ubezpieczonego) na zasadach opisanych w § 7.1 ust. 3 pkt 6

koszt biletu kolejowego, autobusowego lub lotniczego

-

Złomowanie Samochodu

do 400 PLN

-

Transport przyczepy

do 1000 PLN

-

Zwrot kosztów pomocy w razie unieruchomienia na autostradzie

do wysokości poniesionych kosztów

-

Usługi informacyjne

tak

-

W zależności od wskazanego we wniosku o ubezpieczenie celu Podróży (sport/ praca), ochrona w zakresie podstawowym lub rozszerzonym może zostać uzupełniona o następujące dodatkowe ryzyka:

Sport

· Sporty wysokiego ryzyka

· Sporty zimowe wysokiego ryzyka - rozszerzenie o to ryzyko oznacza również objęcie ochroną w zakresie Sportów wysokiego ryzyka

· Sporty ekstremalne - rozszerzenie o to ryzyko oznacza również objęcie ochroną w zakresie Sportów wysokiego ryzyka i Sportów zimowych wysokiego ryzyka

Praca

· Praca fizyczna

· Praca fizyczna wysokiego ryzyka - rozszerzenie o to ryzyko oznacza również objęcie ochroną w zakresie Pracy fizycznej

 

Drukuj