Rozliczenia podatkowe

Nasz bank ma obowiązek przekazywać wybrane informacje podatkowe o klientach do innych organów. Zapoznaj się z regulacjami, które nas obowiązują FATCA, MDR, CRS.

Odbieraj informacje podatkowe w serwisie internetowym iPKO

PIT-11 oraz IFT-1 za 2021 r. i kolejne lata w serwisie internetowym iPKO - będą one tam dostępne 6 lat od momentu ich udostępnienia.

Grafika w kafelku PIT-11

PIT-11

udostępniamy klientom, którzy mają przychody m.in. z:

 • rent i emerytur zagranicznych
 • odszkodowań
 • umorzonych pożyczek i kredytów

Grafika w kafelku IFT-1

IFT-1

udostępniamy klientom, którzy mieszkają poza Polską (nierezydentom) i mają przychody m.in. z:

 • wypłaconych odsetek
 • wypłaconych dywidend

Grafika do linku

Dzięki technologii blockchain Twoje dane są bezpieczne i poufne. Dodatkowo jest to bardziej ekologiczne rozwiązanie, gdyż możemy wysłać dokumenty bez używania papieru.

PIT-11 - najczęściej zadawane pytania

  • Kwoty wykazane w PIT-11 powinieneś odpowiednio uwzględnić w swoim rocznym zeznaniu podatkowym.
  • Szczegółowe informacje na temat obowiązków podatkowych uzyskasz na infolinii Krajowej Informacji Skarbowej lub w swoim Urzędzie Skarbowym.
 • Do Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie.
  • Stawka podatku dla przychodów uzyskiwanych w pierwszym progu podatkowym wynosi 12%.
  • Stawka podatku dla przychodów uzyskanych powyżej pierwszego progu podatkowego, tj. powyżej 120.000 zł wynosi 32%.
 • Szczegółowe informacje na temat wypełniania deklaracji podatkowych (w tym dotyczących przychodów uzyskanych przez osobę zmarłą) uzyskasz na infolinii Krajowej Informacji Skarbowej lub w swoim Urzędzie Skarbowym.
  • Bank jest zobowiązany zaprezentować przychody/dochody otrzymane w walutach obcych w złotych polskich, w związku z tym każdy przelew zagraniczny przelicza według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu zgodnie z art. 11a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
  • Dodatkowo, jeśli Twoje świadczenie pochodzi m.in. z Belgii, Holandii, Stanów Zjednoczonych, Kanady, Danii, Norwegii lub Finlandii i bank posiada informację o stawce lub kwocie podatku potrącanego za granicą, wówczas wykazuje przychód/dochód z tytułu emerytury/renty zagranicznej w wartości brutto, tj. uwzględniając w kwocie przychodu/dochodu fakt opodatkowania przedmiotowych przychodów w kraju pochodzenia.
 • W przypadku, gdy uzyskujesz przychody z więcej niż jednego tytułu do objęcia obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacana jest od każdego z tych tytułów odrębnie.
  Fakt poboru składki na ubezpieczenie zdrowotne od polskiej emerytury lub renty nie zwalnia Cię
  z obowiązku opłacania składki od emerytury/renty zagranicznej.
 • W zakresie poboru składki na ubezpieczenie zdrowotne przepisy UE odsyłają do ustawodawstwa kraju, gdzie osoba otrzymująca emeryturę/rentę z zagranicy ma miejsce zamieszkania, a więc do przepisów polskich. Ponadto, jeżeli masz wątpliwości odnośnie pobrania składki zdrowotnej w kraju, z którego pochodzi emerytura/renta, możesz zwrócić się po wyjaśnienia do instytucji zagranicznej wypłacającej to świadczenie.
 • Bank pobiera składkę na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 9% kwoty emerytury lub renty.
 • Do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Polsce, który przekazuje ją do Narodowego Funduszu Zdrowia.
 • Tak, składka na ubezpieczenie zdrowotne pobierana przez bank jest prezentowana w PIT11, w poz. 122,
  w wysokości 9% kwoty emerytury/renty z zagranicy.
 • Jeśli Twoje świadczenie, zgodnie z umową o unikaniu podwójnego opodatkowania, jest opodatkowane tylko w innym kraju niż Polska, to mając na uwadze interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną przez Ministra Finansów bank nie prezentuje takiego przychodu (dochodu) z tytułu emerytury/renty z zagranicy w PIT-11. Jednakże bank prezentuje w PIT-11 pobraną od takiego świadczenia składkę na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 9% emerytury/renty z zagranicy.
  • Bank pobierając składkę na ubezpieczenie zdrowotne od emerytury/renty otrzymywanej z zagranicy działa na podstawie przepisów ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
  • W przypadku, gdy nie zgadzasz się z poborem składki na ubezpieczenie zdrowotne od otrzymywanej przez Ciebie emerytury/renty z zagranicy lub masz wątpliwości z nim związane skontaktuj się z Narodowym Funduszem Zdrowia. Jeśli przedstawisz dokumenty, w których Narodowy Fundusz Zdrowia stwierdzi, że pobór składki od otrzymywanego przez Ciebie świadczenia z zagranicy jest niezasadny, bank zaprzestanie przedmiotowego działania.
 • Zapadłe i umorzone na podstawie zawartej umowy ugody odsetki od kredytu stanowią zgodnie z prawem podatkowym przychód podatnika, co potwierdzają także liczne interpretacje prawa podatkowego wydane przez Ministra Finansów. W konsekwencji kwoty wykazane w PIT–11 powinny zostać wykazane w rubryce „Inne źródła” rocznego zeznania podatkowego.
 • Kwoty wykazane w PIT–11 należy uwzględnić w rubryce „Inne źródła” rocznego zeznania podatkowego PIT. Szczegółowe informacje na temat wypełniania deklaracji podatkowych uzyskasz na infolinii Krajowej Informacji Podatkowej lub w swoim Urzędzie Skarbowym.
 • Podatek należy zapłacić na mikrorachunek podatkowy, który jest indywidualnym rachunkiem podatkowym, przypisanym do konkretnego podatnika. W celu uzyskania swojego mikrorachunku skorzystaj z generatora znajdującego się na stronie internetowej podatki.gov.pl, bądź udaj się do dowolnego Urzędu Skarbowego.
 • Żeby dostać od nas PIT-11 w serwisie internetowym iPKO musisz mieć:
  • aktywny dostęp do serwisu internetowego iPKO,
  • poprawny numer PESEL podany w banku,
  • adres email i/lub numer telefonu komórkowego zarejestrowany w banku.
  O udostępnieniu PIT-11 w serwisie internetowym iPKO poinformujemy Cię w wiadomości SMS lub e-mail.
 • W serwisie internetowym iPKO wejdź w Moje sprawy -> Dokumenty do pobrania -> Zestawienia -> Dokumenty PIT..
 • Tak. 
  Dokument ma identyczne pola, jak PIT-11 przesyłany w formie papierowej. Dodatkowo elektroniczny PIT-11 ma kwalifikowaną pieczęć elektroniczną banku oraz kwalifikowany elektroniczny znacznik czasu.
 • Tak. 
  Elektroniczny PIT-11 zapisywany jest na trwałym nośniku z wykorzystaniem technologii blockchain. Dzięki temu dokument możesz pobrać w dowolnym momencie ze strony internetowej banku (zakładka eDokumenty w stopce strony) lub ze strony internetowej Krajowej Izby Rozliczeniowej, nawet jeśli nie będziesz już klientem banku. Potrzebujesz do tego jedynie numeru hash. Znajdziesz go w wiadomości SMS lub e-mail z informacją o udostępnieniu PIT-11 w serwisie internetowym iPKO.
 • Nie.
  PIT-11 udostępniany w serwisie internetowym iPKO jest jedynym egzemplarzem dla klienta. Nie wysyłamy dodatkowego egzemplarza papierowo.

IFT-1/IFT-2 - najczęściej zadawane pytania

 • Są to obowiązkowe informacje, wysyłane nierezydentom ze względu na uzyskany w Polsce przychód, m.in. z tytułu odsetek.
  IFT-1 jest wysyłana osobom fizycznym, zaś IFT-2 osobom prawnym.
  • IFT-1 jest to informacja przesyłana do osób fizycznych niemających w Polsce miejsca zamieszkania z tytułu wypłaconych m.in.: odsetek, dywidend i należności licencyjnych.
  • IFT-2 jest to informacja przesyłana do osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terytorium Polski z tytułu wypłaty m.in.: odsetek, dywidend i należności licencyjnych.
 • Przekazany przez bank formularz nie wymaga rozliczenia z polskimi organami podatkowymi. Został przygotowany w celach informacyjnych. Dokument może natomiast posłużyć do wykazania przed organem podatkowym kraju Twojej rezydencji podatkowej, w jakiej kwocie podatek został pobrany w Polsce i odpowiedniego rozliczenia w tym zakresie.
 • IFT-1 jest wysyłany do wszystkich współwłaścicieli rachunku mających status nierezydenta. W niniejszej informacji prezentowane są przychody i podatki dotyczące odrębnie każdego ze współwłaścicieli (nierezydentów).
 • Tak, bez względu na kwotę uzyskanego przychodu bank jest zobowiązany do wystawienia IFT-1. Niniejsze zostało potwierdzone w stanowisku wyrażonym przez Ministra Finansów.
 • Tak, pobrany podatek jest prawidłowy. Wynika to m.in. z art. 63 §1a Ordynacji podatkowej, który w odniesieniu do opodatkowania odsetek od środków pieniężnych (tj. m.in. opodatkowania odsetek od lokat bankowych) wprowadza zasadę, że kwotę podatku zaokrągla się do pełnych groszy w górę.
  • Możesz złożyć w banku certyfikat rezydencji podatkowej. Bank będzie mógł wówczas obniżyć stawkę podatku, bądź zastosować zwolnienie z opodatkowania  zgodnie z właściwą umową o unikaniu podwójnego opodatkowania (przy uwzględnieniu obowiązujących w Polsce przepisów prawa podatkowego).
  • Jeżeli bank nie posiada złożonego przez Ciebie certyfikatu rezydencji, zastosuje stawkę podstawową (19% lub 20%).
  • Uwaga! Certyfikat rezydencji złożony w banku ma termin obowiązywania taki, jaki został w nim wskazany. Jeżeli na certyfikacie nie wskazano okresu obowiązywania, to jest on ważny 12 miesięcy od dnia wystawienia.
  • Certyfikat rezydencji wystawiony w języku innym niż język angielski, musi być przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego lub Konsula RP.
 • Żeby dostać od nas IFT-1 w serwisie internetowym iPKO musisz mieć:
  • aktywny dostęp do serwisu internetowego iPKO,
  • poprawny numer PESEL lub numer dokumentu tożsamości podany w banku,
  • adres email i/lub numer telefonu komórkowego zarejestrowany w banku.
  O udostępnieniu IFT-1 w serwisie internetowym iPKO poinformujemy Cię w wiadomości SMS lub e-mail.
 • W serwisie internetowym iPKO wejdź w Moje sprawy -> Dokumenty do pobrania -> Zestawienia -> Dokumenty PIT.
 • Tak.
  Dokument ma identyczne pola, jak IFT-1 przesyłany w formie papierowej. Dodatkowo elektroniczny IFT-1 ma kwalifikowaną pieczęć elektroniczną banku oraz kwalifikowany elektroniczny znacznik czasu.
 • Tak.
  Elektroniczny IFT-1 zapisywany jest na trwałym nośniku z wykorzystaniem technologii blockchain. Dzięki temu dokument możesz pobrać w dowolnym momencie ze strony internetowej banku (zakładka eDokumenty w stopce strony) lub ze strony internetowej Krajowej Izby Rozliczeniowej, nawet jeśli nie będziesz już klientem banku. Potrzebujesz do tego jedynie numeru hash. Znajdziesz go w wiadomości SMS lub e-mail z informacją o udostępnieniu IFT-1 w serwisie internetowym iPKO.
 • Nie.
  IFT-1 udostępniany w serwisie internetowym iPKO jest jedynym egzemplarzem dla klienta. Nie wysyłamy dodatkowego egzemplarza papierowo.
 • Nie.
  W serwisie internetowym iPKO udostępnimy informacje podatkowe tylko osobom fizycznym. Osoby prawne swoje informacje podatkowe IFT-2 dalej będą dostawać tradycyjnie listem poleconym. Pracujemy nad rozszerzeniem usługi.

PIT-8C - najczęściej zadawane pytania

 • Do końca lutego roku następującego po roku podatkowym, w którym uzyskano przychód.
  • Jeżeli jesteś klientem Biura Maklerskiego PKO Banku Polskiego i korzystasz z serwisu PKO supermakler oraz Biuro Maklerskie otrzymało Twoją zgodę na otrzymanie deklaracji drogą elektroniczną (ePIT), w pierwszej kolejności sprawdź czy PIT-8C nie został już udostępniony w przeglądarkowym serwisie PKO supermakler.
  • Jeżeli jesteś klientem Biura Maklerskiego PKO Banku Polskiego, ale nie posiada ono Twojej zgody na otrzymywanie deklaracji drogą elektroniczną, otrzymasz PIT-8C listem poleconym na ostatni wskazany przez Ciebie adres korespondencyjny, w minionym roku podatkowym. Gdyby czas oczekiwania na przesyłkę wydłużał się, skontaktuj się z najbliższym Oddziałem PKO Banku Polskiego.
  • PIT-8C nie jest zeznaniem podatkowym - to jedynie informacja, która jest wystawiana przez dokonujące wypłat świadczeń jednostki (np. banki) oraz stanowi pomoc w weryfikacji rocznego zeznania podatkowego (PIT-38) i ustaleniu łącznej kwoty podatku.
  • Szczegółowe informacje na temat obowiązującego od 2019 roku nowego sposobu rozliczania zeznań podatkowych PIT-38 (usługa „Twój ePIT”), uzyskasz na infolinii Krajowej Informacji Skarbowej lub w swoim Urzędzie Skarbowym.
 • Tak
 • Udaj się do najbliższego Punktu Obsługi Klienta Biura Maklerskiego lub Punktu Usług Maklerskich, tam otrzymasz duplikat 
  PIT-8C po wniesieniu opłaty zgodnej z tabelą opłat, lub wyślij (listownie lub mailowo na adres: bm@pkobp.pl) prośbę o wystawienie duplikatu informacji wraz ze zgodą na potrącenie opłaty z rachunku inwestycyjnego, w wysokości zgodnej z tabelą opłat(jeśli znajdują się na nim środki pieniężne) lub przekaż odpowiednią kwotę na rachunek Biura Maklerskiego 41102010680000100200000208 z dopiskiem w tytule: „opłata duplikat PIT-8C”.

  Jeśli posiadasz dostęp do przeglądarkowego serwisu PKO supermakler, wyślij elektroniczny wniosek o wygenerowanie duplikatu PIT-8C (menu Wnioski → przycisk Złóż nowy wniosek → Usługi dodatkowe → Wydanie duplikatu PIT-8C).
 • Dla dochodów ze sprzedaży papierów wartościowych wykazanych w części D i E PIT-8C, ujętych przez klienta w zeznaniu PIT-38 obowiązuje stawka 19%.
 • Tak, od 2019 r. obowiązują nowe przepisy, które ułatwiają podatnikom roczne rozliczenie podatku dochodowego.

  W ramach tej zmiany, Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) wypełnia za podatników i udostępnia zeznania podatkowe PIT-38. Sporządzone przez KAS zeznanie podatkowe będzie aktywne na portalu podatkowym od dnia 15 lutego do dnia 30 kwietnia.

  Po zalogowaniu się do portalu podatkowego, będziesz mógł:
  • zweryfikować i/lub zaakceptować przygotowane zeznanie;
  • zmodyfikować i/lub zaakceptować przygotowane zeznanie;
  • odrzucić przygotowane zeznanie i samodzielnie złożyć zeznanie do Urzędu Skarbowego.
  W przypadku nie podjęcia żadnej z wymienionych aktywności, do czasu upływu terminu na złożenie zeznania rocznego, tj. do końca kwietnia, zeznanie przygotowane przez KAS zostanie automatycznie zaakceptowane i będzie równoznaczne ze złożeniem przez Ciebie rocznego zeznania PIT.

  Szczegółowe informacje na temat wypełniania deklaracji podatkowych uzyskasz na infolinii Krajowej Informacji Skarbowej lub w swoim Urzędzie Skarbowym.
 • Podatek należy zapłacić na mikrorachunek podatkowy, który jest indywidualnym rachunkiem podatkowym, przypisanym do konkretnego podatnika. W celu uzyskania swojego mikrorachunku skorzystaj z generatora znajdującego się na stronie internetowej podatki.gov.pl, bądź udaj się do dowolnego Urzędu Skarbowego.
 • Reklamację możesz:
  • złożyć pisemnie, osobiście w Punkcie Obsługi Klienta Biura Maklerskiego lub Punkcie Usług Maklerskich, lub
  • wysłać listownie na adres Biura Maklerskiego z dopiskiem „reklamacja PIT-8C”, lub
  • wysłać e-mail na adres bm@pkobp.pl podając w tytule: „reklamacja PIT-8C”.
  • Bank wysyła informacje podatkowe do Urzędu Skarbowego wyznaczonego na podstawie adresu zamieszkania klienta, aktualnego w banku/Biurze Maklerskim na dzień 31 grudnia roku, którego dotyczy informacja. Nie martw się, nawet jeżeli Twój formularz został przekazany do niewłaściwego Urzędu Skarbowego, Urzędy Skarbowe mają obowiązek przekazania między sobą informacji, zgodnie z aktualnym miejscem zamieszkania podatnika bez konieczności dokonywania korekt PIT-8C.
  • Jeżeli miejsce Twojego zamieszkania lub adres korespondencyjny uległy zmianie, koniecznie poinformuj o tym Biuro Maklerskie w celu aktualizacji danych adresowych.