Wskaźnik referencyjny WIRON zastępuje WIBOR i WIBID

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) opublikowała tzw. Mapę Drogową, która omawia, jak wskaźnik WIRON (Warsaw Interest Rate Overnight) zastąpi wskaźniki referencyjne WIBOR i WIBID. Reforma wskaźników referencyjnych zostanie wprowadzona do końca 2027 r.

 

 • 1 stycznia 2028 r. zostaną wycofane wskaźniki WIBOR i WIBID
 • Banki mogą stosować wskaźnik referencyjny WIRON do określania stóp oprocentowania kredytów konsumenckich i hipotecznych – według komunikatu KNF z 13 lutego 2023 r.

Pytania i odpowiedzi

 • Wskaźnik referencyjny to indeks wykorzystywany do ustalania oprocentowania zmiennego, które stosuje się do ustalenia wysokości kwoty do zapłaty z tytułu:

  • umowy finansowej (np. kredytu hipotecznego)
  • instrumentu finansowego (np. instrumentu pochodnego na stopę procentową)
  • pomiaru wyniku funduszu inwestycyjnego

  Na podstawie wskaźników referencyjnych:

  • banki wyznaczają oprocentowanie kredytów, lokat, produktów strukturyzowanych, papierów dłużnych i innych instrumentów finansowych
  • strony umów mogą określać swoje wzajemne zobowiązania i rozliczać transakcje

  Wskaźnikami referencyjnymi stosowanymi na polskim rynku są m.in. wskaźniki WIBOR, WIBID, WIRON, LIBOR, EURIBOR. 

 • Wskaźnik referencyjny WIRON wyznacza GPW Benchmark (administrator wskaźników referencyjnych w rozumieniu Rozporządzenia BMR) na podstawie danych o transakcjach depozytowych.

  WIRON opisuje średni poziom stóp procentowych transakcji, które:

  • są w PLN
  • mają termin spłaty O/N (overnight, czyli taki, gdzie czas na spłatę zaczyna się w dniu transakcji, a kończy się następnego dnia roboczego
  • są zawarte przez instytucje kredytowe, finansowe i duże przedsiębiorstwa z podmiotami, które przekazują do GPW Benchmark dane do wyznaczenia wskaźnika

  Indeksy składane WIRON1M, WIRON3M i WIRON6M Stopa Składana to stopy procentowe, które w uproszczeniu są obliczane metodą procentu składanego z wartości wskaźnika WIRON w poszczególnych dniach roboczych w określonym czasie.

  GPW Benchmark gwarantuje, że:

  • dany wskaźnik referencyjny dokładnie opisuje sytuację ekonomiczną
  • dane, na podstawie których oblicza się wskaźnik są kompletne i rzetelne

  Szczegóły wyznaczania wskaźnika referencyjnego na stronie GPW Benchmark w zakładce Indeksy transakcyjne

  • Na WIBOR składają się min. oczekiwania i przewidywania rynkowe, co do kształtowania się w przyszłości stóp procentowych
  • WIRON oblicza się na podstawie zawartych transakcji depozytowych overnight na określonym rynku

  Wskaźnik WIRON i jego indeksy składane nie reagują tak samo na zmiany i przewidywania wysokości stóp procentowych jak wskaźnik WIBOR.

 • Mapa Drogowa zawiera harmonogram prac związanych ze zmianą wskaźników – według niej reforma w Polsce ma zostać zrealizowana do końca 2027 r.

 • WIBOR zmieni się na WIRON zgodnie z warunkami umowy lub na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów. O ewentualnych zmianach w umowach będziemy informować na bieżąco. 

 • Zastosowanie wskaźnika WIRON w miejsce wskaźnika WIBOR może obniżyć lub podwyższyć oprocentowanie. Nie mamy wpływu na kształtowanie się wysokości wskaźnika WIRON.

 • Narodowa Grupa Robocza (NGR) powstała ze względu na reformę wskaźników referencyjnych. Ma zapewnić wiarygodność i uczciwość przy opracowaniu i stosowaniu nowego wskaźnika. W jej skład wchodzą, m.in.: przedstawiciele Ministerstwa Finansów, Narodowego Banku Polskiego, Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) i banków.