Lista opublikowanych wskaźników GRI Standards

Wskaźnik GRIOpis
102-1Nazwa organizacji
102-2Opis działalności organizacji, główne marki, produkty i/lub usługi
102-3Lokalizacja głównej siedziby
102-4Lokalizacja działalności operacyjnej
102-5Forma własności i forma prawna
102-6Obsługiwane rynki
102-7Skala działalności
102-8Dane dotyczące pracowników oraz innych osób świadczących pracę na rzecz organizacji
102-9Łańcuch dostaw
102-10Znaczące zmiany w raportowaniu w organizacji i jej łańcuchu dostaw
102-11Zasada ostrożnościowa i podejście
102-12Zewnętrzne inicjatywy popierane przez organizację
102-13Członkostwo w stowarzyszeniach i organizacjach
102-14Oświadczenie kierownictwa najwyższego szczebla (list Prezesa Zarządu banku)
102-16Wartości organizacji, kodeks etyki, zasady i normy zachowań
102-18Struktura zarządzania
102-40Lista grup interesariuszy
102-41Układy zbiorowe pracy
102-42Identyfikacja i selekcja interesariuszy
102-43Podejście do angażowania interesariuszy
102-44Kluczowe tematy i problemy poruszane przez interesariuszy
102-45Jednostki ujęte w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych
102-46Definiowanie zawartości i granic raportu
102-47Lista istotnych tematów do raportowania
102-48Korekty informacji z poprzednich raportów
102-49Zmiany w sposobie raportowania
102-50Okres raportowania
102-51Data publikacji ostatniego raportu
102-52Cykl raportowania
102-53Osoba do kontaktu: esg@pkobp.pl
102-54Stwierdzenie dotyczące raportowania zgodnie z zasadami GRI
102-55Indeks treści GRI
102-56Zewnętrzna weryfikacja
205-1Obszary biznesowe potencjalnie narażone na zachowania korupcyjne
205-3Liczba potwierdzonych przypadków korupcji
302-1Zużycie energii w organizacji
302-3Intensywność zużycia energii
302-4Zmniejszenie zużycia energii
303-1v16Konsumpcja wody
305-1Bezpośrednie (Zakres 1) emisje gazów cieplarnianych
305-2Pośrednie (Zakres 2) emisje gazów cieplarnianych
305-3Inne pośrednie (Zakres 3) emisje gazów cieplarnianych
305-4Natężenie emisji gazów cieplarnianych
305-5Redukcja emisji gazów cieplarnianych
306-2Odpady według rodzaju i metody postępowania
307-1Naruszenia ustaw i regulacji środowiskowych
401-1Nowozatrudnieni i rotacja pracowników
401-2Świadczenia dla pracowników na umowę o pracę (wobec umów czasowych/części etatu)
401-3Urlopy macierzyńskie
402-1Minimalne okresy ogłaszania zmian operacyjnych
403-1System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy
403-2Identyfikacja zagrożeń, ocena ryzyka i badanie incydentów
403-3Usługi medycyny pracy
403-4Udział pracowników, konsultacje i komunikacja ws. usług medycyny pracy
403-5Szkolenia pracowników dot. bezpieczeństwa i higieny pracy
403-6Promocja zdrowia pracowników
403-7Prewencja i łagodzenia skutków BHP bezpośrednio wynikających z relacji pracy
403-8Pracownicy objęci systemem bezpieczeństwa i higieny pracy
403-9Urazy związane z pracą
403-10Choroby zawodowe
404-1Średnia liczba godzin szkoleń w roku na pracownika
404-2Programy podnoszenia kwalifikacji pracowników i programy przekwalifikowania
404-3Odsetek pracowników podlegających regularnym ocenom wydajności i rozwoju kariery
405-1Różnorodność organów zarządzających i pracowników
405-2Stosunek wynagrodzenia podstawowego i wynagrodzenia kobiet do mężczyzn
407-1Dostawcy o wysokim poziomie ryzyka ograniczenia wolności zrzeszania się i układów zbior.
414-1Nowi dostawcy, którzy byli sprawdzeni pod względem kryteriów społecznych
414-2Negatywne efekty społeczne w łańcuchu dostaw i podjęte działania
417-1Wymagania dotyczące informacji i oznakowania produktów i usług
417-2Incydenty braku zgodności wymagań dot. informacji i oznakowania produktów i usług
417-3Incydenty braku zgodności komunikacji marketingowej
Drukuj