I Fundusze PKO Portfele Inwestycyjne – sfio oraz PKO Parasolowym – fio w kanałach zdalnych

Do 30 czerwca 2019 r. w iPKO można otworzyć rejestry oraz nabyć jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych bez opłat. Zniesienie opłat obejmuje: 

I. Fundusz Portfele Inwestycyjne – sfio:
Każdą wpłatę na fundusz w postaci:

 • Zlecenia stałego - zrealizowaną z modułu Inwestycje lub z modułu Transakcje jako Przelew na Fundusz Inwestycyjny 
 • Zlecenia otwarcia rejestru i nabycia - zrealizowaną z modułu Inwestycje
 • Zlecenia nabycia dodatkowego - zrealizowaną z modułu Inwestycje
 • Przeniesienia - zrealizowaną z modułu Inwestycje

zrealizowaną serwisie internetowym iPKO lub serwisie internetowym Inteligo.

II. Fundusz Parasolowy – fio:
Każdą wpłatę na fundusz w postaci:

 • Zlecenia stałego - zrealizowaną z modułu Inwestycje lub z modułu Transakcje jako Przelew na Fundusz Inwestycyjny
 • Zlecenia otwarcia rejestru i nabycia - zrealizowaną z modułu Inwestycje
 • Zlecenia nabycia dodatkowego - zrealizowaną z modułu Inwestycje
 • Przeniesienia - zrealizowaną z modułu Inwestycje

złożoną wyłącznie poprzez serwis internetowy iPKO lub serwis internetowy Inteligo.

Przelewy lub zlecenia stałe na Fundusze realizowane poza wskazanymi powyżej sekcjami nie zostaną objęte promocją.

II Fundusz PKO Portfele Inwestycyjne – sfio w oddziałach PKO Banku Polskiego.

Do 30 czerwca 2019 r. można  w oddziałach Banku otworzyć rejestry  i dokupić Fundusz Portfele Inwestycyjne z obniżoną z 2,00% do 1,00% opłatą za nabycie.
Promocja dotyczy każdej wpłaty na fundusz zrealizowanej w oddziale Banku w postaci:

 1. Zlecenia stałego
 2. Otwarcia rejestru z nabyciem
 3. Nabycia dodatkowego

III Fundusz PKO Parasolowy –fio w oddziałach PKO Banku Polskiego

Promocja polega na zwolnieniu z opłaty za nabycie każdej wpłaty na podane poniżej subfundusze PKO Parasolowy – fio otwarte za pośrednictwem oddziału Banku lub iPKO:

 • PKO Papierów Dłużnych Plus
 • PKO Obligacji Długoterminowych

Promocja dotyczy wyłącznie jednostek uczestnictwa kategorii A i A1.

IV WPI Akcjomat I i Akcjomat II

Promocja dotyczy zmniejszenia opłaty za otwarcie rejestrów Akcjomatu z 2,00% do 1,00% wynikających ze zleceń złożonych  w oddziałach PKO Banku Polskiego.

Należy pamiętać, że Promocją objęte zostaną tylko wpłaty bezpośrednie zaksięgowane na rachunku nabyć Subfunduszu w okresie od 1 kwietnia 2019 r. do 30 czerwca 2019 r. (aby skorzystać z Promocji należy złożyć zlecenie nabycia jednostek uczestnictwa najpóźniej w dniu 27 czerwca 2019 r.) oraz zlecenia przeniesienia, złożone w okresie od 1 kwietnia 2019 r. do 30 czerwca 2019 r.

Regulamin promocji na funduszach jest jedynym dokumentem określającym zasady Promocji i należy z nim się zapoznać przed złożeniem zlecenia. 

Warunkiem nabycia produktu jest zawarcie Umowy o świadczenie usług inwestycyjnych przez PKO Bank Polski SA. Produkt skierowany do Klientów w wieku od 18 lat, którzy nie ukończyli 80 roku życia i dla których został uznany za odpowiedni w rozumieniu regulacji MiFID. Więcej informacji na temat produktu, w tym Taryfa prowizji i opłat bankowych oraz „Broszura informacyjna o wymogach MiFID dla Klientów PKO Banku Polskiego SA” w oddziałach Banku oraz na stronie www.pkobp.pl.

Fundusze inwestycyjne nie gwarantują osiągnięcia założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku z inwestycji. Należy liczyć się z możliwością utraty wpłaconych środków.