Zasady obowiązujące do 31 grudnia 2022 r.

PKO Inwestomat to bezpłatna usługa doradztwa inwestycyjnego, w ramach której nie płacisz też za zakup jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych. Z PKO Inwestomatu skorzystasz w serwisie internetowym iPKO, aplikacji mobilnej IKO oraz oddziale PKO Banku Polskiego.

Sprawdź

Program Inwestycyjny Autolokacja III – nie płacisz za przystąpienie do Programu Inwestycyjnego Autolokacja III w serwisie internetowym iPKO, aplikacji mobilnej IKO oraz oddziale PKO Banku Polskiego.

Sprawdź 

WPI Akcjomat III i WPI Akcjomat IV - nie płacisz za otwarcie online Akcjomatu III i Akcjomatu IV w serwisie internetowym iPKO i aplikacji mobilnej IKO.

Sprawdź

Pakiet Emerytalny PKO TFInie płacisz za otwarcie Pakietu Emerytalnego PKO TFI w serwisie internetowym iPKO i aplikacji mobilnej IKO oraz w ramach bezpłatnej usługi doradztwa inwestycyjnego w PKO Inwestomacie, z którego skorzystasz w serwisie internetowym iPKO, aplikacji mobilnej IKO lub w oddziale PKO Banku Polskiego.

Dodatkowo: Jeśli jesteś Uczestnikiem PPK w PKO TFI nie płacisz również za otwarcie Pakietu Emerytalnego PKO TFI w oddziałach banku.

Sprawdź

Fundusze inwestycyjne w ramach PKO Portfele Inwestycyjne - specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty - w serwisie internetowym iPKO oraz aplikacji mobilnej IKO nie płacisz za:

 • Otwarcie i zakup jednostek uczestnictwa
 • Zlecenie stałe realizowane w sekcji Inwestowanie i Płatności
 • Zakup dodatkowy realizowany w sekcji Inwestowanie
 • Przeniesienie (Zamianę)

Sprawdź

 

Fundusze inwestycyjne w ramach PKO Parasolowego – fundusz inwestycyjny otwarty - w serwisie internetowym iPKO oraz aplikacji mobilnej IKO nie płacisz za:

 • Otwarcie i zakup jednostek uczestnictwa
 • Zlecenie stałe realizowane w sekcji Inwestowanie i Płatności
 • Zakup dodatkowy realizowany w sekcji Inwestowanie
 • Przeniesienie (Zamianę)
 • Konwersję (Zamianę)

Sprawdź

Fundusz PKO Zabezpieczenia Emerytalnego  - specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty (jednostka uczestnictwa kat. A poza Pakietem Emerytalnym) w serwisie internetowym iPKO oraz aplikacji mobilnej IKO nie płacisz za:

 • otwarcie i zakup jednostek uczestnictwa
 • zlecenie stałe realizowane w sekcji Inwestowanie i Płatności
 • zakup dodatkowy realizowany w sekcji Inwestowanie
 • przeniesienie (zamianę)

Sprawdź

 

Zwolnienie z opłaty dotyczy zakupu wszystkich subfunduszy:

Funduszu PKO Portfele Inwestycyjne – specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego:
- PKO Bursztynowy
- PKO Szafirowy
- PKO Rubinowy
- PKO Szmaragdowy
- PKO Diamentowy

Funduszu PKO – Parasolowy – funduszu inwestycyjnego otwartego:
- PKO Akcji Dywidendowych Globalny,
- PKO Akcji Rynku Europejskiego,
- PKO Akcji Rynków Wschodzących,
- PKO Akcji Rynku Japońskiego,
- PKO Akcji Rynku Amerykańskiego,
- PKO Akcji Rynku Polskiego,
- PKO Akcji Rynku Złota,
- PKO Papierów Dłużnych USD,
- PKO Obligacji Długoterminowych,
- PKO Obligacji Samorządowych,
- PKO Obligacji Samorządowych II
- PKO Obligacji Skarbowych,
- PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny,
- PKO Dóbr Luksusowych Globalny,
- PKO Technologii i Innowacji Globalny,
- PKO Surowców Globalny,
- PKO Akcji Plus,
- PKO Akcji Małych i Średnich Spółek,
- PKO Stabilnego Wzrostu,
- PKO Medycyny i Demografii Globalny,
- PKO Obligacji Globalny,
- PKO Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny,
- PKO Gamma Plus

Funduszu PKO Zabezpieczenia Emerytalnego –  specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego:
- PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020,
- PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2030,
- PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2040,
- PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050,
- PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060,
- PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2070.

Regulamin zwolnienia z pobierania wybranych opłat w funduszach inwestycyjnych zarządzanych przez PKO TFI S.A. 

Co zrobić, żeby nie płacić za zakup jednostek uczestnictwa funduszy?

 • Do 30 grudnia 2022 r. zrób zlecenie kupna jednostek uczestnictwa funduszu inwestycyjnego razem z przelewem.
 • Do 31 grudnia 2022 r. zleć przeniesienie (zamianę).

Warunkiem nabycia produktu jest zawarcie Umowy o świadczenie usług inwestycyjnych przez PKO Bank Polski SA a w przypadku PKO Inwestomatu dodatkowo Umowę w zakresie świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego. Produkt skierowany do Klientów w wieku od 18 lat, którzy nie ukończyli 75 roku życia lub 65 roku życia dla celu Emerytura i dla których został uznany za odpowiedni w rozumieniu regulacji MiFID. Więcej informacji na temat produktu, w tym Taryfa prowizji i opłat bankowych oraz „Broszura informacyjna o wymogach MiFID dla Klientów PKO Banku Polskiego SA” w oddziałach Banku oraz na stronie www.pkobp.pl

Usługa doradztwa inwestycyjnego ani fundusze inwestycyjne będące jej przedmiotem nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Na ich wycenę ma wpływ szereg czynników prawnych, ekonomicznych, politycznych czy podatkowych, niezależnych od emitenta i wyników jego działalności lub założeń, które w przyszłości mogą okazać się nietrafne. Należy liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków.

 

Promocje obowiązujące do 31 grudnia 2022 r.

Odkupienia jednostek uczestnictwa funduszy - nie płacisz za odkupienia w serwisie internetowym iPKO, aplikacji mobilnej IKO, Inteligo i oddziale PKO Banku Polskiego z:

 • Lokaty z funduszem PKO Portfele inwestycyjne
 • Funduszu inwestycyjnego w ramach PKO Portfele Inwestycyjne

Regulamin promocji odkupień

Zamów kontakt

Nasz konsultant skontaktuje się z Tobą

 • W celu odpowiedzi na moje zgłoszenie wyrażam zgodę na otrzymanie od PKO Banku Polskiego SA informacji o charakterze marketingowym (w tym informacji handlowych) za pomocą środków komunikacji elektronicznej, telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących.
 • Sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych. Zapoznaj się z pełną informacją.

  WAŻNE INFORMACJE

  W dowolnym momencie można wycofać wszystkie lub wybrane zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

  Niezaznaczenie żadnej ze zgód nie jest równoznaczne ze złożeniem sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych. Z tego względu PKO Bank Polski S.A. (Bank) będzie miał możliwości przesyłania listownie informacji marketingowych na temat swoich produktów i usług.

  W każdym momencie można złożyć sprzeciw wobec przetwarzania danych w celach marketingowych np. listownie na adres Banku, składając oświadczenie w placówkach, w bankowości elektronicznej lub dzwoniąc na infolinię PKO Banku Polskiego S.A.

  Po złożeniu sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych Bank nie będzie przetwarzał danych osobowych w celach marketingowych i nie będzie przesyłał ofert oraz informacji marketingowych (w tym podmiotów współpracujących) w żadnej formie.

 • Administratorem danych osobowych jest PKO Bank Polski S.A. Zapoznaj się z pełną informacją o przetwarzaniu danych osobowych.

  INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

  Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „Rozporządzeniem”, informujemy, że:

  1. Administrator danych

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000026438, NIP: 525-000-77-38, REGON: 016298263, kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 zł, infolinia: 800 302 302, zwana dalej „Bankiem”.

  2. Inspektor Ochrony Danych

  W Banku powołany został Inspektor Ochrony Danych. Adres: Inspektor Ochrony Danych, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, adres e-mail: iod at pkobp.pl. Dane dotyczące Inspektora Ochrony Danych są dostępne na stronie internetowej Banku w zakładce „RODO” oraz w oddziałach i agencjach Banku.

  3. Kategorie danych osobowych -informacja dotyczy danych osobowych pozyskanych w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą

  Bank przetwarza następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: dane identyfikacyjne, dane adresowe oraz dane kontaktowe.

  4. Cel przetwarzania danych i podstawy prawne

  Dane osobowe mogą być przetwarzane przez Bank w następujących celach:
  1) przedstawienia ofert lub rozpatrzenia wniosku o produkt oferowany przez Bank lub usługę świadczoną przez Bank, w tym w imieniu i na rzecz spółek z Grupy Kapitałowej Banku i podmiotów współpracujących z Bankiem, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b lub lit. f Rozporządzenia,
  2) zawarcia umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia,
  3) realizacji zawartej umowy, lub w celu świadczenia usług przez Bank, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b-c Rozporządzenia,
  4) dokonania oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b-c Rozporządzenia,
  5) zarządzania przez Bank ryzykiem, w tym oceny zdolności i wiarygodności kredytowej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b–c Rozporządzenia,
  6) rozpatrzenia reklamacji, wniosków oraz odwołań, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b-c i lit. f Rozporządzenia,
  7) realizacji przez Bank czynności wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i lit. e Rozporządzenia,
  8) realizacji uprawnień wynikających z przedstawicielstwa (w tym pełnomocnictwa), poręczenia, na podstawie art. 6 ust. 1 lit b-c Rozporządzenia,
  9) marketingu, w tym promocji produktów oferowanych przez Bank lub usług świadczonych przez Bank lub spółki z Grupy Kapitałowej Banku lub podmioty współpracujące z Bankiem, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia,
  10) ustalenia i dochodzenia roszczeń przez Bank w związku z prowadzoną działalnością, w tym restrukturyzacji, windykacji, egzekucji wierzytelności, podejmowania działań w celu znalezienia nabywców na majątek stanowiący zabezpieczenie umowy oraz sprzedaży wierzytelności wynikającej z tej umowy lub obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec Banku, przed organami ścigania, organami orzekającymi, w tym sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi, Sądem Najwyższym, w postępowaniach administracyjnych, w tym podatkowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia,
  11) wykrycia i ograniczenia nadużyć finansowych związanych z działalnością Banku, jak również w celu zapewnienia bezpieczeństwa przechowywania środków pieniężnych klientów Banku oraz prowadzenia postępowań wyjaśniających, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia.

  Dane dotyczące Grupy Kapitałowej Banku i podmiotów współpracujących z Bankiem są dostępne na stronie internetowej Banku w zakładce „RODO” oraz w oddziałach i agencjach Banku.

  5. Udostępnienie danych osobowych

  Pani/Pana dane mogą być udostępniane przez Bank :

  1) podmiotom i organom, którym Bank jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym podmiotom oraz organom uprawnionym do otrzymania od Banku danych osobowych lub uprawnionych do żądania dostępu do danych osobowych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności na podstawie art. art. 104 ust. 2 i art. 105 ust. 1 i 2 ustawy Prawo bankowe,
  2) podmiotom, którym Bank powierzył wykonywanie czynności bankowych lub czynności związanych z działalnością bankową na rzecz Banku,
  3) instytucjom, o których mowa w art. 105 ust. 4 ustawy Prawo bankowe,
  4) organom i podmiotom uprawnionym do otrzymania danych osobowych na podstawie art. 149 lub 150 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi lub innych przepisów prawa, dotyczących obrotu instrumentami finansowymi (w zakresie usług powierniczych świadczonych przez Bank na podstawie art. 119 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, lub usług wykonywanych przez Bank na podstawie art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi),
  5) biurom informacji gospodarczej, działającym na podstawie ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, na podstawie przepisów tej ustawy,
  6) podmiotom z Grupy Kapitałowej Banku i podmiotom współpracującym z Bankiem, w związku z produktami i usługami oferowanymi przez te podmioty. Lista tych podmiotach dostępna jest na stronie internetowej Banku w zakładce „RODO” oraz w oddziałach i agencjach Banku.

  6. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego

  Pani/Pana dane mogą być przekazane administracji rządowej Stanów Zjednoczonych Ameryki w związku z dokonywaniem międzynarodowych transferów pieniężnych za pośrednictwem SWIFT.

  7. Okres przechowywania danych osobowych

  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres:

  1) ważności oferty lub rozpatrzenia wniosku o produkt oferowany przez Bank lub usługę świadczoną przez Bank, w tym w imieniu i na rzecz spółek z Grupy Kapitałowej Banku i podmiotów współpracujących z Bankiem,
  2) obowiązywania umowy zawartej z Bankiem, a po jej zakończeniu, w związku z obowiązkiem prawnym Banku wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
  3) niezbędny do dochodzenia roszczeń przez Bank w związku z prowadzoną działalnością lub obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec Banku, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, z uwzględnieniem okresów przedawnienia roszczeń określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa,
  4) stosowania metod wewnętrznych oraz innych metod i modeli, o których mowa w części trzeciej Rozporządzenia nr 575/2013 Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012,
  5) obowiązywania udzielonego Pani/Panu pełnomocnictwa, a po jego wygaśnięciu, w związku z obowiązkiem prawnym Banku wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

  Informacje dotyczące okresów przechowywania danych są dostępne na stronie internetowej Banku w zakładce „RODO” oraz w oddziałach i agencjach Banku.

  8. Przysługujące prawa

  W związku z przetwarzaniem przez Bank Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:

  1) prawo dostępu do danych osobowych,
  2) prawo do sprostowania danych osobowych,
  3) prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
  4) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  5) prawo do przenoszenia danych do innego administratora,
  6) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w tym profilowania, oraz na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania,
  7) prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy Bank będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
  8) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

  9. Źródło pochodzenia danych - informacja dotyczy danych osobowych pozyskanych w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą

  Pani/Pana dane osobowe mogą pochodzić od przedstawiciela ustawowego, mocodawcy w przypadku udzielonego pełnomocnictwa, przedsiębiorcy, w stosunku do którego pozostaje Pani/Pan beneficjentem rzeczywistym, pracodawcy, strony umowy zawartej z Bankiem oraz ze źródeł powszechnie dostępnych, w szczególności z baz i rejestrów: PESEL, Rejestru Dowodów Osobistych, Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), REGON.

  10. Wymóg podania danych

  Podanie Pani/Pana danych osobowych jest konieczne w celu określonym w pkt 4 powyżej, dla:

  1) rozpatrzenia wniosku o produkt oferowany przez Bank lub usługę świadczoną przez Bank, w tym w imieniu i na rzecz spółek z Grupy Kapitałowej Banku i podmiotów współpracujących z Bankiem, a konsekwencją niepodania Pani/Pana danych osobowych będzie brak możliwości rozpatrzenia wniosku o produkt oferowany przez Bank lub usługę świadczoną przez Bank, w tym w imieniu i na rzecz spółek z Grupy Kapitałowej Banku i podmiotów współpracujących z Bankiem,
  2) zawarcia i wykonania umowy zawartej z Bankiem, a konsekwencją niepodania Pani/Pana danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia i wykonania umowy zawartej z Bankiem,
  3) świadczenia usług przez Bank, a konsekwencją niepodania Pani/Pana danych osobowych będzie brak świadczenia usług przez Bank,
  4) rozpatrzenia reklamacji lub skargi a konsekwencją niepodania Pani/Pana danych osobowych będzie brak możliwości rozpatrzenia reklamacji lub skargi,
  5) otrzymywania ofert lub marketingu produktów oferowanych przez Bank lub usług świadczonych przez Bank, w tym w imieniu i na rzecz spółek z Grupy Kapitałowej Banku i podmiotów współpracujących z Bankiem, a konsekwencją niepodania Pani/Pana danych osobowych jest brak możliwości otrzymywania tych ofert lub marketingu produktów lub usług.

  11. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane, w celu oceny zdolności kredytowej oraz w celach marketingowych, konsekwencją czego będzie możliwość zastosowania wobec Pani/Pana uproszczonej ścieżki obsługi oraz przedstawienia zindywidualizowanej oferty produktów i usług oferowanych przez Bank lub usług świadczonych przez Bank, w tym w imieniu i na rzecz spółek z Grupy Kapitałowej Banku i podmiotów współpracujących z Bankiem.

  Informacje dotyczące zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania są dostępne na stronie internetowej Banku w zakładce „RODO” oraz w oddziałach i agencjach Banku.