Oszczędnościowa
Książeczka Mieszkaniowa

Dlaczego warto?

Oszczędnościowa książeczka mieszkaniowa to szczególny rodzaj atrakcyjnie oprocentowanego rachunku oszczędnościowego, który oprócz wysokiego zysku umożliwia uzyskanie pakietu preferencji przy ubieganiu się o kredyt mieszkaniowy.

Wysoki procent i cały zysk z oprocentowania dla Ciebie

Oszczędzając na książeczce mieszkaniowej, możesz liczyć na korzystne oprocentowanie:

 • oparte o stawkę referencyjną WIBOR 3M - na dzień 28 marca 2014 r. wartość stawki referencyjnej WIBOR 3M wyniosła 2,71% w stosunku rocznym,
 • stałe - do 1,90% w stosunku rocznym  (dotyczy 12 - miesięcznego okresu umownego przy wpłacie w wysokości min. 100 tys. PLN),
 • zmienne - do 1,60% w stosunku rocznym (dotyczy 36 - miesięcznego okresu umownego przy wpłacie w wysokości min. 100 tys. PLN).

Preferencyjne warunki kredytu mieszkaniowego
Oszczędzając na książeczce mieszkaniowej możesz liczyć na preferencyjne warunki kredytu mieszkaniowego, dotyczące obniżenia nawet o 75%:

 • prowizji za udzielenie kredytu mieszkaniowego,
 • prowizji za wcześniejszą częściową spłatę kredytu mieszkaniowego,
 • opłaty za dokonanie oszacowania wartości nieruchomości,
 • opłaty za przeprowadzenie kontroli na terenie budowy, przed każdą wypłatą transzy kredytu mieszkaniowego.

Szczegóły w zakładce: Informacje dodatkowe

Swoboda zarządzania finansami

 • masz do wyboru trzy dogodne okresy oszczędzania: 12 lub 24 lub 36 miesięcy,
 • możesz wpłacić określoną kwotę jednorazowo, ale też w miarę swoich możliwości powiększać zdeponowany kapitał o dodatkowe wpłaty.

Szczegóły oferty

 • Dyspozycje do rachunku

  Posiadacz rachunku mający pełną zdolność do czynności prawnych może:

  • udzielić pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem książeczki mieszkaniowej,
  • złożyć dyspozycję na wypadek śmierci.
 • Waluta

 • Dla kogo?

 • Wpłata

 • Dysponowanie środkami

 • Informacje dodatkowe

 • Zawarcie umowy

 • Przeznaczenie

 • Okres umowy

 • Rozwiązanie umowy

Oprocentowanie i opłaty

Opłaty i prowizje
Za usługi świadczone przez PKO Bank Polski, w tym za czynności związane z obsługą rachunku książeczki, pobierane są prowizje i opłaty bankowe, zgodnie z Taryfą prowizji i opłat bankowych w PKO Banku Polskim dla osób fizycznych.

Odsetki
Kapitalizacja

Na rachunku książeczki:

 • o stałej stopie procentowej odsetki są kapitalizowane w cyklu półrocznym,
 • o zmiennej stopie procentowej odsetki są kapitalizowane na koniec okresu umownego,
 • opartego o stawkę referencyjną WIBOR 3M - pierwsza kapitalizacja następuje po 18 miesiącach oszczędzania, kolejne kapitalizacje następują w okresach półrocznych (co 6 miesięcy oszczędzania).

Odsetki

 1. Odsetki od środków pieniężnych przechowywanych na rachunku książeczki (tj. wpłaconych przy zawarciu umowy oraz w trakcie okresu umownego) są dopisywane do rachunku książeczki (kapitalizowane) albo przekazane na rachunek powiązany z rachunkiem książeczki.
 2. Do obliczania kwoty należnych odsetek przyjmuje się rzeczywistą liczbę dni kalendarzowych utrzymywania środków pieniężnych na rachunku książeczki, w stosunku do 365 dni w roku uwzględniając saldo z każdego dnia kalendarzowego.

Oprocentowanie

 1. W przypadku rachunku książeczki oprocentowanego według:
  - zmiennej stopy procentowej  – wysokość oprocentowania jest uzależniona od okresu oszczędzania na jaki została zawarta umowa oraz od wysokości środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku książeczki, w danym okresie umownym.
  - tałej stopy procentowej – oprocentowanie jest uzależnione  od wysokości środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku książeczki.
 2. Wysokość oprocentowania środków  zgromadzonych na rachunku książeczki o zmiennej stopie procentowej, w przypadku umów zawartych do dnia 30 czerwca 2011 r. oraz automatycznie przedłużanych tych umów na kolejny taki sam okres umowny - uzależniona jest od trzech progów oszczędzania, tj. I próg: do 9 999,99 PLN; II próg: od 10 000,00 PLN do 49 999,99 PLN; III próg: od 50 000,00 PLN.
 3. Wysokość oprocentowania środków  zgromadzonych na rachunku książeczki o zmiennej stopie procentowej - w przypadku umów zawartych od dnia 1 lipca 2011 r. oraz automatycznie przedłużanych tych umów na kolejny taki sam okres umowny - uzależniona jest od pięciu progów oszczędzania, tj. I próg: do 9 999,99 PLN; II próg: od 10 000,00 PLN do 49 999,99 PLN; III próg: od 50 000,00 PLN do 74 999,99 PLN; IV próg: od 75 000,00 PLN do 99 999,99 PLN; V próg: od 100 000,00 PLN.
 4. Wysokość oprocentowania środków  zgromadzonych na rachunku książeczki o stałej stopie procentowej - w przypadku umów zawartych od dnia 1 sierpnia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. oraz automatycznie przedłużanych tych umów na kolejny taki sam okres umowny - nie jest uzależniona od wysokości zgromadzonych środków. Minimalne saldo na rachunku książeczki wynosi 50 000,00 PLN.
 5. Wysokość oprocentowania środków  zgromadzonych na rachunku książeczki o stałej  stopie procentowej - w przypadku umów zawartych od dnia 1 stycznia 2012 r. oraz automatycznie przedłużanych tych umów na kolejny taki sam okres umowny - uzależniona jest od pięciu progów oszczędzania, tj. I próg: od 5 000,00 PLN do 9 999,99 PLN; II próg: od 10 000,00 PLN do 49 999,99 PLN; III próg: od 50 000,00 PLN do 74 999,99 PLN; IV próg: od 75 000,00 PLN do 99 999,99 PLN; V próg: od 100 000,00 PLN.
 6. W przypadku, gdy środki pieniężne zgromadzone na rachunku książeczki przekroczą  kwotę progową, w danym okresie umownym, oprocentowanie od całości środków pieniężnych  zgromadzonych  na rachunku książeczki jest liczone,  według stopy procentowej właściwej dla "nowego" progu, od dnia przekroczenia kwoty progowej.
 7. W przypadku rachunku książeczki opartego o stawkę referencyjną WIBOR 3M środki pieniężne gromadzone i przechowywane na rachunku książeczki są oprocentowane według zmiennej stopy procentowej równej stawce referencyjnej WIBOR 3M, ustalanej w stosunku rocznym. Wysokość oprocentowania obowiązującego od pierwszego dnia danego kwartału kalendarzowego określana jest w oparciu o wartość stawki referencyjnej WIBOR 3M z przedostatniego dnia roboczego poprzedniego kwartału kalendarzowego.
 8. Zasady opodatkowania odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na Oszczędnościowych Książeczkach Mieszkaniowych określa ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późń. zm.). Aktualnie, zgodnie z art. 52a ust. 1 pkt 5 tej ustawy, odsetki te są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych.
 9. Trwają prace legislacyjne nad nowelizacją ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, odnoszące się do zasad opodatkowania odsetek od   środków zgromadzonych na Oszczędnościowych Książeczkach Mieszkaniowych, których wynikiem może być objęcie całości lub części przychodów odsetkowych z tego tytułu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
 10. Szczegółowe informacje dotyczące wysokości oprocentowania środków pieniężnych na książeczkach mieszkaniowych znajdują się w zakładce „Oprocentowanie”.

Założenie książeczki jest proste

 1. Wypełnij wniosek online znajdujący się po prawej stronie
 2. Skontaktujemy się z Tobą, aby uzgodnić szczegóły
 3. Podpiszesz umowę w oddziale banku
 4. Twoje pieniądze procentują
Wyszukaj placówkę

Możesz też wybrać się do najbliższego oddziału PKO Banku Polskiego

Pliki do pobrania