Więcej o dopłatach do oprocentowania

Jaki kredyt można objąć dopłatami do oprocentowania?

Kredyt obrotowy w walucie PLN (kredyt w rachunku bieżącym, kredyt obrotowy odnawialny, kredyt obrotowy nieodnawialny) udzielony albo aneksowany od dnia wejścia w życie Ustawy z 19.06.2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (USTAWA O DOPŁATACH) do 30.06.2021 r.↗

Kredyt jest udzielony w celu zapewnienia płynności finansowej, utraconej lub zagrożonej utratą w związku z konsekwencjami rozprzestrzeniania się COVID-19.

Uwaga! Nie będą podlegały rozpatrzeniu przez PKO BP SA wnioski o dopłatę złożone po ogłoszeniu przez BGK, że przewidywane zapotrzebowanie na dopłaty przekroczyło kwotę stanowiącą 95% maksymalnego limitu wydatków z budżetu państwa.

Jakie warunki trzeba spełnić, żeby otrzymać kredyt z dopłatami do oprocentowania?

Udzielamy dopłat klientom, którzy spełnią wszystkie poniższe warunki:

 • na 31.12.2019 r. nie spełniali kryteriów przedsiębiorstwa znajdującego się w trudnej sytuacji w rozumieniu art. 2 pkt 18 rozporządzenia KE nr 651/2014;
 • prowadzą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy z 06.03.2018 r. – Prawo przedsiębiorców lub działalność w sektorze produkcji podstawowej produktów rolnych, lub zawiesili tę działalność po 01.02.2020 r. w związku z konsekwencjami rozprzestrzeniania się COVID-19;
 • nie zaciągnęli innego kredytu na podstawie USTAWY O DOPŁATACH;
 • utracili płynność finansową, rozumianą jako zdolność do spłaty w terminie niewymagalnych zobowiązań, lub są zagrożeni utratą płynności finansowej, w związku z konsekwencjami rozprzestrzeniania się COVID-19.

Dodatkowe informacje

 • Dopłata do oprocentowania to pomoc publiczna dla klienta, o której mowa w art. 13 USTAWY O DOPŁATACH i wraz z inną pomocą udzielaną zgodnie z sekcją 3.1 komunikatu Komisji – Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19, nie może przekroczyć wskazanych w nim limitów.
 • Dniem udzielenia pomocy publicznej z tytułu dopłat do oprocentowania jest dzień zawarcia umowy kredytu przez PKO BP SA (albo aneksu do umowy kredytu).
 • Dopłaty do oprocentowania są wypłacane za okres nie dłuższy niż 12 miesięcy od zawarcia umowy kredytu z dopłatami (albo zawarcia aneksu do umowy kredytu, w celu dostosowania zapisów umowy kredytu do przepisów USTAWY O DOPŁATACH, umożliwiających otrzymanie dopłat do oprocentowania).

  Wysokość dopłat do oprocentowania to część odsetek należnych PKO BP SA

  2 punkty procentowemikroprzedsiębiorcy, mali lub średni przedsiębiorcy w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia nr 651/2014
  1 punkt procentowyinni przedsiębiorcy niż wymienieni powyżej 

  Jeżeli oprocentowanie kredytu z dopłatą nie przekracza wartości określonych dla danej grupy klientów, dopłata do oprocentowania stanowi całość odsetek należnych PKO BP SA.
 • Wypłacimy kredytobiorcy dopłatę do oprocentowania:
  • po otrzymaniu środków z BGK,
  • co miesiąc,
  pod warunkiem, że kredytobiorca nie ma zaległości w spłacie kapitału kredytu oraz zaległości w spłacie odsetek należnych PKO BP SA zgodnie z umową kredytu, według stanu na koniec miesiąca, którego dotyczy dopłata do oprocentowania
  i z zastrzeżeniem, że dopłata do oprocentowania nie może być stosowana, jeżeli jest nienależna w rozumieniu USTAWY O DOPŁATACH.
 • Dopłaty do oprocentowania mogą być stosowane dla kredytów zabezpieczonych gwarancją de minimis albo gwarancją PLG-FGP