• Część kosztów oprocentowania finansuje budżet państwa,
 • Możliwość uzyskania kredytu przez studentów posiadających niską zdolność kredytową (nie osiągają dochodów),
 • Atrakcyjne oprocentowanie w porównaniu do długoterminowych kredytów komercyjnych (część oprocentowania pokrywana jest ze środków budżetu państwa),
 • Dostosowanie okresu spłaty kredytu do możliwości kredytobiorcy,
 • Możliwość karencji w spłacie kredytu i odsetek,
 • Za wcześniejszą spłatę kredytu, jak również za dokonywanie nadpłat nie są pobierane żadne opłaty,
 • Brak opłaty przygotowawczej za rozpatrzenie wniosku oraz przygotowanie i zawarcie umowy w przypadku posiadania ROR w PKO Banku Polskim.
Formy zabezpieczenia

Stosowane są m.in. następujące formy zabezpieczenia kredytu:

 • poręczenie wekslowe,
 • poręczenie na zasadach ogólnych wg k.c.
 • poręczenie Banku Gospodarstwa Krajowego,
 • inne formy zabezpieczenia akceptowane przez Bank.
Wniosek o udzielenie kredytu
Wysokość kredytu
Informacje dodatkowe
Karencja w spłacie kredytu
Dla kogo?
Forma i sposób uruchomienia kredytu
Forma i sposób spłaty kredytu

Opłaty i prowizje

 1. Brak opłaty przygotowawczej  za rozpatrzenie wniosku oraz przygotowanie i zawarcie umowy w przypadku posiadania ROR w PKO Banku Polskim. Szczegóły w Taryfie prowizji i opłat bankowych w PKO Banku Polskim.
 2. Za wcześniejszą spłatę kredytu nie jest pobierana żadna opłata.
 3. Od kwoty każdej wypłacanejtranszy kredytu pobierana jest prowizja za udzielenie kredytu w wysokości podanej w Taryfie prowizji i opłat bankowych w PKO Banku Polskim.
 4. W przypadku, gdy kredytobiorca korzysta z poręczenia BGK na zabezpieczenie spłaty kredytu - pobierana jest prowizja na rzecz BGK aktualnie 1,5% od każdej poręczanej transzy kredytu.

Oprocentowanie

Kredyt jest oprocentowany według zmiennej stopy procentowej, równej iloczynowi wartości stopy redyskontowej weksli NBP i współczynnika, o którym mowa w przepisach dotyczących warunków zawierania przez Bank Gospodarstwa Krajowego z bankami umów określających zasady korzystania  ze środków Funduszu Pożyczek i Kredytów Studenckich, który na dzień 20.02.2013 r. wynosi 1,20. Zmiana oprocentowania kredytu uzależniona jest od zmiany stopy redyskontowej weksli NBP oraz ww. wspólczynnika.

Odsetki od kredytu spłacane przez Kredytobiorcę są naliczane w wysokości polowy stopy redyskontowej weksli NBP począwszy od dnia spłaty pierwszej raty kredytu  przez okres równy dwukrotności liczby wyplaconych rat kredytu.

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania wynosi 1,04%. Do obliczenia wysokości RRSO przyjęto zalożenie, że kredyt zostal udzielony na okres studiów 5-letnich, wysokość kredytu  30 tys. PLN (kredyt wyplacony w  10 transzach w roku; wysokość transzy  600 PLN); okres karencji w splacie  2 lata licząc od planowanego terminu ukończenia studiów; splata kredytu - w równych ratach kapitalowych  przez okres równy dwukrotności  liczby wyplaconych transz; prowizja na rzecz PKO Banku Polskiego -  za wyplatę transzy 1,0% od kwoty wyplacanej transzy; prowizja na rzecz BGK-  za  poręczenie kredytu przez BGK 1,5% od kwoty poręczonej transzy; redyskonto weksli NBP 3,25%; odsetki od kredytu splacane przez Kredytobiorcę naliczane w wysokości polowy stopy redyskontowej weksli.  Informacja wg stanu na dzień 15.05.2012 r.