Lokata z Akcjomatem

Dlaczego warto?

Lokata powiązana z programem inwestycyjnym PKO Akcjomat daje możliwość zysku nawet 2,50% w skali roku.

Czy chcesz, aby oszczędności miały szansę zarobić więcej niż na standardowej lokacie terminowej? Możesz wybrać atrakcyjnie oprocentowaną lokatę 3-miesięczną z jednoczesną inwestycją w program inwestycyjny PKO Akcjomat.

Dokonując wpłaty w wysokości 50% kwoty inwestycji ogółem na bezpieczną 3-miesięczną lokatę terminową- otrzymujesz atrakcyjne stałe oprocentowanie nawet do 2,50%*,  a pozostałe 50% inwestujesz w program inwestycyjny PKO Akcjomat.

Jak działa PKO Akcjomat?

Środki przeznaczone na inwestycję w pierwszej kolejności są wpłacane do subfunduszu o niskim poziomie ryzyka i sukcesywnie przenoszone do subfunduszy o wyższym poziomie ryzyka, ale dających w zamian szansę osiągnięcia potencjalnie większych zysków z inwestycji.

Aktywa najpierw trafiają do subfunduszu PKO Skarbowy, który inwestuje głównie w bony skarbowe i obligacje Skarbu Państwa. Przez kolejne 12 miesięcy (raz na miesiąc) wpłacone środki są przenoszone stopniowo z Subfunduszu PKO Skarbowy do wybranego subfunduszu (PKO Stabilnego Wzrostu, PKO Akcji Plus, PKO Akcji Rynku Europejskiego, PKO Technologii i Innowacji Globalny, PKO Akcji Nowa Europa, PKO Akcji Małych i Średnich Spółek, PKO Akcji Dywidendowych Globalny, PKO Dóbr Luksusowych Globalny, PKO Surowców Globalny, PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny, PKO Akcji Rynku Amerykańskiego, PKO Akcji Rynku Azji i Pacyfiku, PKO Akcji Rynku Japońskiego, PKO Akcji Rynków Wschodzących, PKO Akcji Rynku Złota ) albo portfela inwestycyjnego (PKO Strategia Konserwatywna 15, PKO Strategia Neutralna 55, PKO Strategia Agresywna 85).

Szczegółowe informacje w zakresie programu inwestycyjnego PKO Akcjomat dostępne są na stronie www.pkotfi.pl oraz w Zasadach Wyspecjalizowanego Programu Inwestycyjnego (WPI).

* dotyczy 3-miesięcznej lokaty terminowej przy łącznej wpłacie co najmniej 200 000 zł.

Szczegóły oferty

 • Minimalna wpłata

 • Maksymalna wpłata

 • Waluta

 • Dysponowanie środkami

 • Okres umowy

 • Warunki wypowiedzenia umowy

 • Informacje dodatkowe

 • Oprocentowanie i opłaty

 • Dla kogo?

  Lokata 3-miesięczna z programem inwestycyjnym PKO Akcjomat przeznaczona jest dla osób, które chcą osiągnąć wyższy zysk niż na standardowej lokacie terminowej.

Ryzyko

Główne ryzyka, związane z inwestowaniem w fundusze inwestycyjne:

 • ryzyko rynkowe: wynikające z faktu, że ceny instrumentów finansowych podlegają wahaniom pod wpływem ogólnych tendencji rynkowych. Ceny papierów wartościowych podlegają tendencjom rynkowym w kraju i na świecie w zależności od oceny perspektyw rozwoju sytuacji przez inwestorów, co może skutkować silnymi spadkami lub długoterminowymi trendami spadkowymi, w szczególności cen akcji.
 • ryzyko stóp procentowych: zmiana rynkowych stóp procentowych wpływa bezpośrednio na wartość dłużnych papierów wartościowych. W przypadku wzrostu stóp procentowych cena papierów dłużnych o stałym oprocentowaniu ulega obniżeniu. Poziom rynkowych stóp procentowych wpływa na ceny instrumentów rynku pieniężnego. Spadek stóp powoduje spadek rentowności tych instrumentów, a w konsekwencji spadek tempa wzrostu wartości jednostki uczestnictwa funduszu. W polityce inwestycyjnej funduszu powyższe ryzyko nie odgrywa istotnej roli ze względu na jego skład portfela.
 • ryzyko kredytowe: związane z możliwością niewywiązania się ze swoich zobowiązań przez kontrahenta, z którym fundusz zawrze umowy lub transakcje na instrumentach finansowych będących przedmiotem lokat funduszu. W związku z zakładanym udziałem instrumentów finansowych o charakterze dłużnym istnieje ryzyko, że niewypłacalność któregokolwiek z emitentów może negatywnie wpłynąć na wartość aktywów netto funduszu i wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa. Może zaistnieć sytuacja utraty wypłacalności emitenta skutkująca utratą części aktywów funduszu.
 • ryzyko rozliczenia: związane z możliwością nieterminowego rozliczenia transakcji zawartych przez fundusz, co może skutkować poniesieniem przez fundusz dodatkowych kosztów.
 • ryzyko płynności: wynikające z możliwości wystąpienia sytuacji, w której nie jest możliwe dokonanie transakcji papierami wartościowymi bez znaczącego wpływu na ich cenę.
 • ryzyko walutowe: zmienność kursów walut jest nierozłącznym elementem związanym z inwestowaniem środków pieniężnych, co przekłada się na zmienność wartości jednostki uczestnictwa funduszu;
 • ryzyko związane z przechowywaniem aktywów: w przypadku zaprzestania lub ograniczenia działalności istnieje przejściowe ryzyko ograniczenia dysponowania przez fundusz przechowywanymi papierami wartościowymi.
 • ryzyko związane z koncentracją aktywów lub rynków: wynikające z możliwości lokowania aktywów funduszu, w granicach określonych przez obowiązujące przepisy prawa, w papiery wartościowe lub inne instrumenty finansowe emitowane przez niewielką liczbę emitentów lub emitentów działających na jednym rynku.
 • ryzyko makroekonomiczne: wynikające z potencjalnego wpływu koniunktury gospodarczej w kraju oraz na świecie na ceny rynkowe instrumentów finansowych znajdujących się wśród aktywów funduszu. Do najważniejszych wskaźników makroekonomicznych mogących wpływać na wartość składników aktywów Funduszu należą m.in.: tempo wzrostu gospodarczego, poziom inflacji, poziom bilansu budżetu oraz bilansu na rachunku obrotów bieżących.
 • ryzyko sytuacji politycznej: związane z możliwością destabilizacji sytuacji politycznej, co może wpływać pośrednio lub bezpośrednio na działalność emitenta oraz na podejmowane przez inwestorów decyzje inwestycyjne.
 • ryzyko działalności emitenta: związane z działalnością operacyjną emitenta. W przypadku, gdy podejmowane decyzje nie są trafne, istnieje możliwość pogorszenia się sytuacji ekonomicznej emitenta, utraty pozycji rynkowej itp., w przypadku, gdy wyemitowane przez niego instrumenty finansowe stanowią składnik aktywów funduszu.
 • ryzyko utraty płynności i wypłacalności emitenta (ryzyko kredytowe): związane jest z sytuacją finansową emitenta. W przypadku jej pogorszenia zachodzi możliwość nieterminowej spłaty zobowiązań odsetkowych bądź nawet ich zaniechania. Zmiana wielkości ryzyka kredytowego emitenta wpływa bezpośrednio na cenę rynkową papierów wartościowego, stanowiącego składnik aktywów funduszu.
 • ryzyko zdarzeń losowych lub świadomego działania na niekorzyść emitenta: w wyniku zdarzeń losowych lub świadomego działania ludzi warunki ekonomiczne i perspektywy rozwoju emitenta mogą ulec pogorszeniu przez co niekorzystnej zmianie może ulec wartość papierów wartościowych, stanowiących składnik aktywów funduszu.
 • ryzyko inwestycji w instrumenty pochodne, w tym nie wystandaryzowane instrumenty pochodne: związane z możliwością poniesienia strat w wyniku niekorzystnych zmian parametrów rynkowych, takich jak ceny papierów wartościowych, stopy procentowe, kursy walut i indeksy giełdowe. Ze względu na efekt dźwigni finansowej, możliwość zajmowania krótkiej pozycji oraz stopnia skomplikowania wyceny takiego instrumentu, ryzyko to jest wyższe niż w przypadku instrumentów stanowiących bazę tych instrumentów.
 • ryzyko związane z zawarciem określonych umów: podmioty, z którymi zawarto umowy o prowadzeniem rejestru uczestników funduszu, jak również podmioty pośredniczące w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszu, mogą nie wywiązać się w sposób prawidłowy z zawartych umów, co może skutkować nieprawidłową lub opóźnioną realizacją dyspozycji uczestników.
 • ryzyko związane ze szczególnymi warunkami zawartych przez fundusz transakcji: niestandardowe umowy i transakcje, w szczególności w zakresie instrumentów pochodnych, mogą powodować dodatkowe ryzyka i koszty z nimi związane.
 • ryzyko związane z udzielonymi gwarancjami: podmioty, które gwarantują spełnienie określonych zobowiązań innych podmiotów, mogą nie wywiązać się z zawartych umów gwarancji, w szczególności gwarancji wykupu papierów dłużnych emitowanych przez przedsiębiorstwa oraz zapłaty kwot umówionych odsetek.
 • ryzyko wystąpienia szczególnych okoliczności, na wystąpienie których uczestnik funduszu nie ma wpływu lub ma ograniczony wpływ, a w szczególności: możliwość otwarcia likwidacji funduszu, przejęcie zarządzania funduszem przez inne towarzystwo, zmiana depozytariusza, zmiana podmiotu zarządzającego portfelem inwestycyjnym funduszu, zmiana podmiotu obsługującego fundusz, połączenie funduszu z innym funduszem, zmiana polityki inwestycyjnej funduszu.
 • ryzyko niewypłacalności gwaranta: fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego i nie są zawarte żadne umowy o gwarancję osiągnięcia celu inwestycyjnego.
 • ryzyko inflacji: ryzyko wzrostu poziomu cen oraz stóp procentowych.
 • ryzyko związane z regulacjami prawnymi dotyczącymi funduszu, a w szczególności w zakresie prawa podatkowego: ryzyko zmiany regulacji prawnych dotyczące emitentów, inwestorów lub innych uczestników rynku, oraz ryzyko zmiany przepisów prawa podatkowego polegające na zmianie stawek podatkowych, metody opodatkowania dochodu z tytułu udziału w funduszu, zmianie umów międzynarodowych w sprawie unikania podwójnego opodatkowania – zmiany tego rodzaju skutkować mogą wyższymi obciążeniami podatkowymi uczestników.
 • ryzyko operacyjne: ryzyko związane z możliwością poniesienia strat w wyniku nieadekwatnych lub zawodnych procesów wewnętrznych, ludzkich błędów lub błędów systemów komputerowych, a także w wyniku zdarzeń zewnętrznych. Może mieć miejsce błędne lub opóźnione rozliczenie transakcji, jak również mogą zostać przeprowadzone transakcje nieautoryzowane. W wyniku błędów ludzkich lub błędów systemów, jak również w wyniku zdarzeń zewnętrznych, istnieje ryzyko dokonania błędnej wyceny wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa funduszu lub dokonania takiej wyceny z opóźnieniem.