2024-02-15

Rada Nadzorcza PKO Banku Polskiego ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu PKO Banku Polskiego oraz Członków Zarządu PKO Banku Polskiego

Zgłoszenia kandydatów zawierające:

 1. notkę biograficzną i CV wraz z danymi kontaktowymi (w tym adres korespondencyjny, adres e-mail oraz nr kontaktowy telefonu) oraz
 2. wstępny formularz oceny,

zaadresowane do Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku, należy złożyć w terminie nie później niż do dnia 26.02.2024 r. do godziny 10:00.

W przypadku stanowiska Prezesa Zarządu PKO Banku Polskiego zgłoszenie wraz z powyższymi załącznikami należy złożyć:

 1. w formie papierowej w siedzibie PKO Banku Polski SA w Warszawie, przy ul. Puławskiej 15, w Sekretariacie Biura Zarządu Banku czynnym w godzinach 8-16, w zaklejonej kopercie opatrzonej dopiskiem: „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. Nie otwierać” lub
 2. w formie papierowej pocztą na adres Banku: PKO Bank Polski SA, Sekretariat Biura Zarządu Banku, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, w zaklejonej kopercie opatrzonej dopiskiem: „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. Nie otwierać” lub
 3. w formie elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres poczty elektronicznej: zgloszenia.konkurs@pkobp.pl.

W przypadku stanowiska Członka Zarządu PKO Banku Polskiego zgłoszenie wraz z powyższymi załącznikami należy złożyć:

 1. w formie papierowej w siedzibie PKO Banku Polski SA w Warszawie, przy ul. Puławskiej 15, w Sekretariacie Biura Zarządu Banku czynnym w godzinach 8-16, w zaklejonej kopercie opatrzonej dopiskiem: „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. Nie otwierać” lub
 2. w formie papierowej pocztą na adres Banku: PKO Bank Polski SA, Sekretariat Biura Zarządu Banku, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, w zaklejonej kopercie opatrzonej dopiskiem: „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. Nie otwierać” lub
 3. w formie elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres poczty elektronicznej: zgloszenia.konkurs@pkobp.pl.

Zasady postępowania kwalifikacyjnego wraz z ogłoszeniem na dane stanowisko (zawierające szczegóły dotyczące wymagań wobec kandydatów, koniecznej dokumentacji oraz przebiegu postępowania) przyjęte przez Radę Nadzorczą Banku - zostały zawarte w załącznikach do niniejszego postępowania:

 1. Regulamin postępowania kwalifikacyjnego
 2. Ogłoszenie na stanowisko Prezesa Zarządu
 3. Ogłoszenie na stanowiska Członków Zarządu PKO Banku Polskiego

Wobec kandydatów zaproszonych do udziału w dalszych etapach postępowania kwalifikacyjnego, na prośbę Banku, w terminie 7 dni, wymagane będzie przesłanie:

 1. zasadniczego formularza oceny,
 2. załączników do zasadniczego formularza oceny tj.:
  1. zał. nr 1 - wykształcenie
  2. zał. nr 2 – życiorys zawodowy
  3. zał. nr 3 – opis pozycji wskazanych w życiorysie zawodowym
  4. zał. nr 4 - kompetencje
  5. zał. nr 5 - niekaralność
  6. zał. nr 6 – rękojmia
  7. zał. nr 7 – konflikt interesów i sytuacja finansowa
  8. zał. nr 8 – niezależność osądu
  9. zał. nr 9 – łączenie funkcji
  10. zał. nr 10 – poświęcanie czasu
  11. zał. nr 11 – szczególne wymogi Banku
 3. dodatkowych dokumentów zgodnie z załączonym wykazem.