Rada Nadzorcza PKO Banku Polskiego ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu PKO Banku Polskiego oraz Członków Zarządu PKO Banku Polskiego

15.02.2024

Rada Nadzorcza PKO Banku Polskiego ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu PKO Banku Polskiego oraz Członków Zarządu PKO Banku Polskiego

Zgłoszenia kandydatów zawierające:

 1. notkę biograficzną i CV wraz z danymi kontaktowymi (w tym adres korespondencyjny, adres e-mail oraz nr kontaktowy telefonu) oraz
 2. wstępny formularz oceny,

zaadresowane do Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku, należy złożyć w terminie nie później niż do dnia 26.02.2024 r. do godziny 10:00.

W przypadku stanowiska Prezesa Zarządu PKO Banku Polskiego zgłoszenie wraz z powyższymi załącznikami należy złożyć:

 1. w formie papierowej w siedzibie PKO Banku Polski SA w Warszawie, przy ul. Puławskiej 15, w Sekretariacie Biura Zarządu Banku czynnym w godzinach 8-16, w zaklejonej kopercie opatrzonej dopiskiem: „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. Nie otwierać” lub
 2. w formie papierowej pocztą na adres Banku: PKO Bank Polski SA, Sekretariat Biura Zarządu Banku, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, w zaklejonej kopercie opatrzonej dopiskiem: „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. Nie otwierać” lub
 3. w formie elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres poczty elektronicznej: zgloszenia.konkurs@pkobp.pl.

W przypadku stanowiska Członka Zarządu PKO Banku Polskiego zgłoszenie wraz z powyższymi załącznikami należy złożyć:

 1. w formie papierowej w siedzibie PKO Banku Polski SA w Warszawie, przy ul. Puławskiej 15, w Sekretariacie Biura Zarządu Banku czynnym w godzinach 8-16, w zaklejonej kopercie opatrzonej dopiskiem: „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. Nie otwierać” lub
 2. w formie papierowej pocztą na adres Banku: PKO Bank Polski SA, Sekretariat Biura Zarządu Banku, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, w zaklejonej kopercie opatrzonej dopiskiem: „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. Nie otwierać” lub
 3. w formie elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres poczty elektronicznej: zgloszenia.konkurs@pkobp.pl.

Zasady postępowania kwalifikacyjnego wraz z ogłoszeniem na dane stanowisko (zawierające szczegóły dotyczące wymagań wobec kandydatów, koniecznej dokumentacji oraz przebiegu postępowania) przyjęte przez Radę Nadzorczą Banku - zostały zawarte w załącznikach do niniejszego postępowania:

 1. Regulamin postępowania kwalifikacyjnego
 2. Ogłoszenie na stanowisko Prezesa Zarządu
 3. Ogłoszenie na stanowiska Członków Zarządu PKO Banku Polskiego

Wobec kandydatów zaproszonych do udziału w dalszych etapach postępowania kwalifikacyjnego, na prośbę Banku, w terminie 7 dni, wymagane będzie przesłanie:

 1. zasadniczego formularza oceny,
 2. załączników do zasadniczego formularza oceny tj.:
  1. zał. nr 1 - wykształcenie
  2. zał. nr 2 – życiorys zawodowy
  3. zał. nr 3 – opis pozycji wskazanych w życiorysie zawodowym
  4. zał. nr 4 - kompetencje
  5. zał. nr 5 - niekaralność
  6. zał. nr 6 – rękojmia
  7. zał. nr 7 – konflikt interesów i sytuacja finansowa
  8. zał. nr 8 – niezależność osądu
  9. zał. nr 9 – łączenie funkcji
  10. zał. nr 10 – poświęcanie czasu
  11. zał. nr 11 – szczególne wymogi Banku
 3. dodatkowych dokumentów zgodnie z załączonym wykazem.