PROGRAM BUDOWANIA KAPITAŁU ZOSTAŁ NAGRODZONY „ZŁOTYM BANKIEREM” W PLEBISTYCIE ORGANIZOWANYM PRZEZ BANKIER.PL ZA NAJLEPSZĄ LOKATĘ 2014 ROKU!

Systematyczne odkładanie nawet niewielkich kwot pieniędzy to bardzo cenny nawyk. Istnieje wiele powodów, dla których warto regularnie oszczędzać nawet niewielkie kwoty:

 • dzięki zgromadzonym oszczędnościom można pozwolić sobie na kupno rzeczy, których nie można sfinansować z normalnych miesięcznych dochodów (np. regularne oszczędzanie niewielkich kwot, może pozwolić na realizację wymarzonej podróży),
 • zgromadzone oszczędności zwiększają poczucie stabilności finansowej - nie wszystkie wydatki jesteśmy w stanie zaplanować lub przewidzieć (np. niespodziewana awaria lodówki lub samochodu).

Oszczędzanie bardzo proste
W PKO Banku Polskim stworzyliśmy lokatę Kapitał na Marzenia z myślą o osobach chcących regularnie odkładać pieniądze na dowolny cel.

Długi 12-letni okres umowny to gwarancja stabilności, a dzięki regularnym wpłatom, atrakcyjnemu oprocentowaniu opartemu na  stawce referencyjnej WIBOR 3M i premii odsetkowej oszczędzanie jest teraz prostsze, niż myślisz.

Abyś mógł  łatwo dopasować ofertę do swoich potrzeb, dajemy Ci do wyboru aż pięć programów oszczędzania.

Możesz podwoić zgromadzony kapitał, dokonując dodatkowych dopłat. Pierwsza kapitalizacja następuje po 24 miesiącach, a kolejne co 6 miesięcy.

Wynagradzamy za zgromadzenie określonego wkładu (premia odsetkowa). Premię odsetkową wypłacimy w wysokości uzależnionej od wybranego programu oszczędzania.

Atrakcyjne oprocentowanie
Podstawą oprocentowania jest stawka referencyjna WIBOR 3M (zmienna, co kwartał kalendarzowy), która może zostać powiększona o  premię odsetkową w przypadku regularnego oszczędzania.

Dostępność
Wystarczy jedynie 100 PLN, aby założyć lokatę.

Brak kosztów
Brak opłat za:

 • otwarcie, prowadzenie i likwidację lokaty,
 • za rejestrację i realizację zlecenia stałego.

Zysk z lokaty podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

 

Dla kogo?

Lokata jest otwierana i prowadzona przez PKO Bank Polski dla osób fizycznych mających pełną zdolność do czynności prawnych. 

Przeznaczenie
Okres umowny
Program oszczędzania oraz wpłata
Zawarcie umowy
Dysponowanie środkami
Dyspozycje do rachunku
Warunki wypowiedzenia umowy
Informacje dodatkowe

Oprocentowanie

 • Środki pieniężne gromadzone na  lokacie są oprocentowane według zmiennej stopy procentowej. Podstawą  wyliczenia odsetek jest stawka referencyjna WIBOR 3M ustalana w stosunku rocznym . Zmiana oprocentowania będzie następowała, co kwartał kalendarzowy. Oprocentowanie będzie przyjmowało wartość stawki referencyjnej WIBOR 3M z przedostatniego dnia roboczego poprzedniego kwartału kalendarzowego. 
 • Dokonując regularnych, comiesięcznych wpłat możesz zyskać dodatkowo premię odsetkową
  i zwiększasz oprocentowanie lokaty nawet do 2,22%*.

Program oszczędzania

WIBOR 3M
(29.06.2015r.)

Premia odsetkowa**

Suma oprocentowania w stosunku rocznym

Program 100

1,72%

0,10%

1,82%

Program 200

1,72%

0,20%

1,92%

Program 300

1,72%

0,30%

2,02%

Program 400

1,72%

0,40%

2,12%

Program 500

1,72%

0,50%

2,22%

 • Jeżeli nie zgromadzisz wymaganego salda dla premii odsetkowej w danym podokresie (miesiącu oszczędzania), oprocentowanie stosowane do wyliczenia odsetek, za ten podokres, naliczane będzie w wysokości równej stawce lub stawkom referencyjnym WIBOR 3M obowiązującym w danym podokresie.
 • W przypadku likwidacji lokaty, przed upływem okresu umownego środki pieniężne zgromadzone na lokacie są oprocentowane według stosowanej przez PKO Bank Polski stopy procentowej przewidzianej dla wkładów płatnych na żądanie na rachunkach oszczędnościowo – rozliczeniowych, obowiązującej w przerwanym okresie umownym. Obniżone odsetki zostaną naliczone od dnia otwarcia lokaty lub od dnia ostatniej kapitalizacji do dnia poprzedzającego likwidację.

 

*Warunkiem uzyskania premii odsetkowej jest zgromadzenie na koniec każdego miesiąca oszczędzania salda wymaganego dla danego programu oszczędzania.

**Premia odsetkowa jest naliczana w przypadku zgromadzenia wkładu w wysokości równej lub wyższej niż minimalna wysokość środków na lokacie na koniec danego podokresu.

 

Opłaty i prowizje

Za usługi świadczone przez PKO Bank Polski, w zakresie rachunku lokaty Kapitał na Marzenia, pobierane są prowizje i opłaty bankowe, zgodnie z Taryfą prowizji i opłat bankowych. 

Złożenie oraz realizacja zlecenia stałego na lokatę, w oddziale lub agencji PKO Banku Polskiego, są bezpłatne. 

 

Kapitalizacja

Pierwsza kapitalizacja odsetek następuje już po 24 miesiącach oszczędzania, kolejne następują, co
6 miesięcy oszczędzania.

Odsetki

 1. Odsetki od środków pieniężnych gromadzonych na lokacie (tj. wpłaconych przy zawarciu umowy oraz w trakcie okresu umownego), zgodnie z umową, są dopisywane do  lokaty (kapitalizowane) albo przekazywane na rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy powiązany z lokatą.
 2. Wypłata odsetek wraz ze środkami pieniężnymi zgromadzonymi na lokacie Kapitał na Marzenia jest dokonywana, po zakończeniu okresu umownego, bądź po złożeniu dyspozycji likwidacji lokaty (przed zakończeniem okresu umownego), w formie bezgotówkowej na rachunek powiązany z lokatą.

Otwarcie lokaty następuje w oddziale lub w agencji PKO Banku Polskiego po zawarciu umowy pomiędzy Bankiem, a osobą występującą o jej otwarcie oraz po wniesieniu środków pieniężnych na lokatę, w wysokości zgodnej z wybranym programem oszczędzania.