Komunikat dotyczący blokowania rachunków

Przypominamy, że Klienci, którzy w okresie od dnia 01.07.2014 r. do dnia 30.11.2015 r.: otworzyli rachunek finansowy, w tym także w związku z nabyciem jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (PKO TFI S.A.), proszeni są o złożenie Oświadczenia o statusie FATCA do PKO Banku Polskiego lub do PKO TFI S.A.

PKO Akcji Dywidendowych Globalny

PKO Akcji Dywidendowych Globalny lokuje aktywa w wyselekcjonowanych funduszach zagranicznych, w tym funduszach typu ETF inwestujących w akcje spółek giełdowych niemal z całego świata, które regularnie wypłacają dywidendę. Subfundusz może również bezpośredniego inwestowaniać w akcje spółek tego typu. Dochody z otrzymywanych dywidend będą reinwestowane, zwiększając tym samym wartość aktywów subfunduszu.

PKO Akcji Plus

PKO Akcji Plus inwestuje w spółki notowane na warszawskiej giełdzie, a także w selektywnie dobrane spółki zagraniczne o dużym potencjale wzrostu. Zarządzający szeroko analizują wszystkie rynki akcji, ze szczególnym naciskiem na sytuację makroekonomiczną poszczególnych krajów, uwzględniając przy tym wpływ zmian na rynku walutowym oraz na rynku długu. Każda inwestycja poprzedzona jest gruntowną analizą spółek wchodzących w skład portfela jak i oceną potencjału branży, w której przedsiębiorstwo działa.

PKO Akcji Nowa Europa

PKO Akcji Nowa Europa to subfundusz koncentrujący się na regionalnym doborze akcji z rynków środkowej Europy. Zarządzający poszukują okazji inwestycyjnych oraz aktywnie zarządzają ekspozycją geograficzną i walutową aby zarabiać na rynkach Nowej Europy. Całkowita wartość lokat w wymienione instrumenty finansowe dająca ekspozycję na kraje takie jak: Rzeczpospolita Polska, Republika Czeska, Republika Austrii, Republika Węgierska, Republika Turcji oraz Federacja Rosyjska, nie może być niższa niż 60% Wartości Aktywów Netto Funduszu.

PKO Stabilnego Wzrostu

Do 40% portfela subfunduszu PKO Stabilnego Wzrostu inwestowane jest na rynku akcji. Pozostałą część aktywów stanowią instrumenty dłużne, w przeważającej części obligacje Skarbu Państwa, a także selektywnie dobrane obligacje korporacyjne spółek o bardzo stabilnej i bezpiecznej kondycji finansowej. Subfundusz charakteryzuje się umiarkowanym poziomem ryzyka spośród subfunduszy PKO TFI, zawierających element akcyjny w portfelu inwestycyjnym.

PKO Akcji Małych i Średnich Spółek

PKO Akcji Małych i Średnich Spółek inwestuje znaczącą część aktywów w małe i średnie spółki o stabilnych fundamentach i bardzo dobrych perspektywach wzrostu. Jego spektrum inwestycyjne obejmuje zarówno spółki notowane na polskiej giełdzie, jak i selektywnie dobrane zagraniczne przedsiębiorstwa. Każda inwestycja poprzedzona jest szczegółową oceną otoczenia makroekonomicznego kraju, w którym spółka prowadzi działalność i jest notowana. Analiza obejmuje także sytuację samego przedsiębiorstwa, na co składa się bardzo dobre rozumienie branży, w której spółka działa, jej specyfiki, potencjału rozwoju oraz daleko idąca analiza jej sprawozdań finansowych.  

PKO Akcji Rynku Złota

PKO Akcji Rynku Złota jest subfunduszem akcji, który inwestuje zgromadzone aktywa w akcje wybranych spółek operujących na rynku złota i innych metali szlachetnych. Są to głównie kopalnie zajmujące  się wydobyciem kruszcu. Subfundusz nie inwestuje bezpośrednio w złoto, ani w inne instrumenty finansowe odwzorowujące bezpośrednio zmiany wartości złota.

PKO Akcji Rynku Amerykańskiego

Subfundusz lokuje na bardzo dobrze zachowującym się w ostatnich latach amerykańskim rynku akcji. W tym okresie gospodarka amerykańska była mocno pobudzana przez politykę monetarną. Obecnie obserwuje się wyraźne symptomy ożywienia gospodarczego. Rynek USA to rynek globalnych korporacji i najnowszych technologii. Wbrew często powtarzanym opiniom jego zaletą jest bardzo wysoka efektywność i płynność.

PKO Zabezpieczenia Emerytalnego – sfio

Fundusz dostępny w ramach Pakietu Emerytalnego PKO TFI. W skład funduszu wchodzi 5 subfunduszy dedykowanych określonym grupom wiekowym klientów (w zależności od daty planowanego przejścia na emeryturę). Subfundusze dopasowują politykę inwestycyjną wieku oszczędzającego. Pozwala to zwiększyć szanse na osiąganie zadowalających stóp zwrotu i ograniczyć poziom ryzyka inwestycyjnego.

PKO Akcji Rynku Europejskiego

PKO Akcji Rynku Europejskiego to subfundusz dzięki, któremu uczestnik będzie miał dostęp do zdywersyfikowanego portfela spółek z różnych branż działających na rynkach europejskich. Do budowy portfela inwestycyjnego jest wykorzystywanych wiele instrumentów inwestycyjnych, m.in.: fundusze zagraniczne o dobrej reputacji i wyróżniających się wynikach inwestycyjnych, fundusze typu ETF umożliwiające łatwy dostęp do inwestycji na rynkach europejskich przy zachowaniu optymalnych kosztów inwestowania, akcje wybranych europejskich spółek dających szansę na osiągnięcie atrakcyjnych stóp zwrotu.

PKO Akcji Rynku Japońskiego

Subfundusz umożliwia korzystanie w długim okresie z potencjalnych zysków z inwestycji w zagraniczne papiery dłużne i akcje spółek z rynku japońskiego lub tytuły uczestnictwa funduszy inwestujących w tym regionie.

PKO Akcji Rynku Azji i Pacyfiku

Subfundusz inwestujący na rynkach Azji i Pacyfiku zarówno na tamtejszych rynkach rozwiniętych jak i wschodzących. Subfundusz koncentruje się na możliwościach inwestycyjnych pojawiających się na giełdach takich gospodarek jak: Chiny, Hong Kong, Indie, Indonezja, Singapur i Tajwan. Wymienione rynki akcji nie są mocno skorelowane z innymi regionami świata, mogą być więc atrakcyjną propozycją uzupełniającą portfel.

PKO Papierów Dłużnych
Plus

PKO Papierów Dłużnych Plus inwestuje swoje aktywa w instrumenty dłużne, a w szczególności w polskie obligacje i bony skarbowe a także w papiery dłużne innych krajów OECD.

PKO Skarbowy

PKO Skarbowy inwestuje przede wszystkim w instrumenty dłużne emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski. Rolą zarządzających jest poszukiwanie dla tego subfunduszu okazji inwestycyjnych zarówno na rynku krajowym jak i zagranicznym.

PKO Obligacji Długoterminowych

PKO Obligacji Długoterminowych inwestuje swoje aktywa w instrumenty dłużne, a w szczególności polskie obligacje oraz bony skarbowe. Ponadto subfundusz może również inwestować w papiery dłużne innych krajów OECD. Każda taka inwestycja poprzedzona jest szczegółową oceną otoczenia makroekonomicznego kraju emitenta. Pozostałą część aktywów subfunduszu stanowią przede wszystkim lokaty bankowe oraz obligacje korporacyjne. Zakup obligacji korporacyjnych poprzedzony jest wielostopniową i szczegółowa analizą przedsiębiorstwa oraz otoczenia mikro i makroekonomicznego w jakim dane przedsiębiorstwo funkcjonuje. Celem zabezpieczenia się przed ryzykiem kursowym i/lub ryzykiem stopy procentowej, zarządzający ma możliwość wykorzystywania instrumentów pochodnych. Subfundusz PKO Obligacji Długoterminowych różni się od dwóch pozostałych funduszy obligacyjnych tym, że z założenia operuje większym ryzykiem stopy procentowej.

PKO Papierów Dłużnych USD

PKO Papierów Dłużnych USD inwestuje przede wszystkim w dłużne papiery wartościowe, denominowane w USD, emitowane głównie w państwach i na rynkach regulowanych Unii Europejskiej, a także krajów będących członkami OECD i aspirujących do członkostwa w UE oraz w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. Subfundusz jest obciążony wysokim poziomem ryzyka inwestycyjnego wynikającego ze zmienności cen instrumentów, w które inwestuje, w szczególności walut.

PKO Akcji Rynków Wschodzących

Subfundusz inwestujący na rynkach wschodzących w skład, których wchodzą między innymi: Chiny, Korea Południowa, Tajwan, Brazylia, RPA, Indie czy Meksyk. Portfel subfunduszu oferuje możliwość korzystania z dużego potencjału wzrostowego tych rynków.

PKO Strategicznej Alokacji

PKO Strategicznej Alokacji prowadzi politykę inwestycyjną zmiennej alokacji w zależności od oceny sytuacji rynkowej przez zarządzających. Inwestuje w papiery dłużne oraz akcje spółek na rynku polskim i globalnym, starając się aktywnie reagować na napływające dane gospodarcze, wyniki finansowe i politykę banków centralnych.

PKO Zrównoważony

Do 70% portfela PKO Zrównoważony inwestowane jest na rynku akcji. Pozostałą część aktywów stanowią instrumenty dłużne, w przeważającej części obligacje Skarbu Państwa, oraz Bony Skarbowe, a także selektywnie dobrane obligacje korporacyjne spółek o bardzo stabilnej i bezpiecznej kondycji finansowej. Zarządzający podejmując decyzje inwestycyjne biorą pod uwagę zarówno wszystkie rynki akcji i obligacji, ale także walutowe i surowcowe, ze szczególnym uwzględnieniem globalnej sytuacji makroekonomicznej. Subfundusz charakteryzuje się umiarkowanym poziomem ryzyka, bezpieczniejszy od subfunduszy akcyjnych, ale o znacznie wyższym udziale akcji w portfelu w porównaniu do subfunduszy stabilnego wzrostu.

PKO Surowców Globalny

PKO Surowców Globalny oferuje możliwość korzystania ze wzrostów wartości spółek surowcowych.  Należą do nich firmy wydobywcze, rafinerie, koncerny energetyczne oraz inne spółki, których biznes jest uzależniony od cen różnych klas surowców. Subfundusz szczególnie silnie reaguje na poprawiającą się koniunkturę gospodarzą na świecie.

PKO Technologii i Innowacji Globalny

PKO Technologii i Innowacji Globalny to subfundusz inwestujący w akcje międzynarodowych firm, które są liderami swoich branż i technologii. Są to spółki o stabilnej sytuacji finansowej. Mogą one pochwalić się dynamicznym wzrostem wyników finansowych dzięki wdrażaniu innowacji w różnorodnych sektorach gospodarki.

Starannie wybrane spółki, wykorzystując zaawansowane technologie, tworzą nowe produkty i zdobywają nowe rynki zbytu, co bezpośrednio wpływa na poprawę sytuacji finansowej firmy i osiągany wynik inwestycyjny.

PKO Dóbr Luksusowych Globalny

PKO Dóbr Luksusowych Globalny inwestuje w spółki z całego świata posiadające silne i rozpoznawalne marki dzięki którym firma jest wstanie rozwijać się bezpiecznie w długim horyzoncie. Branżę tę wspiera utrzymujący się od lat dynamiczny wzrost liczebności zamożnych klientów zwracających uwagę na estetykę i jakość wykonania. Subfundusz inwestuje zarówno w producentów jaki i dystrybutorów branży dóbr luksusowych.

PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny

PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny jest subfunduszem o ściśle określonym spektrum inwestycyjnym. W polu jego zainteresowania leżą firmy związane z inwestycjami infrastrukturalnymi, rynkiem deweloperskim, budownictwem komercyjnym oraz producentami materiałów dla tej branży operujących na różnych rynkach świata.

PKO Medycyny i Demografii Globalny

Rosnąca długość życia w krajach rozwiniętych i bogacące się społeczeństwa na rynkach wschodzących, to okazja dla wielu firm z sektorów ochrony zdrowia, dóbr i usług konsumenckich, finansowego czy nowoczesnych technologii.

ABC Inwestowania

Zanim po raz pierwszy zainwestujesz w fundusze PKO TFI musisz odpowiedzieć sobie na kilka podstawowych pytań. Sprawdź jakich.