Dobrowolne ubezpieczenia PKO Życie TU SA oraz PKO TU SA dla pożyczkobiorców pożyczek gotówkowych udzielanych przez PKO Bank Polski, które mogą  pomóc w spłacie pożyczki, w przypadku zaistnienia określonych w Warunkach Ubezpieczenia zdarzeń losowych.

Korzystając z tej propozycji możecie Państwo zostać objęci zakresem ochrony ubezpieczeniowej na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń losowych, który może obejmować: śmierć utratę źródła dochodu lub poważne zachorowanie i pobyt w szpitalu w następstwie nieszczęśliwego wypadku.

Zawarcie danej Umowy zależy od spełnienia określonych warunków, które możecie Państwo znaleźć  w „informacjach szczegółowych”. Po spełnieniu warunków i dokonaniu oceny odpowiedniości produktu do Państwa wymagań i potrzeb, w celu zawarcia umów ubezpieczenia i rozpoczęcia świadczenia na Państwa rzecz ochrony ubezpieczeniowej, wystarczy podpisać Wniosko-Polisę i opłacić składkę.

Szczegółowe informację dot. osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne (PEP), członków rodzin oraz osób znanych jako bliscy współpracownicy PEP zawarte są w sekcji ,,Dokumenty”.

Dla kogo?
Okres ubezpieczenia i ochrony
Zakres i suma ubezpieczenia
Zgłoszenie roszczenia
Zawarcie umowy
Informacje dodatkowe

Składka za ubezpieczenie jest jednorazowa, płatna z góry za cały okres ubezpieczenia.

Szczegółowe informację w zakresie stawek ubezpieczeniowych zawarte są w dokumencie Karta Produktu Ubezpieczenia, dostępnym w sekcji ,,Dokumenty