W ubezpieczeniu domów, lokali mieszkalnych (albo stałych elementów) oraz w ubezpieczeniu ruchomości domowych Towarzystwo stosuje 30 dniowy okres karencji na zdarzenie ubezpieczeniowe powodzi. Karencja nie ma zastosowania w przypadku kontynuowania ochrony ubezpieczeniowej w PKO Towarzystwie Ubezpieczeń SA. na kolejne okresy ubezpieczenia.

W pewnych sytuacjach ochrona ubezpieczeniowa może być ograniczona lub wyłączona. Poniżej znajdziesz przykładowe ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela:

 1. W ubezpieczeniu domów/lokali mieszkalnych lub ubezpieczeniu ruchomości domowych - Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody powstałe w przedmiocie ubezpieczenia na skutek:
  1. systematycznego zawilgocenia nieruchomości z powodu nieszczelności instalacji wodnej, grzewczej, kanalizacyjnej, klimatyzacyjnej lub niewłaściwej wentylacji pomieszczeń,
  2. systematycznego długotrwałego oddziaływania wibracji, drgań, hałasu, wilgoci, pleśni, insektów, bakterii, grzyba, roślin, wirusów,
  3. naturalnego: zużycia, korozji, utleniania, utraty wartości na skutek upływu czasu, pogorszania się właściwości użytkowych przedmiotu ubezpieczenia,
  4. kradzieży zwykłej (nie będącej kradzieżą z włamaniem) ruchomości domowych, stałych elementów, elementów instalacji zamontowanych na zewnątrz domu/ lokalu mieszkalnego, domku letniskowego,
  5. przenikania wód z gruntu, chyba że  nastąpiło ono na skutek powodzi,
  6. przemarzania elementów stałych nieruchomości;
 1. W ubezpieczeniu OC w życiu prywatnym - Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody:
  1. wyrządzone umyślnie przez Ubezpieczonego lub inną osobę objętą ochroną zgodnie z § 12 ust. 3 OWU,
  2. zaistniałe w związku z działalnością gospodarczą lub zawodową prowadzoną na terenie ubezpieczonej nieruchomości,
  3. wyrządzone osobie bliskiej przez Ubezpieczonego lub wyrządzone przez osobę bliską Ubezpieczonemu lub wyrządzone pomiędzy osobami bliskimi,
  4. wyrządzone przez pomoc domową podczas wykonywania przez nią czynności bezpośrednio nie związanych z pracami pomocniczymi powierzonymi przez Ubezpieczonego w gospodarstwie domowym, wyrządzone przez zwierzęta inne, niż zwierzęta domowe w rozumieniu OWU;
 1. w ubezpieczeniu Assistance - Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody:
  1. powstałe wskutek przenikania wód podziemnych,
  2. powstałe wskutek przemarzania elementów konstrukcyjnych budynku.

Pełna lista wyłączeń, o których mowa powyżej znajduje się w OWU Mój Dom24. Przeczytaj OWU Mój Dom24, aby zapoznać się z zasadami działania ubezpieczenia. Sprawdź zakres ochrony ubezpieczeniowej oraz termin jej rozpoczęcia dla poszczególnych zdarzeń – informacje dostępne w OWU Mój Dom24.

Drukuj