Nie we wszystkich sytuacjach będzie możliwość wypłacenia Tobie lub Twoim bliskim świadczenia, dlatego też zapoznaj się z tymi sytuacjami, wskazanymi w tabeli na początku OWU. Poniżej krótki opis ubezpieczenia i przykładowe wyłączenia.

Ubezpieczenie kosztów leczenia (KL)

Zakres udzielanej ochrony ubezpieczeniowej nie obejmuje między innymi kosztów leczenia i usług assistance: przekraczających zakres niezbędny do przywrócenia stanu zdrowia, a w przypadku Podróży zagranicznej umożliwiającego powrót Ubezpieczonego na terytorium RP; gdy przed wyjazdem za granicę istniały wskazania do wykonania zabiegu operacyjnego lub poddania się innemu leczeniu w warunkach szpitalnych lub ambulatoryjnych, o ile Ubezpieczony wiedział o wyżej wymienionych wskazaniach do wykonania zabiegu operacyjnego lub poddania się leczeniu; związanych z kontynuacją leczenia zdiagnozowanych zachorowań lub następstw Nieszczęśliwych wypadków, które wystąpiły przed zawarciem umowy ubezpieczenia.

Z odpowiedzialności Ubezpieczyciela wyłączone są koszty leczenia, koszty transportu i koszty usług assistance, które powstały w następstwie między innymi:

 1. leczenia niezwiązanego z Nagłym zachorowaniem lub Nieszczęśliwym wypadkiem;
 2. leczenia Chorób przewlekłych;
 3. zdiagnozowanych Chorób, co do których istniały przeciwwskazania lekarskie do odbycia Podróży, o których Ubezpieczony wiedział;
 4. leczenia sanatoryjnego, fizykoterapii, helioterapii, zabiegów ze wskazań estetycznych;
 5. niepoddania się obowiązkowym szczepieniom prewencyjnym, przed Podróżami zagranicznymi do tych krajów, w których powyższe zabiegi są wymagane przez władze danego kraju na podstawie Międzynarodowych Przepisów Zdrowotnych (IHR) publikowanych przez Światową Organizację Zdrowia (WHO);
 6. pozostawania w Stanie po spożyciu alkoholu lub pod wpływem środków odurzających, substancji psychotropowych lub środ­ków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziała­niu narkomanii, chyba że nie miało to wpływu na zajście Wypadku ubezpieczeniowego;
 7. wypadków wynikających z Wyczynowego uprawiania sportu;

Ubezpieczenie assistance

Ubezpieczenie Bagażu podróżnego

Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody między innymi: wyrządzone umyślnie przez Ubezpieczonego, wyrządzone umyślnie przez osobę, za którą Ubezpieczony ponosi odpowiedzialność lub z którą pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym; stanowiące utracone korzyści Ubezpieczonego; wynikające z wady ubezpieczonego przedmiotu lub z jego normalnego zużycia, wylania się płynów, tłuszczów, barwników lub substancji żrących znajdujących się w ubezpieczonym Bagażu podróżnym;

w łatwo tłukących się przedmiotach glinianych, szklanych, ceramice, porcelanie, marmurze, gipsie.

Ubezpieczenie następstw Nieszczęśliwych wypadków

Z odpowiedzialności Ubezpieczyciela wyłączone są następstwa dotyczące Wypadków ubezpieczeniowych miedzy innymi powstałych: wskutek działania umyślnego Ubezpieczonego, samookaleczenia lub okaleczenia na własną prośbę, usiłowania popełnienia przez Ubezpieczonego samobójstwa, skutków samobójstwa, niezależnie od stanu poczytalności; wskutek pozostawania w Stanie po spożyciu alkoholu lub pod wpływem środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii, chyba że nie miało to wpływu na zajście Wypadku ubezpieczeniowego.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej osób fizycznych w życiu prywatnym

Ubezpieczyciel nie odpowiada między innymi za Szkody: wyrządzone przez Ubezpieczonego Członkom rodziny oraz zwierzętom, za które ponosi odpowiedzialność; wyrządzone przez Ubezpieczonego innemu Ubezpieczonemu w ramach tej samej umowy ubezpieczenia;

wyrządzone przez Ubezpieczonego w Stanie po spożyciu alkoholu, lub pod wpływem środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii, chyba że nie miało to wpływu na zajście Wypadku ubezpieczeniowego;

wynikające z wykonywania zawodu lub prowadzenia działalności gospodarczej.

Ubezpieczenie Family assistance

Zakres udzielanej ochrony ubezpieczeniowej nie obejmuje kosztów usług assistance w związku Wypadkami ubezpieczeniowymi, które powstały z tytułu lub w następstwie między innymi:

działania umyślnego, samookaleczenia lub okaleczenia na własną prośbę, usiłowania popełnienia samobójstwa, skutków samobójstwa, niezależnie od stanu poczytalności; rażącego niedbalstwa, chyba że zapłata odszkodowania odpowiada w danych okolicznościach względom słuszności;

udziału w Bójkach, z wyjątkiem działania w obronie koniecznej lub w stanie wyższej konieczności;

popełnienia przestępstwa umyślnego lub usiłowania popełnienia przestępstwa.

Ubezpieczenie kosztów rezygnacji z Wyjazdu albo kosztów skrócenia Wyjazdu

Zakres udzielanej ochrony ubezpieczeniowej nie obejmuje rezygnacji z Wyjazdu między innymi z następujących powodów: gdy przed zawarciem przez Ubezpieczonego umowy rezerwacji Wyjazdu istniały przeciwwskazania lekarskie, do jego odbycia lub wskazania do wykonania zabiegu operacyjnego bądź poddania się leczeniu w warunkach szpitalnych z zastrzeżeniem, iż Ubezpieczony wiedział o wyżej wymienionych wskazaniach i przeciwwskazaniach; następstw, powikłań, komplikacji i pogorszeń stanów chorobowych, które zaistniały przed zawarciem umowy ubezpieczenia; komplikacji związanych z ciążą, która nie jest uznawana w dacie zawarcia umowy ubezpieczenia za Ciążę zagrożoną, skutkujących u Ubezpieczonego co najmniej siedmiodniową Hospitalizacją lub zagrażających przedwczesnym porodem, pod warunkiem że w momencie zawarcia umowy ubezpieczenia Ubezpieczony był maksymalnie w 8 tygodniu ciąży.

Zakres udzielanej ochrony ubezpieczeniowej nie obejmuje skrócenia Wyjazdu między innymi z następujących powodów: gdy przed rozpoczęciem Wyjazdu istniały u Ubezpieczonego przeciwwskazania lekarskie do udziału w Wyjeździe lub wskazania do wykonania zabiegu operacyjnego albo poddania się leczeniu w warunkach szpitalnych, z zastrzeżeniem iż Ubezpieczony wiedział o przeciwwskazaniach lekarskich do udziału w Wyjeździe lub wskazaniach do wykonania zabiegu operacyjnego lub leczenia w warunkach szpitalnych; popełnienia przestępstwa umyślnego lub usiłowania popełnienia przestępstwa przez Ubezpieczonego; komplikacji związanych z ciążą, która nie jest uznawana w dacie zawarcia umowy ubezpieczenia za Ciążę zagrożoną, skutkujących Hospitalizacją Ubezpieczonego lub poronieniem, pod warunkiem, że w momencie zawarcia umowy ubezpieczenia Ubezpieczony był maksymalnie w 8 tygodniu ciąży.

Ubezpieczenia zniesienia udziału własnego za szkody w Wynajętym samochodzie

Z odpowiedzialności Ubezpieczyciela wyłączone są Wypadki ubezpieczeniowe powstałe między innymi wskutek: popełnienia przestępstwa umyślnego lub usiłowania popełnienia przestępstwa przez Ubezpieczonego; kierowania przez Ubezpieczonego Wynajętym samochodem w Stanie po spożyciu alkoholu, pod wpływem środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

Ubezpieczenia assistance w Podróży zagranicznej Samochodem (sprawdź definicję w OWU)

Świadczenia nie przysługują, jeżeli Wypadek ubezpieczeniowy był między innymi następstwem:

aktywnego udziału Samochodu w zawodach i wyścigach; popełnienia przestępstwa umyślnego lub usiłowania popełnienia przestępstwa przez Ubezpieczonego; kierowania przez Ubezpieczonego Samochodem pod wpływem środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

Pełna lista sytuacji i zdarzeń, o których mowa powyżej znajduje się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. Przeczytaj Ogólne Warunki Ubezpieczenia, aby zapoznać się z zasadami działania ubezpieczenia. Sprawdź zakres ochrony ubezpieczeniowej oraz termin jej rozpoczęcia dla poszczególnych zdarzeń – informacje dostępne w OWU.

Wypełnij formularz

Nasz konsultant skontaktuje się z Tobą, aby porozmawiać na temat interesującej Cię oferty.

 • Wyrażam zgodę na:
 • Wyrażam zgodę na otrzymywanie od PKO Banku Polskiego SA informacji o charakterze marketingowym (w tym informacji handlowych) za pomocą środków komunikacji elektronicznej, telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących.
 • Wyrażam zgodę na otrzymywanie od PKO Banku Polskiego SA informacji o charakterze marketingowym (w tym informacji handlowych) za pomocą środków komunikacji elektronicznej, telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących.
 • Sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych. Zapoznaj się z pełną informacją.

  WAŻNE INFORMACJE

  W dowolnym momencie można wycofać wszystkie lub wybrane zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

  Niezaznaczenie żadnej ze zgód nie jest równoznaczne ze złożeniem sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych. Z tego względu PKO Bank Polski S.A. (Bank) będzie miał możliwości przesyłania listownie informacji marketingowych na temat swoich produktów i usług.

  W każdym momencie można złożyć sprzeciw wobec przetwarzania danych w celach marketingowych np. listownie na adres Banku, składając oświadczenie w placówkach, w bankowości elektronicznej lub dzwoniąc na infolinię PKO Banku Polskiego S.A.

  Po złożeniu sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych Bank nie będzie przetwarzał danych osobowych w celach marketingowych i nie będzie przesyłał ofert oraz informacji marketingowych (w tym podmiotów współpracujących) w żadnej formie.

 • Administratorem danych osobowych jest PKO Bank Polski S.A. Zapoznaj się z pełną informacją o przetwarzaniu danych osobowych.

  INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

  Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „Rozporządzeniem”, informujemy, że:

  1. Administrator danych

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000026438, NIP: 525-000-77-38, REGON: 016298263, kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 zł, infolinia: 800 302 302, zwana dalej „Bankiem”.

  2. Inspektor Ochrony Danych

  W Banku powołany został Inspektor Ochrony Danych. Adres: Inspektor Ochrony Danych, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, iod@pkobp.pl. Dane dotyczące Inspektora Ochrony Danych są dostępne na stronie internetowej Banku w zakładce „RODO” oraz w oddziałach i agencjach Banku.

  3. Kategorie danych osobowych -informacja dotyczy danych osobowych pozyskanych w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą

  Bank przetwarza następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: dane identyfikacyjne, dane adresowe oraz dane kontaktowe.

  4. Cel przetwarzania danych i podstawy prawne

  Dane osobowe mogą być przetwarzane przez Bank w następujących celach:
  1) przedstawienia ofert lub rozpatrzenia wniosku o produkt oferowany przez Bank lub usługę świadczoną przez Bank, w tym w imieniu i na rzecz spółek z Grupy Kapitałowej Banku i podmiotów współpracujących z Bankiem, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b lub lit. f Rozporządzenia,
  2) zawarcia umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia,
  3) realizacji zawartej umowy, lub w celu świadczenia usług przez Bank, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b-c Rozporządzenia,
  4) dokonania oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b-c Rozporządzenia,
  5) zarządzania przez Bank ryzykiem, w tym oceny zdolności i wiarygodności kredytowej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b–c Rozporządzenia,
  6) rozpatrzenia reklamacji, wniosków oraz odwołań, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b-c i lit. f Rozporządzenia,
  7) realizacji przez Bank czynności wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i lit. e Rozporządzenia,
  8) realizacji uprawnień wynikających z przedstawicielstwa (w tym pełnomocnictwa), poręczenia, na podstawie art. 6 ust. 1 lit b-c Rozporządzenia,
  9) marketingu, w tym promocji produktów oferowanych przez Bank lub usług świadczonych przez Bank lub spółki z Grupy Kapitałowej Banku lub podmioty współpracujące z Bankiem, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia,
  10) ustalenia i dochodzenia roszczeń przez Bank w związku z prowadzoną działalnością, w tym restrukturyzacji, windykacji, egzekucji wierzytelności, podejmowania działań w celu znalezienia nabywców na majątek stanowiący zabezpieczenie umowy oraz sprzedaży wierzytelności wynikającej z tej umowy lub obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec Banku, przed organami ścigania, organami orzekającymi, w tym sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi, Sądem Najwyższym, w postępowaniach administracyjnych, w tym podatkowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia,
  11) wykrycia i ograniczenia nadużyć finansowych związanych z działalnością Banku, jak również w celu zapewnienia bezpieczeństwa przechowywania środków pieniężnych klientów Banku oraz prowadzenia postępowań wyjaśniających, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia.

  Dane dotyczące Grupy Kapitałowej Banku i podmiotów współpracujących z Bankiem są dostępne na stronie internetowej Banku w zakładce „RODO” oraz w oddziałach i agencjach Banku.

  5. Udostępnienie danych osobowych

  Pani/Pana dane mogą być udostępniane przez Bank :

  1) podmiotom i organom, którym Bank jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym podmiotom oraz organom uprawnionym do otrzymania od Banku danych osobowych lub uprawnionych do żądania dostępu do danych osobowych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności na podstawie art. art. 104 ust. 2 i art. 105 ust. 1 i 2 ustawy Prawo bankowe,
  2) podmiotom, którym Bank powierzył wykonywanie czynności bankowych lub czynności związanych z działalnością bankową na rzecz Banku,
  3) instytucjom, o których mowa w art. 105 ust. 4 ustawy Prawo bankowe,
  4) organom i podmiotom uprawnionym do otrzymania danych osobowych na podstawie art. 149 lub 150 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi lub innych przepisów prawa, dotyczących obrotu instrumentami finansowymi (w zakresie usług powierniczych świadczonych przez Bank na podstawie art. 119 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, lub usług wykonywanych przez Bank na podstawie art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi),
  5) biurom informacji gospodarczej, działającym na podstawie ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, na podstawie przepisów tej ustawy,
  6) podmiotom z Grupy Kapitałowej Banku i podmiotom współpracującym z Bankiem, w związku z produktami i usługami oferowanymi przez te podmioty. Lista tych podmiotach dostępna jest na stronie internetowej Banku w zakładce „RODO” oraz w oddziałach i agencjach Banku.

  6. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego

  Pani/Pana dane mogą być przekazane administracji rządowej Stanów Zjednoczonych Ameryki w związku z dokonywaniem międzynarodowych transferów pieniężnych za pośrednictwem SWIFT.

  7. Okres przechowywania danych osobowych

  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres:

  1) ważności oferty lub rozpatrzenia wniosku o produkt oferowany przez Bank lub usługę świadczoną przez Bank, w tym w imieniu i na rzecz spółek z Grupy Kapitałowej Banku i podmiotów współpracujących z Bankiem,
  2) obowiązywania umowy zawartej z Bankiem, a po jej zakończeniu, w związku z obowiązkiem prawnym Banku wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
  3) niezbędny do dochodzenia roszczeń przez Bank w związku z prowadzoną działalnością lub obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec Banku, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, z uwzględnieniem okresów przedawnienia roszczeń określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa,
  4) stosowania metod wewnętrznych oraz innych metod i modeli, o których mowa w części trzeciej Rozporządzenia nr 575/2013 Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012,
  5) obowiązywania udzielonego Pani/Panu pełnomocnictwa, a po jego wygaśnięciu, w związku z obowiązkiem prawnym Banku wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

  Informacje dotyczące okresów przechowywania danych są dostępne na stronie internetowej Banku w zakładce „RODO” oraz w oddziałach i agencjach Banku.

  8. Przysługujące prawa

  W związku z przetwarzaniem przez Bank Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:

  1) prawo dostępu do danych osobowych,
  2) prawo do sprostowania danych osobowych,
  3) prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
  4) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  5) prawo do przenoszenia danych do innego administratora,
  6) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w tym profilowania, oraz na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania,
  7) prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy Bank będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
  8) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

  9. Źródło pochodzenia danych - informacja dotyczy danych osobowych pozyskanych w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą

  Pani/Pana dane osobowe mogą pochodzić od przedstawiciela ustawowego, mocodawcy w przypadku udzielonego pełnomocnictwa, przedsiębiorcy, w stosunku do którego pozostaje Pani/Pan beneficjentem rzeczywistym, pracodawcy, strony umowy zawartej z Bankiem oraz ze źródeł powszechnie dostępnych, w szczególności z baz i rejestrów: PESEL, Rejestru Dowodów Osobistych, Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), REGON.

  10. Wymóg podania danych

  Podanie Pani/Pana danych osobowych jest konieczne w celu określonym w pkt 4 powyżej, dla:

  1) rozpatrzenia wniosku o produkt oferowany przez Bank lub usługę świadczoną przez Bank, w tym w imieniu i na rzecz spółek z Grupy Kapitałowej Banku i podmiotów współpracujących z Bankiem, a konsekwencją niepodania Pani/Pana danych osobowych będzie brak możliwości rozpatrzenia wniosku o produkt oferowany przez Bank lub usługę świadczoną przez Bank, w tym w imieniu i na rzecz spółek z Grupy Kapitałowej Banku i podmiotów współpracujących z Bankiem,
  2) zawarcia i wykonania umowy zawartej z Bankiem, a konsekwencją niepodania Pani/Pana danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia i wykonania umowy zawartej z Bankiem,
  3) świadczenia usług przez Bank, a konsekwencją niepodania Pani/Pana danych osobowych będzie brak świadczenia usług przez Bank,
  4) rozpatrzenia reklamacji lub skargi a konsekwencją niepodania Pani/Pana danych osobowych będzie brak możliwości rozpatrzenia reklamacji lub skargi,
  5) otrzymywania ofert lub marketingu produktów oferowanych przez Bank lub usług świadczonych przez Bank, w tym w imieniu i na rzecz spółek z Grupy Kapitałowej Banku i podmiotów współpracujących z Bankiem, a konsekwencją niepodania Pani/Pana danych osobowych jest brak możliwości otrzymywania tych ofert lub marketingu produktów lub usług.

  11. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane, w celu oceny zdolności kredytowej oraz w celach marketingowych, konsekwencją czego będzie możliwość zastosowania wobec Pani/Pana uproszczonej ścieżki obsługi oraz przedstawienia zindywidualizowanej oferty produktów i usług oferowanych przez Bank lub usług świadczonych przez Bank, w tym w imieniu i na rzecz spółek z Grupy Kapitałowej Banku i podmiotów współpracujących z Bankiem.

  Informacje dotyczące zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania są dostępne na stronie internetowej Banku w zakładce „RODO” oraz w oddziałach i agencjach Banku.

Drukuj