• Ubezpieczenie domu/lokalu mieszkalnego (albo stałych elementów) lub ubezpieczenie ruchomości domowych na wypadek uszkodzenia lub zniszczenia, obejmuje zdarzenia losowe takie jak:
  • dewastacja,
  • zalanie,
  • pożar,
  • przepięcie,
  • powódź,
  • uszkodzenie mienia przez zwierzęta nienależące do Ubezpieczonego,
  • uderzenie pioruna,
  • uderzenie pojazdu
  • stłuczenie przedmiotów szklanych,
  • eksplozja,
  • huragan,
  • napór śniegu i lodu,
  • upadek drzew i masztów,
  • trzęsienie ziemi,
  • zapadanie i osuwanie się ziemi,
  • kradzież z włamaniem,
  • rabunek.

Sprawdź limity obowiązujące w ubezpieczeniu „Mój Dom24”

 • OC w życiu prywatnym obejmuje odpowiedzialność Ubezpieczonego i członków jego gospodarstwa domowego za szkody wyrządzone osobom trzecim, zgodnie z przepisami prawa cywilnego.
 • Usługa Assistance domowe obejmuje:
  • organizację oraz pokrycie przez Ubezpieczyciela kosztów, określonych w OWU, usług zleconych w przypadku:
   • uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia Ubezpieczonego na skutek nieszczęśliwego wypadku,
   • hospitalizacji Ubezpieczonego  trwającej dłużej niż 3 dni,
   • wystąpienia w ubezpieczonym domu lub lokalu zdarzenia, które powoduje niemożność dalszego w nim zamieszkiwania,
   • uszkodzenia mienia znajdującego się w ubezpieczonym domu lub lokalu (przedmiot i zakres zgonie z §4 oraz §5 OWU Mój Dom24), a także pomoc w przypadku awarii sprzętu AGD/RTV nie starszego niż 5 lat  (limit wsparcia finansowego do 800 zł) lub PC nie starszego niż 5 lat (limit wsparcia finansowego do 500 zł), znajdującego się w ubezpieczonym domu lub lokalu, w tym dojazdu, robocizny odpowiedniego specjalisty, kosztów materiałów i części zamiennych wykorzystanych do naprawy oraz ewentualnego transportu sprzętu z miejsca ubezpieczenia do serwisu i z powrotem.

Sprawdź limity pakietu Assistance domowy, obowiązujące w ubezpieczeniu „Mój Dom24”

Drukuj